Debatt

For en neve dollar

Gjennom byrådets filmmelding har Oslo fått en helhetlig filmpolitikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne uken har en gjeng dedikerte filmformidlere gjennomført den første Oslo Pix, Oslos nye filmfest, det er lagt ned et imponerende stykke arbeid på kort tid og resultatet er en bredt anlagt internasjonal filmfestival med europeisk og nordamerikansk kvalitetsfilm. En nydelig liten uke med film.

Oslo er filmhovedstaden. Det er et faktum at norsk film i vesentlig del er osloprodusert, og filmkunstnerne og filmarbeiderne bor i hovedsak her. Gjennom byrådets filmmelding har Oslo endelig fått en helhetlig filmpolitikk. Bedre forhold for film i Oslo betyr også bedre forhold for film i andre deler av landet. Norsk filmmiljø trenger å vokse i kvalitet og omfang. Vi må dra nytte av hverandres særtrekk og kompetanse for å få en sterkere filmnæring. Vi skal bedre vilkårene for filmproduksjon og talentutvikling. Vi skal skape bedre infrastruktur for film. Vi skal styrke og øke bredden i formidlingen. Vi skal begi oss ut i internasjonal konkurranse sammen.

Vi trenger en aktiv filmpolitikk både for å trekke filmkunstnerne og produsentene til Norge, og også for å beholde dem. Vi trenger et virkemiddelapparat som sørger for at kvalitetsfilm får plass og at ungt talent får utviklingsmulighet. Jeg ønsker en aktiv forvaltning som tilbyr bransjen de beste produksjonsforholdene, og publikum det beste formidlingstilbudet som er mulig å oppnå.

Oslo har blitt en del av Viken filmsenter og vi vil at det skal gagne hele regionen at vi nå er samlet til en filmregion. Vi kommer i løpet av relativt kort tid til å lyse ut en stilling som filmkommisjonær i Oslo, det er et stort behov for en tilretteleggerfunksjon som har byrådets autoritet i ryggen og solid bransjekunnskap. Da vil vi lettere koordinere kommunens innsats for tilrettelegging av lokasjoner og annet kommisjonsarbeid. Dette arbeidet samles på ett sted bak én dør.

Byrådet er svært opptatt av å legge til rette for et levende filmmiljø. Både at det er livskraftige miljø for filmskapere og filmprodusenter, men også at vi klarer å få frem de originale historiene fra vår region. Jeg mener det er gledelig at vi har fått en statlig incentivordning, jeg tror det må til for å gjøre oss konkurransedyktige og for å sikre at vi får ta del i den internasjonale utviklingen. Men, og dette er viktig – også nasjonalt skal hensynet til norske filmkunstnere og produksjonsmiljø veie tyngst, støtte til utenlandske produksjoner som lager historier i Norge og om våre historier skal ikke utarme det norske produksjonsmiljøet. Støtte til internasjonale produksjoner må komme i tillegg til tilskudd til norsk filmkunst og -produksjon.

Kunstnerlønningene viser en beklagelig nedgang jevnt over, det gjelder også for filmfeltet. Sist år var det beste året for norsk film på 40 år, likevel må vi slå fast at det bevilges for lite penger til filmkunst og filmproduksjon. Gode rammevilkår vil gi økt vekst også fra andre finansieringskilder. Film er en kulturnæring med betydelig potensial og stort mangfold i spennet mellom kunst og kommers. Dette mangfoldet er en styrke, og vi har ambisjoner om at film skal vokse i alle deler av dette mangfoldet. I Oslo bevilger vi nå mer til film og filmformidling enn noen gang og vi har ytterligere ambisjoner.

Bransjen har potensial for vekst og verdiskaping. Potensialet for vekst er størst i den utviklede delen av bransjen, som befinner seg i all hovedsak i Oslo-området. Jeg er derfor positiv til et filmfond også i vår region. Det er ikke gitt at det vil få en form som ligner på de andre norske fondene, vi ser også på fondsinnretningene i våre naboland. Vi er svært interesserte i hva produksjonsselskapene i vår region ønsker seg og vi er lydhøre for innspill.

Jeg ser på bredde i formidling av filmkunst som et viktig kulturpolitisk mål, og det gis derfor støtte til en rekke tiltak på formidlingssiden; Oslo kommune støtter blant annet filmfestivalene Film fra Sør, Human Rights, Human Wrongs, Abloom, Skeive filmer samt Grønnskjerm. Vi kommer til å satse på formidling, festivaler, uavhengige visningssteder, konkurranse på det kommersielle feltet og nasjonalt samarbeid for å koordinere og styrke oss i internasjonal konkurranse. Og denne uken har vi vært ekstra stolte av byens nye filmfestival, Oslo Pix.

Mer fra: Debatt