Stavanger

Private sugerør i fellesskapets kasse

De private barnehagene bruker gjennomsnittlig 22.000 kroner mindre per barnehageplass og bruker i snitt 15 prosent mindre til personalet enn de offentlige.

Bilde 1 av 2

Enkelte aksjonærer i private barnehager tar ut stort overskudd/profitt til egen lomme. Bør ikke alle pengene komme barna og de ansatte til gode?

I et høringssvar til regjeringen sier flertallspartiene følgende: «Slik Stavanger kommune ser det bør det ikke stilles krav til at de private barnehagene ikke kan ha vesentlige lavere personalkostnader enn tilsvarende offentlige barnehager for å kunne disponere overskuddet (...).»

Dette er en skremmende setning, fordi den gjør det altså mulig med sosial dumping. Man åpner for at private barnehager kan gi lavere lønn og pensjon, for «å kunne disponere overskuddet». Dette er Stavanger SV helt imot!

Telemarksforskning har nylig levert to rapporter, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som gjennomgår kostnader og inntekter i kommunale og private barnehager. Her ser vi flere trender og forhold som bekymrer Stavanger SV.

Det er viktig å skille de private barnehagene. På den ene siden har vi de private kommersielle, som det i hovedsak er det vi nå prater om. De har et profittmotiv for barnehagedrift. På andre siden har vi private barnehager uten profittmotiv, ofte drevet av en forening eller stiftelse. Disse tar i all hovedsak ikke ut utbytte.

Rapportene slår fast at private kommersielle barnehager har gjennomgående lavere kostnadsnivå enn kommunale. I all hovedsak skyldes dette forskjeller i lønn og pensjon til de ansatte. I gjennomsnitt tjener ansatte i private barnehager 28 000 kroner mindre årlig og har langt dårligere pensjonsvilkår.

Den ene rapporten, som heter «Gullgraving i sandkassen?» går gjennom de mulighetene som fins for privatpersoner å ta penger ut fra barnehagesektoren. Den tegner et klart bilde av at mange private

barnehageeiere tar ut betydelige overskudd fra barnehagedriften.

Det er i all hovedsak tre måter de private barnehagene kan ta ut utbytte på:

dtekst frsteavsnitt"/>1. Regnskapsført overskudd

2. Skjult utbytte

3. Redusert kvalitet

dtekst"/>

Trond Erik Lunder, som er forfatteren bak rapporten, har funnet ut at barnehager med profittmotiv i gjennomsnitt har høyere overskudd enn barnehager uten profittmotiv. Grunnen til at SV er så skeptiske til dette er ikke at vi tror at ALLE private barnehager tar ut overskudd. Men det er mulighet for alle å gjøre det og det er noen som gjør det. Rapportene vil ha det til at utbyttet kan ligge på om lag 400-500 millioner kroner i året.

Mens en barnehage på utsiden kan se ut som en enhet, så er den ofte ikke det. Mange private barnehager har delt opp mye i egne selskaper, som leier og kjøper tjenester fra hverandre. Et eksempel fra virkeligheten i Stavanger er dette:

To av våre private barnehager, Qmarkå Fus og Heddeveien Fus barnehager, er eid av morselskapet Trygge Barnehager AS (driftsinntekt 430 mill kroner 2009). De eier om lag 250 barnehager rundt om i Norge, og nyter godt av offentlige drifts- og investeringstilskudd, i tillegg til foreldrebetaling. Trygge Barnehager AS er igjen eid av Vista Holding (driftsinntekt 1,3 mrd. kroner 2009). Dette selskapet har aksjonærer fra to skattebetingede investeringsselskap, eid av et ektepar (ett hver).

Så to av Stavanger-barnehagene er altså melkeku for et svært konglomerat av barnehager. Dette er en skummel utvikling. Inne iblant alle disse selskapene forsvinner mye penger, som tas fra det offentlige og foreldre - og i ytterste konsekvens barna.

Høyresiden ser ut til å ha alvorlige problemer med SVs ønske om tilskuddskontroll av offentlige midler. Det er ikke umoralsk å tjene penger, men det er umoralsk å tjene penger på kutt i kvalitet for barna og lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for ansatte.

De private barnehagene bruker gjennomsnittlig 22.000 kroner mindre per barnehageplass og bruker i snitt 15 prosent mindre til personalet enn de offentlige. Ansatte i private barnehager tjener i gjennomsnitt 30.000 kroner mindre årlig enn ansatte i offentlige barnehager, viser rapporten. Men dette har jo Stavanger kommune sagt at er helt greit!

Få er lenger i tvil om hva SV mener om private barnehager. SV vil at alle barnehager skal drives av kommunen og at skattepenger i form av offentlige tilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til profitt. Så lenge vi ennå har private har vi to krav: de skal ikke ta ut overskudd og lønn og pensjon skal være god!

SV er opptatt av barnehager med høy kvalitet, gode vilkår for ansatte og at alle penger det offentlige skyter inn i barnehagene skal komme barna til gode. Det er ikke et urimelig krav!

Nyeste fra Dagsavisen.no: