Sport

Systemet som kan gi Oilers CHL-trøbbel

Ko­ro­na­kri­sen har end­ret hvor­dan Cham­pi­ons Hockey League (CHL) gjen­nom­fø­res. Onsdag får Oilers vite hvem som blir høstens motstander.

Følg RA Sporten på Facebook!

Oilers er til­ba­ke i det gode sel­skap, og skal spille CHL den kom­men­de se­son­gen.

Nytt for se­son­gen er at lage­ne star­ter rett i en ut­slags­run­de. Lage­ne er delt i to grup­per, et­ter see­ding. Oilers til­hø­rer den sva­kest ran­ger­te grup­pen, og mø­ter en mot­stan­der fra den høy­est ran­ger­te.

LES OGSÅ: Slik blir veien videre for Oilers

Sports­di­rek­tør i Oilers, Pål Hau­ka­li Higson, gle­der seg til trek­ningen. I år foregår den på CHLs nettsider.

– An­tal­let kamp­da­ger blir mind­re. Iso­lert sett er det en fin løs­ning. Sports­lig er det sik­kert ikke så dumt for oss. Jo fle­re kam­per vi spil­ler mot bedre lag, jo dår­li­ge­re lig­ger vi an. Det gjør at vi har et bedre ut­gangs­punkt for å ta oss vi­de­re, sier Higson til RA.

LES OGSÅ: Så mange millioner fikk Oilers av krisepakken

Drøm i opp­fyl­lel­se?

Blant lage­ne som kan bli Oilers’ mot­stan­der fin­ner man de svenske topp­klub­be­ne Fär­je­stad, Frölunda og Rög­le. En drøm kan gå i opp­fyl­lel­se.

– Ja, det had­de vært kjekt å møte et godt svensk lag. Vi mø­ter et godt hoc­key­lag uan­sett, og vil være un­der­dogs. Vi står igjen med hva som er kult å møte. Noe som had­de vært kult for fan­sen, og lett å rei­se til. De svenske lage­ne had­de det vært kjekt å få møtt. Drøm­men har vært å få en are­na som Färjestads, og slå de i den. Det had­de vært en god plan, sier Higson.

Oilers forutsetter at det vil være trygt med smittehensyn for at kampene skal spilles.

Ny se­song

Oilers har for­holdt seg ro­lig på over­gangs­mar­ke­det. Higson er ty­de­lig på at laget byg­ges for spill i eli­te­se­ri­en.

– Er det noen ny­he­ter på spil­ler­fron­ten?

– Nei. Vi har ikke hatt ak­ti­vi­tet fore­lø­pig, sier Higson.

Oilers-spil­ler­ne er fort­satt per­mit­ter­te, og det er ennå ikke klart når de vil være til­ba­ke på isen.

– Se­ni­or­spil­ler­ne er fort­satt in­nen­for re­ge­len om en me­ters av­stand. Fore­lø­pig er ikke re­gel­ver­ket til ste­de for en nor­mal tre­nings­si­tua­sjon, sier Higson.

Mer fra Dagsavisen