Annonse

Universell utforming koster 12,5 millioner ekstra

Universell utforming av Sarpsborg scene var ventet å koste 1,5 millioner. Nå er summen 14 millioner.

Annonse
Sarpsborg24

Politikerne i Sarpsborg fikk tre alternativer å velge mellom for hvordan bygget skulle utformes universelt. Alternativet de valgte var ventet å koste 1,5 millioner, men nå viser det seg at alternativet har en rekke negative konsekvenser som ikke er forenlig med driften som er tenkt i Sarpsborg scene.

Sammen med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har rådmannen funnet følgende aspekter som må hensyntas:

 Løfteplattform i amfiet vil virke forstyrrende ved bruk under forestilling. Det vil være støymessige utfordringer og det vil i tillegg påvirke tilkomsten til plassene rundt. Dette vil også kunne oppleves ubekvemt for brukerne av løsningen.

 Løfteplattform vil hindre sikt fra plasser lenger bak i salen.

 Brukerne kan ikke rømme uten assistanse til annen branncelle.

 Løsningen gir ikke tilgang til Folkets Bar (et areal som benyttes til blant annet mindre arrangementer i 2. etasje)

Rådmannen har av den grunn sett nærmere på alternativet som ikke ble valgt i første omgang. Her vil det bli tilgang via den planlagte heisen i bakgården, gjennom dagens backstageområde, opp en liten løfteheis og inn i teatersalen. Rådmannen mener dette alternativet gir den mest hensiktsmessige, helhetlige og beste universelle utformingen.

- Den vil sikre en bedre utnyttelse av bygget på lang sikt, og vil også kunne opprettholdes ved en eventuell framtidig ombygging av salen. Alternativet er tidligere estimert til 5,7 millioner kroner. Utgiftsanslaget omfattet den gang:
 Ny tilgang via den planlagte heisen i bakgården, gjennom dagens backstageområde i 2 etasje.
 Liten løfteheis med plattform og branndør.
 Oppussing av gammelt backstageområde.
 Rehabilitering av nytt backstageområde i sidebygget mot Kirkegt i 2 etasje.
 Adkomst fra ny backstage til scene.

Rådmannen har vurdert dette alternativet på nytt og forklarer utgiftsøkningen slik:

- Det er gjort en ny vurdering av rehabilitering av nytt backstageområde i sidebygget mot Kirkegata i 2. etasje. Tilstanden til innvendige overflater på yttervegger og utvendige fasader i sidebygg er blitt kontrollert. Kontrollen viser større saltutslag på innervegger, frostsprengte teglsteiner og manglende fuger utvendig, noe som gjør at det i tillegg er sikkerhetsmessige utfordringer med gående på fortau langs bygget. Det er også kuldebroproblematikk fra takterrasse og ned i etasjene. Dette er utbedringer som må utføres før en eventuell rehabilitering i etasjen innvendig i sidebygg utføres, og som det ikke er tatt høyde for i tidligere kostnadsanslag. Resterende platefasade ut mot Kirkegata vurderes også som dårlig og bør derfor også rehabiliteres sammen med den øvrige delen av fasaden. Utgift er estimert til 2,5 mill. kr for den delen av fasaden som ligger utenfor nytt backstageområde og ytterligere 5,5 mill. kr for resterende fasade ut mot Kirkegata. Estimatet forutsetter annet materialvalg enn teglstein slik dagens fasade fremstår, som for eksempel puss eller plater. Bygget har vernegrad 3 i Sarpsborg kommunes verneverdivurdering (lokal vernegrad i henhold til «Verneverdivurdering» vedtatt av bystyret 19/6-2003). Vernegraden kan gi økte rehabiliteringskostnader dersom fasaden må ha samme materialvalg som tidligere. Dette må rådmannen vurdere nærmere og eventuelt komme tilbake til. I det tidligere estimatet er adkomst til Folkets Bar fra planlagt heis i bakgården og gammelt backstageareal ikke vurdert, men det kan være mulighet for slik adkomst. Det jobbes med å løse dette innenfor de bygningsmessige premissene som ligger til grunn. Forutsatt at dette lar seg gjøre kan utgift estimeres til 0,3 mill. kr. Samlet estimert utgift for skissert løsning er med bakgrunn i dette 14,0 mill. kr. Dette er 12,5 mill. kr. mer enn den løsningen for universell utforming som tidligere er vedtatt. Usikkerheten i estimert utgift er +/-25%.

Annonse