Stavanger

Budsjett for kunnskap og kvalitet!

SVs forslag til budsjett vil styrke tidlig innsats. Ikke bare i skolen, men også i barnehagene!

Bilde 1 av 2

For å øke tidlig innsats i skolen vil SV styrke lærertettheten i 1.-4. klasse med 5 millioner kroner i 2014, og en gradvis opptrapping.

SV vil fortsette å tenke større om de små. Barnehagereformen er ikke bare en velferdsreform. Det er også en kunnskapsreform! Gjennom den massive utbyggingen av barnehager som det har vært de siste årene har vi anledning til å gi alle unger en god start på livet. Det er viktig å øke tettheten av pedagoger i barnehagene, så barn gis en kvalitativ læring, gjennom lek og kreativitet. Vi må bruke de store pengene på de små menneskene!

Samlet styrker vi barnehagene i Stavanger med 9,1 millioner. I tillegg til dette tilbakefører vi midler til å nulle ut den blåblå regjeringens økning av foreldrebetaling. Dette alene koster 3,2 millioner kroner - men sparer foreldrene for økt egenbetaling. Vi ønsker at alle har råd til barnehagene. Derfor har prisen for en barnehageplass sunket under den rødgrønne regjeringen.

I SVs budsjettforslag gjør vi tre grep for mer pedagogtid og flere pedagoger i barnehagene: 1. Vi øker utdanningsstipendordningen for barnehageansatte2. Vi finansierer økt pedagogtetthet i barnehagene, og3. Legger inn midler til avlastningsressurser innenfor administrasjon og kjøkken

For å bidra til å heve kvaliteten i barnehagene vil SV tilby barnehageansatte som ikke har pedagogisk utdanning et stipend for å ta etterutdanning. Vi trenger flere barnehagelærere, men ønsker å beholde de som er assistenter i dag. Til dette formålet bevilger vi 2,5 millioner kroner i 2014, og trapper ordningen gradvis opp.

Det er et mål for SV at barnehagene skal ha et godt pedagogisk tilbud, som vil gi unger et bedre utgangspunkt i videre utdannelsesløp. For å realisere dette vil vi øke pedagogtettheten i barnehagene. Til dette bevilges 3,5 millioner kroner i 2014, og 7 millioner i 2015/16/17.

For å avlaste barnehageansatte i en travel hverdag vil SV bruke 3,1 millioner kroner til å ansette personer til å ta seg av administrative oppgaver og kjøkkentjeneste.

Barn og unge er 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtiden. SV er opptatt av at skolen skal ha plass til alle. Noen lærer fra hodet til hendene, andre lærer fra hendene til hodet. Gjennom økt lærertetthet, spesialundervisning, frukt og grønt, styrkede vaktmestertjenester og leirskole sikrer vi en god skoledag og gode skolebygg, med rom for mestring, motivasjon og kunnskap. Samlet styrker SV Stavanger-skolen med over 22 millioner kroner i 2014.For å øke tidlig innsats i skolen vil SV styrke lærertettheten i 1.-4. klasse med 5 millioner kroner i 2014, og en gradvis opptrapping. Målet er to pedagoger i hver klasse. Vi ønsker dette som en kommunal minstenorm for pedagoger.

Stavanger kommunen har, sammenlignet med de andre ASSS-kommunene, høyest andel elever med spesialundervisning. Samtidig bevilger vi tredje minst til dette. Det er et mål for SV å styrke spesialundervisningens finansiering, med 9 millioner kroner i 2014, og en gradvis opptrapping.

Staten gir kommunene 2000 kroner per elev for å finansiere opphold på leirskole. Disse pengene er ikke øremerket, og dermed prioriteres ikke leirskole på alle skoler. SV vil at alle elever i Stavanger kommune skal gis tilbud om å reise på leirskole, for å få sjansen til å lære gjennom kontakt med naturen, styrket klassesamhold og en litt annerledes skoleuke. Til dette bevilger vi 3,4 millioner kroner årlig.

Vi bruker mye penger på vedlikehold og oppussing av skolebygg. Hadde vi heller prioritert styrkede vaktmestertjenester vil vi spare kommunen for både penger og arbeid, gjennom godt vedlikehold av våre skolebygg. Det er i dag stort arbeidspress på de vaktmesterne vi har, og de dekker stort sett flere skoler og barnehager. SV ønsker at hver skole skal ha tilgang til sin egen vaktmester, som har ansvar for vedlikehold og drift av skolens bygg. SV bevilger 2 millioner kroner til dette i 2014, og styrker ordningen gradvis.

Skolefritidsordningen er viktig, både for foreldre og barn. Her tilbys leksehjelp, mat, lek og aktivitet. Det er viktig at SFO er et tilbud som er tilgjengelig for alle. Derfor ønsker SV ikke økte egenbetalinger for foreldre med barn i SFO. I 2014 koster ingen økte egenbetalinger 1,9 millioner, mens det koster 4,2 millioner kroner i 2015/16/17.

Næring og læring henger tett sammen. Gjennom frukt og grønt-ordningen gis elever et tilbud som bidrar til økt energi, overskudd og konsentrasjon. Vi bruker 2,25 millioner kroner i 2014, og 4,95 millioner i 2015/16/17 for å opprettholde dette tilbudet.

Vårt mål er en sosialistisk kunnskapspolitikk, som sikrer alle elever like rettigheter - men uendelige muligheter. Det er viktig at alle unger opplever mestring. Vi trenger en skole med nok ressurser, nok lærere og kunnskap, framfor konkurranse og kutt.

Hvis unger leker, mestrer og lærer fra barnehagen av vil vi trolig i framtiden se følgende resultat: elever lærer mer, trives bedre og frafallet går ned. Dersom flere kan litt skriving, lesing og regning før 1. klasse, vil utgangspunktet være bedre og det blir lettere å følge normal progresjon. Gjennom kunnskap gir vi mennesker muligheter. Vi kan utjevne forskjeller og bryte mønstre for sosial ulikhet. Men vi må begynne tidlig. Og vi må gjøre det nå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: