Viking

Her er Tommy Høiland i verdenstoppen

Viking-spil­le­ren er re­gje­ren­de cup­mes­ter. I hel­gen kan han bli lan­dets beste i sin and­re li­den­skap. Det kan føre til en helt spe­si­ell pris.

Følg RA Sporten på Facebook!

Viking-spiss Tom­my Høiland (31) vant NM-gull med klub­ben i de­sem­ber. Den­ne hel­gen kan han vin­ne Telialigaen i e-sport. Det kan kva­li­fi­se­re til Egebergs Æres­pris, mer om det se­ne­re.

Han spil­ler Hearthstone: He­roes of War­craft, som er et stra­te­gi­spill. Spil­ler­ne i en kamp har 30 liv, og det hand­ler om å få mot­stan­de­ren til null. Det­te gjø­res med å bru­ke kort.

LES OGSÅ: Landro om Rajas vurdering

For spis­sen har det vært godt å kun­ne kob­le av med noe, nå som det ikke har vært fot­ball­kam­per si­den Viking spil­te mot Honka 6. mars.

Spille­sto­len ved da­ta­ma­ski­nen har blitt flit­tig brukt den siste ti­den.

– Det har vært en av­kob­ling fra fa­mi­lie­liv, nå som jeg ikke har kun­net gå på fot­ball­ba­nen. Da har jeg fått tenkt på and­re ting enn fot­ball og fa­mi­lie. Det har ikke blitt så mye, men det er en fin måte å være so­si­al på nå som jeg ikke kan møte ven­ner og kjen­te uten­for ba­nen, sier Høiland til RA.

LES OGSÅ: Advokaten om spillersigneringer i permitteringstider

Han har spilt seg gjen­nom Telialigaen, og nå er han klar for slutt­spil­let, un­der kal­le­nav­net «Lek3stue».

Gjen­nom Høilands Twit­ter-kon­to kan man fra tid til an­nen re­gist­re­re at han leg­ger ut strøm­ming av spil­let, gjen­nom strøm­me­tje­nes­ten Twitch.

In­ter­es­sen rundt spill har han hatt si­den barn­dom­men.

LES OGSÅ: Hvilke 500 skal få se Viking?

In­ter­na­sjo­nalt topp­ni­vå

Man­ge vil lure på ni­vå­et han spil­ler på. Gjen­nom et ran­ge­rings­sy­stem de­les spil­ler­ne opp i «rank» mel­lom 1 og 25, hvor det la­ves­te tal­let er det man skal opp­nå. Over ka­te­go­ri 1 fin­nes det en «Legend»-ran­ge­ring. Der be­fin­ner Høiland seg. Tall fra 2019 vi­ser at kun 0,3 pro­sent av spil­ler­ne til­hø­rer Høilands grad. Det er over 100 mil­li­o­ner men­nes­ker som spil­ler Hearthstone ver­den over.

Høilands pre­sta­sjo­ner in­nen e-sport er mildt sagt im­po­ne­ren­de.

– På det spil­let jeg dri­ver med er jeg blant de beste, men det er van­ske­lig å si hvor god jeg er. Det er kan­skje et let­te­re spørs­mål å sva­re på et­ter hel­gen, sier spis­sen.

LES OGSÅ: Viking kriger i toppen av Eserien

Kam­mer­her­rens pris?

«Kam­mer­her­re Egebergs Æres­pris» blir hvert år delt ut til id­retts­ut­øve­re som mar­ke­rer seg in­nen to for­skjel­li­ge id­ret­ter. I 2019 vant Bir­git Skarstein pri­sen for sine tri­um­fer i lang­renn og ro­ing. Høiland har som cup­mes­ter og slutt­spill­del­ta­ker mu­lig­he­ten til å gjø­re sto­re­slem, men det er ikke noe han har tenkt på.

– Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er mest for kjekt egent­lig. Jeg meld­te meg på si­den jeg sy­nes det er spen­nen­de. Jeg har en god ran­king i spil­let, så det er mest for å se hvor­dan jeg lig­ger an opp mot de and­re nors­ke, sier Høiland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: