Nyheter

Slik skal de styre Nye Stavanger

Stavanger-plattformen tar utangspunkt i ti områder. Sjekk hva flertallskoalisjonen vil gjøre på de enkelte områdene.

Etter 24 år med Høyre-styre er det et skifte i Stavanger-politikken. Den nye flertallskoalisjonen i Stavanger bestående av Ap, Sp, FNB, MDG, Rødt og SV har kommet til enighet om ny politisk plattform, som blir presentert på en pressekonferanse i Byparken i Stavanger mandag klokken 12.00.

Kari Nessa Nordtun (Ap) er ny ordfører i Stavanger. Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er ny varaordfører.

– Vi skal jobbe for et mer rettferdig Stavanger, sa Nessa Nordtun på pressekonferansen.

Nessa Nordtun lover flere busser og færre cruiseksip. Cruiseskipene skal ut av Vågen, og partiene skal jobbe for færre anløp.

Stavanger skal redusere utslippene av klimagasser med 80 prosent innen 2030. De seks partiene vil innføre et eget klimabudsjett og klimaregnskap for å holde styr på utviklingen.

Eldreomsorgen skal bli best mulig, ikke billigst mulig – og koailsjonen vil øke bemanningen i sektoren.

Koalisjonen vil fjerne bompengene på kveldstid og delvis i helger. Makspasseringstaket skal også senkes fra 75 til 60 passeringer i måneden.

I plattformen skriver de videre at bilistene har fått en «uforholdsmessig stor del av regningen» med dagens bymiljøpakke.

Ti områder

Den nye flertallskoalisjonen sin politiske plattform tar utgangspunkt i ti områder:
1. Byutvikling, bolig og samferdsel
2. Klima og miljø
3. Oppvekst
4. En god by for barn og unge
5. Velferd og omsorg
6. Næring og arbeid
7. Arbeidsliv
8. Kultur, idrett og frivillighet
9. Ansvarlig økonomisk politikk
10. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

Dette vil partiene få til:

1. Byutvikling, bolig og samferdsel

• Vurdere endring av krav om bostedstid og førstegangseierskap når det gjelder etablererboliger, og utrede nye boligfinansieringsløsninger for både unge og eldre, inkludert leie-for-eie
• Ha en full gjennomgang av Stavanger kommunes eiendomsportefølje, og vurdere økt kompensasjon fra utbyggere for å legge beslag på offentlig areal i forbindelse med utbygging
• Vurdere om Stavanger Utvikling skal ta en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter
• I tillegg til vedtatte levekårsløft, utarbeide og gjennomføre en helhetlig plan for levekårsløft for Kvernevik og Hillevåg
• Prioritere høy utnyttelse langs kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes
• Verne om trehusbyen i Stavanger
• Ved rullering av arealdelen til kommuneplanen utrede en omregulering fra bolig til LNF langs deler av Revheimsveien
• Utrede de samfunnsøkonomiske og klima- og miljømessige konsekvensene ved Øyfast. Utredningsarbeidet avgjør videre framdrift for prosjektet. Øyfast er avhengig av regional og statlig finansiering
• Arbeide for å fjerne bomavgift i tidsperioden fra kl. 1900-0700 på hverdager, med unntak av bommen på E39 Forus
• Arbeide for å fjerne bomavgift fra lørdag kl.1600 til mandag morgen kl. 0700
• At timesreglen og makspasseringer ikke faller bort ved inaktiv avtale
• Arbeide for å redusere maksimum bompasseringer per måned ned fra 75 til 60
• Prioritere oppfølging av kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 og arbeide for fremkommelighet for rullestolbrukere i sentrum
• Legge til rette for flere toaletter tilgjengelige for alle i sentrum
• Sikre og utvikle turnettet og kulturlandskapet i hele kommunen, og arbeide for statlig tilskudd til skjøtsel
• Arbeide for en bedre kollektivløsning til UiS og nye SUS, fortrinnsvis skinnegående
• Arbeide for gratis autonom buss på sentrumshalvøya
• Arbeide for full utbygging av bedre mobildekning og fiber/bredbånd i hele kommunen
• Ivareta bolighensyn i LNFR-områder i Finnøy kommunedel
• Utrede ny busstrasé fra sør gjennom Løkkeveien
• Innbyggertorget på Rennesøy legges til kaiområdet i Vikevåg
• Det bygges et nytt bygg på kaien i Vikevåg med blant annet offentlige tjenester som beskrevet i intensjonsavtalen
• Tilrettelegge for sentrums- og bydelslekeplasser

2. Klima og miljø

• Tilføre klima- og miljøfondet betydelige midler
• Innføre klimaregnskap og klimabudsjett
• Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse
• Flytte cruiseskipene ut av Vågen, og innføre et tak som reduserer antall årlige anløp
• Arbeide for å etablere landstrøm, og si nei til de skipene som forurenser mest
• Flere ladepunkter for el-bil, gjennom blant annet tilskudd til borettslag
• Ha nullvisjon for nedbygging av matjord og gjennomgå kommuneplanen for å vurdere om områder kan tilbakeføres til LNF
• Etablere egen kommunedelplan for bynært landbruk, i tilknytning til landbrukskontoret
• Iverksette tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet
• Arbeide for at Hjem-Jobb-Hjem-ordningen skal gjelde i hele kommunen, og være en pådriver for at «Hent meg»-ordningen etableres i ikke bynære strøk
• Utvide tilbudet med bysykler med mål om at det i alle sentrumsnære kommunedeler ikke skal være mer enn 400 meter til nærmeste bysykkelstativ
• Innføre bilfrie gater i henhold til de føringer som ligger i Sentrumsplanen
• Utrede muligheten for å innføre «bilfritt Vågen» langs Skagenkaien i dialog med næringslivet
• Vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i sentrum
• Vurdere å innføre parkeringsavgift i regionens kjøpesentre i dialog med Sandnes kommune
• Ha som mål å bygge 50 km sykkelvei i løpet av perioden
• Ta sikte på Breeam excellent standard for nye kommunale bygg
• Vurdere støtteordning for kjøp av el-sykkel for småbarnsfamilier og folk som ønsker å erstatte bilen med el-sykkel
• At Stavanger kommunes bilpark skal være nullutslipp i løpet av perioden
• Tilrettelegge for bildelingsordninger, også for kommunens ansatte
• Følge opp arbeidet med ny dyrevelferdsplan i kommunen

Disse skal styre Nye Stavanger. Foto: Kathinka Skott Hansen

3. Oppvekst

• Øke rammene til skoler og barnehage
• Senke SFO-prisene
• Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
• Oppfylle helsesykepleiernorm i skolen
• Arbeide mot digital mobbing
• Fremskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole
• Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig
• Bedre skolenes og barnehagenes uteområder
• Arbeide for å få flere menn ansatt i barnehagen
• Gi barn mer kunnskap om mat og matproduksjon
• Innføre hjertesoner rundt skoler og barnehager
• Bygge ny sentrumsnær barnehage

4. En god by for barn og unge

• Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer
• Holde hele barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp
• Øke bemanningen i barnevernet
• Innføre familiekoordinator i flere kommunedeler
• Ansette flere helsesykepleiere og jordmødre
• Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser
• Bli med på og styrke den statlige ordningen om fritidskort for unge
• Opprettholde en tett dialog med utvidet ressursteam og SLT-koordinator for å følge opp rus- og voldsproblematikk
• Styrke fritidstilbud for ungdom i kommunedelene, og legge til rette for at ungdom kan drive med uorganisert aktivitet

5. Velferd og omsorg

• Gi sykehjemsplass til alle som trenger det
• Avslutte demenslandsbyprosjektet til fordel for en større økning av sykehjemsplasser, og heller legge til rette for rehabilitering og eventuelt påbygg av Ramsvigtunet
• Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester
• Styrke interesseorganisasjoner og frivillige lag
• Sikre rekruttering av fastleger blant annet ved å opprette kommunale fastlegestillinger
• Øke bemanningen på legevakten, og beholde legevaktbåt i Ryfylke
• Styrke og utvide BPA-ordningen, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser, pårørende og familier får større beslutningsmyndighet
• Etablere nytt legesenter i Kvernevik
• Vurdere å tilrettelegge enkelte sykehjem for kun å tilby korttidsplasser
• Ikke konkurranseutsette hjemmebaserte tjenester
• Ha eget kjøkken på alle nye sykehjem
• Styrke krisesenteret sitt arbeid i kommunen

6. Næring og arbeid

• Sikre at Rosenberg Worley får trygge, forutsigbare rammer for videre drift og utvikling på Buøy
• Opprette «Fasit Stavanger» for å få til et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser
• Profilere Stavanger for å tiltrekke internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og utadrettet næringsavdeling
• Forsterke arbeidet med å få flere statlige arbeidsplasser til kommunen
• Legge til rette for samarbeid med ressursmiljøer om kongress- og messevirksomhet
• Sikre næringslivet og industrien god tilgang til arealer for ekspansjon og nyetableringer
• Videreutvikle kompetansemiljøet innen landbruk og havbruk på Judaberg
• Styrke studentenes kulturtilbud, ved at kommunen vurderer å kjøpe Folken i samarbeid med andre aktører
• Arbeide for å få medisinutdanning til UiS i samarbeid med SUS
• Støtte utvidelse av Studentenes Hus
• Bidra til etablering av helsehus på Campus Ullandhaug
• Utvikle campus for VID på Misjonsmarka
• Arbeide for flere praksisplasser for studenter i kommunen, også for fagområder som ikke har praksis som en del av sitt studieløp
• Innføre flere tiltak for å få unge ut i arbeid, herunder øke antall lærlingeplasser
• Øke sysselsettingen gjennom å involvere trepartssamarbeidet mer aktivt, for å få spesielt innvandrere, de med forsørgeransvar og unge under 30 år i jobb
• Satse på bedre språkopplæring
• Lage en startpakke for arbeidsinnvandrere med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår

7. Arbeidsliv

• Opprette et nytt utvalg for arbeid og lønn
• Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger
• Utvide forsøkene med tillitsreform i Stavanger kommune
• Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift
• Evaluere bestiller/utfører-modellen med sikte på å fjerne den der det er hensiktsmessig
• Innføre Oslo-modellen og strengere krav til lærlinger i kommunens kontrakter
• Stille krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkebevilling
• Ha et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag etter dialog med de ansatte, og på et utvalgt arbeidssted i kommunen
• Sikre at kommunen praktiserer likelønn
• Kutte i utgiftene til folkevalgte og i lønnen til ordfører og varaordfører
• Flere videokonferanser for folkevalgte og ansatte for å redusere reisevirksomhet
• Gjennomgå lederlønningene i kommunen med sikte på å minske lønnsforskjellene
• Flytte flere møter for folkevalgte til dagtid
• Redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab
• Gjøre Stavanger til en Av-og-til-kommune for godt alkoholvett
• Arbeide for et større mangfold blant ansatte i kommunen, som arbeidstakere med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne
• Sørge for nok VTA-plasser i kommunen, og at Nav bidrar med tilstrekkelige midler
• Gjennomgå ikke-folkevalgt representasjon i utvalgene, inkludert å vurdere gjeninnføring av ansatterepresentasjon i utvalg for helse og velferd, og utvalg for oppvekst og utdanning

8. Kultur, idrett og frivillighet

• Arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater
• Sikre et løft for Museum Stavanger
• Ferdigstille Nye Tou
• Opprettholde bibliotekstrukturen i hele kommunen
• Legge til rette for oppføring av et bydelshus på Eiganes og Våland
• Fullføre prosessen med nytt bydelshus i Kvernevik
• Utvikle en digital løsning som tilbyr en samlet oversikt over kommunens kulturtilbud
• Bevare Metropolis på Nytorget og sikre midlertidige lokaler i en eventuell ombyggingsperiode
• Løse situasjonen med rideanlegg i kommunen i dialog med Rogaland Rideklubb
• Oppgradere Tastahallen
• Utrede mulighetene for en skatepark i Hillevåg
• Styrke svømmetilbudet i kommunen gjennom å bygge hev/senk-svømmeanlegg
• Opparbeide flere utendørs treningsanlegg
• Utrede mulighetene for å etablere et vannsportanlegg i Møllebukta
• Arbeide for opprettelsen av et offentlig sjøbad
• Sikre at alle kunstgressbaner er miljøvennlige
• Åpne opp for gratis bruk av gymsalene i kommunen for familier på søndager

9. Ansvarlig økonomisk politikk

• Innføre klimabudsjett og -regnskap med oversikt over måloppnåelse satt i klima og miljøplanen
• Utøve et aktivt og godt eierskap og beholde eierskapet i viktige selskaper som Lyse AS, Forus Næringspark AS og Stavangerregionen Havn IKS
• Bekjempe arbeidslivskriminalitet, redusere skatteunndragelse og svart arbeid
• Sikre en etisk og grønn profil på kommunens investeringer
• Kutte i antall kommunale foretak ved å ta disse tilbake i kommunens egenregi
• Overføre klagenemdas oppgaver til kommunalutvalget
• Vurdere overføring av utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS og Forus Næringspark AS til bykassen
• Overlate driften av Stavanger Forum til eksterne aktører
• Avvikle kommunens kongress- og arrangementsfond

10. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

• Opprette prosjektet «Vårt nabolag»
• Få utviklet en app for innbyggerinvolvering
• Strømme utvalgsmøter
• Få på plass forbedret søkemulighet i saksdokumenter
• Ha årlige dialogmøter med alle kommunedeler
• At Stavanger kommune tar imot det antallet flyktninger staten ber oss om
• Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet, særlig for å få kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet
• Øke kunnskapsnivået om LHBT-helse blant kommunens ansatte
• Bedre helsetilbudet for transpersoner

Nyeste fra Dagsavisen.no: