Debatt

Si JA til e-valg, Monica Mæland!

E-valg kan gi alle en likestilt og likeverdig mulighet til å delta i valg og i demokratiet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I disse dager har vi feiret demokratiet, og mange tar våre demokratiske rettigheter for gitt. Men ved valg får ikke alle stemmeberettigede lik mulighet til å stemme. Dette kunne vært unngått. Dagens demokrati inkluderer ikke funksjonshemmede på lik linje med andre. Det er mange hindre, som manglende tilrettelegging og assistanse. Det kan være personer i rullestol som ikke kommer inn fordi lokalene ikke er godt nok tilrettelagt, eller det kan være personer som mangler transportordning.

Det er kommunene som har det praktiske ansvaret for å gjennomføre valg. Ved stortingsvalget i 2013 oppga 12,3 prosent av kommunene at ikke alle valglokaler var tilgjengelige. Det er kvalitetsforskjeller knyttet til gjennomføringen av valg. Ved stortingsvalget i 2011 ble det gjort et forsøk med elektronisk stemmegivning i 11 kommuner. Formålet var å øke tilgjengeligheten spesielt for velgergrupper som ikke har full tilgjengelighet. E-valg ga mulighet til å stemme hjemme med innlogging via mobil og SMS. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning og viste positive resultater for funksjonshemmede. Ordningen ble ikke innført.

Ved forrige fylkes- og kommunevalg opplyste 50 sterkt synshemmede at de ikke fikk stemt hemmelig. Årsaken er at mange måtte be om hjelp fra enten assistent eller valgfunksjonær i valglokalet. Flere har i ettertid meldt om at de syns det er nedverdigende, og det fratok dem muligheten til å stemme hemmelig.

Flere som har henvendt seg til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), har trukket frem at elektronisk valg gir mulighet for å stemme verdig og hemmelig. For noen med bevegelseshemning kan det være helt avgjørende for valgdeltagelse. Jeg utfordrer kommunalminister Monica Mæland til å vurdere elektronisk valg som er en permanent ordning. Nye generasjoner forventer at det skal være mulig å stemme hemmelig

Mer fra: Debatt