Stavanger

Spør om boliger

Eirik Faret Sakariassen spør ordføreren om hvorfor det ikke ble bygget flere enn 650 boliger i Stavanger i fjor.

Her er spørsmålet fra Sakariassen:

I 2012 var bystyrets mål at det skulle bygges 1000 boliger i Stavanger kommune. Resultatet ble 650 nye boliger. Vi når litt over halvparten av det bystyret har bestemt.

For 2014 fra Stavanger bystyre sagt at det skal bygges 1250 boliger. For å få dette realisert, eller i det minste være nærmere måltallet, kreves konkrete grep.

Bystyret vil minne om at boliger i sammenheng med arbeidsplassene kan gi mindre transport enn hvis folk må bo langt unna arbeidsplassen.

Stavanger bystyre vil opprette en kommunal boligorganisasjon/tomteselskap som planlegger og iverksetter bygging av nye boliger, og som finner egnede tomter for å bygge på. Bystyret ber Rådmannen legge frem en sak om dette.

Følg bystyret på RAs web-tv her.

I sitt svar sier ordfører Christine Sagen Helgø at hun tror målet om 1250 boliger neste år kan nås, men at saken om å opprette et eget eiendomsselskap først må behandles i underutvalg og -styrer før den kan behandles av bystyret.

- Å bygge boliger er jobb nummer én, men det er ikke naturlig å opprette dette selskapet nå, forslaget må derfor avvises, sier Sagen Helgø:

Jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå i å kommentere dette fra Sandnes kommune. Godt samarbeid Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg når gjelder boligbygging. Vi kjenner hverandres tall ganske godt, og har satt oss inn i hvorfor Sandnes, og ikke Stavanger, når måltallene for 2012.

Ifølge Sandnes-ordføreren er det ikke slik at Sandnes når måltallet på mer enn 700 boliger i 2013. Stavanger vil sannsynligvis nå målet med 1000 boliger ferdigstilt i 2013. Skal vi øke boligantallet til 1250 årlig, som vi la til grunn i flertallsbudsjettet, så må vi virkelig jobbe. Da er det viktig for meg å nevne status i oppfølging av utbyggingsplanen 2011-2015, som formannskapet behandlet forrige torsdag.

Vi la inn områder rådmannen skulle se på. Vi ba også om å se på hvordan å samarbeide tettere med private utbyggere etter en Tastarustå-modell.

Litt av poenget er at vi ønsker rådmannen skal se på hvordan vi har organisert oss i forhold til arbeidet, og å få flere boliger på plass.

Vi har også bedt om å kalle det et prosjekt for å få flere boliger på plass de neste årene.

Det er ingen tvil om at det er fullt trykk på boligbygging i denne regionen.

Vi ønsket å få saken tilbake i formannskapet før den skal behandles for bystyret.

Da vil bystyret se hvordan rådmannen vil organisere boligbyggingen i framtiden. Forslaget om eget eiendomsselskap må behandles i den sammenhengen, altså om utbyggingsplanen, som kommer til formannskapet og bystyret igjen, og ikke bare i en interpellasjon. Det er grunnen til at ordfører foreslår at saken avvises, og at vi kommer tilbake til dette når den kommer til bystyrets behandling igjen.

Foreløpig er det ikke naturlig å ta stilling til et eiendomsselskap.