Stavanger

KRONIKK:Frihet for folk!

Et samfunn universelt utformet til å passe alle vil være et bedre samfunn for alle, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV).

Hver sommer hospiterer jeg innen ulike yrker og sektorer, for å bli en bedre folkevalgt. Gjennom én uke har jeg arbeidet som brukerstyrt personlig assistent, også kjent som BPA. Min arbeidsleder var Toril Heglum som har enkeltpersonforetaket Heglum Assistanse og Kompetanse. Hun har bidratt til at jeg har fått oppleve spennet i oppgaver arbeidshverdagen til BPAer består av.

Brukerstyrt personlig
assistanse er en ordning der mennesker som har fått innvilget praktisk bistand fra kommunen de bor i gis rett til å styre hvem som skal assistere med hva, hvor, når og hvordan. Som BPA skal man assistere arbeidslederen med dagligdagse gjøremål. Man skal utjevne gapet mellom hva samfunnet krever av funksjoner og hva den man assisterer klarer. I praksis betyr det assistanse til alt fra handling, oppvask, husvask, klesvask, matlaging, blomstervanning, søppeltømming og annet vi alle gjør ukentlig og daglig. Det innebærer også følge til fritidsaktiviteter, kino, konserter eller andre kulturopplevelser. Prinsippet er at arbeidsleder instruerer assistenten i hvilke oppgaver man vil ha assistanse til. I tillegg var jeg med Toril på arbeidsreise til Drammen, hvor hovedkontoret til hennes arbeidsplass, Uloba, ligger.

For i tillegg til å være arbeidsleder og arbeidsgiver for sitt eget enkeltpersonforetak jobber Toril Heglum i Uloba, som er landets største private, ideelle tilrettelegger av brukerstyrt personlig assistanse. Som en del av arbeidsuken fikk jeg altså møte med dem, lærte om måten de arbeider på og de ga innspill til hvordan de ønsker kommunene skal organisere BPA-tilbudet.

Jeg vil oppfordre andre folkevalgte til å gjøre det samme som meg. Bruk én dag, én uke eller mer av sommerferien på å hospitere innenfor et yrke eller en sektor du ikke kjenner så godt til. Jeg er overbevist om at folkevalgte gjør bedre vedtak og fatter klokere beslutninger hvis vi kjenner til det vi skal bestemme over gjennom egen erfaring.

Språk er makt.
Derfor betyr det noe hva vi sier og hvilke ord vi bruker. En tendens i offentlig forvaltning er at mennesker omtales som brukere. Det tror jeg er et feilspor, som vi bør endre. Fordi språk og hvilke ord vi bruker bidrar til hvordan vi ser på mennesker. I det offentlige bør vi erstatte begrepet brukere med borgere. Fordi en borger har rettigheter – men også plikter. En borger er selvstendig, en bruker er avhengig. Med mer tillit i samfunnet som et overordnet mål må vi endre måten vi snakker og tenker om andre. Når jeg trenger hjelp fra velferdsstaten, vil jeg bli sett på som en borger framfor en bruker. Derfor bør vi tenke på BPA-ordningen som borgerstyrt personlig assistanse.

Toril som
jeg har assistert, bruker rullestol. Gjennom min arbeidsuke har jeg fått se hvor dårlig vårt samfunn er tilrettelagt for ulike behov. Hvor mange upraktiske bygninger, hvor vanskelig transporten kan organiseres og hvor lite vi har tilpasset samfunnet for folk med nedsatt funksjonsevne. Det har riktignok blitt bedre, men vi har et stykke igjen. Vi bør ha som innstilling at et samfunn universelt utformet til å passe alle vil være et bedre samfunn for alle, som jeg innledet denne kronikken med. Fordi mange av oss vil sannsynligvis en eller annen gang i livet tjene på at vi utformer samfunnet universelt. Vi blir eldre, noen kan brekke et bein, synet kan bli kraftig redusert. Da lever vi bedre liv dersom alle arenaer i samfunnet, offentlige bygninger, butikker, kafeer, offentlig transport og andre er tilpasset oss uansett livsfase og funksjonsnivå.

Et likestilt
samfunn gir alle mennesker likeverdige muligheter. Mange med nedsatt funksjonsevne trenger praktisk bistand for å ta i bruk den friheten andre tar for gitt. Brukerstyrt personlig assistanse gir folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ta kontrollen over eget liv. I 2011 vedtok Stortinget dette: «Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.»

Våren 2013
sendte den rødgrønne regjeringen et forslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse på høring. 16. juni i år vedtok Stortinget enstemmig å rettighetsfeste BPA-ordningen. Dette er en god begynnelse, men SV vil styrke rettigheten ytterligere.

BPA handler
om frihet. Det gir mennesker mulighet til å leve det livet de selv ønsker, som jeg mener er et mål for samfunnet. Jeg takker Toril for den tiden jeg fikk jobbe som BPA, for de erfaringene jeg fikk og alt jeg lærte! Gjennom et universelt utformet samfunn, et godt sosialt sikkerhetsnett og borgerstyrt personlig assistanse sikrer vi frihet for folk!

God sommer!

Nyeste fra Dagsavisen.no: