Debatt

Jo, presidentskapet stanset oss

Vi skal kontrollere at Stortingets administrasjon etterlever lover og regler, og det har vi ikke kunnet gjøre siden 2017.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det stemmer ikke at Stortingets presidentskap i 2017 stanset en såkalt etterlevelsesrevisjon med Stortingets administrasjon», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i Dagsavisen 25. september i et tilsvar til kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein.

Jo, presidentskapet stanset oss.

Ifølge Trøen var det Riksrevisjonen selv som valgte å utsette undersøkelsen av sikkerheten på Stortinget i påvente av en avklaring av hvordan den nye sikkerhetsloven skulle gjøres gjeldende for Stortingets administrasjon. Heller ikke dette er korrekt.

I et brev fra 5. desember 2017 – to tredjedeler inn i sikkerhetsundersøkelsen – skriver det daværende presidentskapet:

«Den pågående etterlevelsesrevisjonen gir imidlertid grunnlag for å reise spørsmål ved hvilke former for revisjon Riksrevisjonen som Stortingets kontrollorgan skal føre med Stortingets egen virksomhet, og på hvilket grunnlag revisjonen skal gjennomføres.»

De skriver også:

«Utviklingen av etterlevelsesrevisjon som egen revisjonsform gjør at presidentskapet mener at det er nødvendig at Stortinget foretar en prinsipiell vurdering av hvordan denne revisjonsformen bør innrettes hva angår Stortingets egen virksomhet.»

Presidentskapet nevner også sikkerhetsloven i brevet. Det er riktig at det var usikkerhet rundt hvordan loven skulle gjelde for Stortinget, men det var ikke presidentskapets hovedbegrunnelse.

Den var prinsipiell.

Presidentskapet ba oss derfor om å redegjøre for hjemmelsgrunnlaget for etterlevelsesrevisjon. To dager senere – 7. desember 2017 – sendte vi en grundig redegjørelse. Vi forklarte hva etterlevelsesrevisjon er, grunnlaget for å gjennomføre slike undersøkelser og ikke minst hvorfor det er viktig.

Vi fikk aldri noe brev tilbake, men vi hadde et møte med presidentskapet på Stortinget 18. desember. Der gjentok daværende stortingspresident Olemic Thommessen budskapet i brevet – Riksrevisjonen har ikke mandat og lovgrunnlag til å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon.

Thommesen bekreftet også dette i Aftenposten 21. september i år: «Vi mente den gangen at Riksrevisjonen ikke hadde hjemmel for å granske Stortinget, og at det var et prinsipielt spørsmål man måtte avklare».

Tone W. Trøen skriver i Dagsavisen at «det er også viktig å understreke at Riksrevisjonen i hele denne perioden har revidert Stortingets regnskap». Ja, det stemmer, vi har sjekket Stortingets regnskaper hvert år, men det er ikke det denne saken handler om. For vi skal også kontrollere at Stortingets administrasjon etterlever lover og regler, og det har vi altså ikke kunnet gjøre siden 2017 fordi presidentskapet satte foten ned.

Stortinget og Riksrevisjonen jobber hver for oss, men har et felles ansvar. Vi skal ta vare på og styrke det norske demokratiet og sikre tillit mellom befolkningen og myndighetene.

Derfor må vi nå avslutte denne saken og gå videre.

Mer fra: Debatt