Sport

Klart for kompensasjon til idretten – forventer nye krisepakker

Tirsdag gikk startskuddet for at idrettsarrangører kan søke om kompensasjon fra staten som følge av tapte inntekter under koronakrisen.

Regjeringen har totalt lagt 900 millioner kroner på bordet i krisepakken som så langt er etablert for kultur, frivillighet og idrett. Idretten og frivilligheten får 600 av disse.

Før påske godkjente ESA kompensasjonsordningen som er etablert av Kulturdepartementet, og tirsdag ble det åpnet for søknader.

Fristen er svært kort. Allerede 21. april må søknadene være levert.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal stå for den praktiske gjennomføringen av søknadsprosessen.

– Dette er en omfattende ordning utviklet på kort tid og med en kortere søknadsfrist enn vanlig. Det krever at alle må bruke tiden godt, sa tilsynets direktør Gunn Merete Paulsen før påske.

Kulturdepartementets krisepakke er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer har måttet avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Oppfordrer

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

– Vi vil oppfordre alle klubber og lag som har krav på kompensasjon til å søke. Den nedre terskelen er 25.000 kroner. Vi har håp om at utbetaling kan skje raskt, men har ikke fått noen indikasjon om når dette blir, sier kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges idrettsforbund (NIF) til NTB.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har vært tydelig på at den korte søknadsfristen nettopp henger sammen med et ønske om at penger raskt skal kunne utbetales til de aktuelle arrangørene.

– Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut. Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som mulig, sa statsråden da vilkårene for ordningen var klare.

Stilling

Det er ikke tatt stilling hva som blir løsningen om det totale søknadsbeløpet fra idretten og frivilligheten overstiger grensen på 600 millioner kroner.

Uansett har idrettsforbundet forventninger til at det blir lagt mer penger på bordet etter at kulturminister Abid Raja like før påske sa at det ikke kan arrangeres kultur- og idrettsarrangementer fram til 15. juni.

I begynnelsen av mai blir det tatt stilling til om denne tidsgrensen skal skyves ytterligere.

– Vi har tydelige forventninger til at kompensasjonsordningen må utvides til å omfatte arrangementer fram til 15. juni. Dette gjelder i første omgang, og så får vi se etter det. Helsemyndighetene har kommet med tydelige signaler på at det kan komme restriksjoner også etter 15. juni. Vi har en god dialog med kulturdepartementet rundt disse problemstillingene, sier NIFs kommunikasjonsansvarlige Aagard.

Fakta om vilkår i idrettens krisepakke

Fakta om Kulturdepartementets forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangørers inntektsbortfall eller merutgifter på grunn av virustiltak:

Formål:

Å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Generelle vilkår:

* Arrangøren eller arrangørens eier har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.

* Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.

* Arrangementet ville vært åpent for allmennheten.

* Arrangementet var planlagt avholdt i perioden 5. mars til 30. april.

* Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter utgjør minimum 25.000 kroner til sammen.

* Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Tap eller utgifter det kan gis kompensasjon for:

* Netto tapt billettinntekt.

* Netto tapt deltakeravgift.

* Merutgifter som følge av avlysning, stenging eller utsettelse.

Med netto tapt inntekt menes differansen mellom budsjettert inntekt og faktisk inntekt. Tapt inntekt som dekkes av arrangørens forsikringsordning, avtale eller annen offentlig kompensasjonsordning kompenseres ikke.

Ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp. Søknader som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensasjon med inntil 100 prosent, men dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon vil den prosentvise avkortingen være lik for søkere der søknaden oppfyller ordningens vilkår.

Tildelt kompensasjon utbetales ikke dersom det innen utbetalingen åpnes konkurs hos arrangøren.