Nyheter

Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt

Fastleger i Stavanger har oppdaget flere alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter til pleietrengende i kommunen. Helsesjefen i Stavanger vurderer nå sanksjoner mot kommunens nye apotekleverandør.

Av Caroline Teinum Gilje og Kathinka Skott Hansen

Apotekleverandøren erkjenner feil, men sier at alle er blitt rettet så snart de er oppdaget. Se tilsvaret deres nederst i saken. 

– Situasjonen er bekymringsfull og potensielt ille, sier helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune til RA.

Siden midten av januar har han mottatt en rekke avviksmeldinger fra fastleger og sykehjemsleger i Stavanger som rapporterer om alvorlige feil ved såkalte multidoseruller.

Multidoseruller er en ordning som ofte benyttes av pasienter som går på mange legemidler og som trenger hjelp til å dosere og huske å ta tablettene sine. De kan da få utlevert en rull med små maskinpakkede poser som inneholder ferdigdoserte medisiner. Hver pose er merket med klokkeslett slik at brukeren vet når  legemidlene  skal tas.

REAGERER: Høyres helsepolitiske talsmann: – En skandale

I Stavanger kommune leverer Norsk Medisinaldepot (NMD) multidoseruller til blant annet kommunens sykehjem og hjemmesykepleien. NMD eier Vituskjeden og  er etter en anbudsrunde leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. I januar i år startet de første leveransene, men i Stavanger har de hatt store startvansker.

For eksempel er det funnet multidoseruller hvor daglig medisin kun var å finne i én av syv ukedoser, ifølge avviksmeldinger helsesjefen har fått fra leger i kommunen. «Andre medisiner manglet helt, eller hadde feil styrke», skriver helsesjefen i et orienteringsbrev som nylig ble sendt til fylkeslegen i Rogaland.

RA har også kontaktet Kristiansand kommune og Trondheim kommune, som kan rapportere om tilsvarende problemer.  Trolig kan flere kommuner være berørt.

LES OGSÅ: Stor mangel på legemidler – frykter for pasienter

Kan få store konsekvenser

– Leverandøren forklarer feilene med at de i oppstarten har hatt utfordringer med kapasitet, underbemanning og distribuering til kommunene. Men her har det vært mer enn et normalt oppstartsproblem, mener Haaland.

Han påpeker at det særlig er legemidler som det generell mangel på i Norge som har vist seg å mangle i rullene.

– Vi forstår at de ikke kan levere medisin som ikke finnes på markedet, men det er urovekkende og veldig alvorlig at ikke leverandøren selv har meldt fra at daglige medisiner har manglet i rullene, sier Haaland.

Foreløpig er det ikke registrert pasientskader som følge av feilene som er oppstått.

– Men hvis ikke feil oppdages kan feilmedisinering potensielt gi alt fra milde til svært alvorlige bivirkninger, sier helsesjefen.

LES OGSÅ: Norske apoteker tomme for viktige medisiner

Ekstra kontroller

Kommunens innkjøpsavdeling og kommunefarmasøyten har hatt tett oppfølging av NMD siden nyåret, men foreløpig uten tilstrekkelig bedring i medisinleveransen eller reduksjon i antall feilmeldinger, ifølge Haaland. Han har ikke har tall på antall feilmeldinger kommunen har mottatt.

Kommunen har også iverksatt risikoreduserende tiltak i form av ekstra kontroller av innkomne multidoseruller.

Nå begynner tålmodigheten å ta slutt.

I brevet til fylkeslegen, datert 11. februar, skriver helsesjefen at kommunen gjør en fortløpende risikovurdering og vurderer sanksjoner overfor leverandør. I første omgang kan sanksjoner innebære dagbøter.

– Det kan ikke ta så mye lengre tid før vi må foreta oss noe, sier Haaland.

LES OGSÅ: Bryter arbeidsmiljøloven oftere i sykehjem (RA+)

Lang ventetid

I tillegg til medisinske utfordringer hos NMD, har det også vært dårlig kapasitet for betjening av kundetelefonene deres, noe som har medført lange ventetider. Dette er imidlertid blitt noe bedret, ifølge Haaland.

Også i Trondheim har de opplevd utfordringer i multidoseleveransen etter at kommunen gikk over til NMD som leverandør på nyåret. NMD leverer multidose til kommunens sykehjem og hjemmesykepleie, og kommunen er nå tvungen til å bruke unødvendig mye ressurser på å dobbeltsjekke multidosene de får levert. Det sier Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim til RA.

– Vi bruker mye tid og ressurser på å rette opp i feilene, og det er tid vi heller hadde sett at vi brukte på pasientene, sier han, som betegner situasjonen som alvorlig.

– Medikamentfeil kan få fatale konsekvenser, men nå samarbeides det med de andre kommunene om å få opp kvaliteten, sier Garåsen. 

LES OGSÅ: Helsetilsynet vil ikke sjekke behandling av pasienter på sykehjem (RA+)

Dokumenterer medisineringen daglig

I Kristiansand har de også opplevd alvorlige feil i leveransen fra NMD.

– Vi er bekymret, og velger å dokumentere medisineringen fra dag til dag for å unngå å gi pasientene feildoseringer. Denne typen kvalitetssikring mener jeg er den eneste måten å unngå fatale konsekvenser på, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Wenche Dehli til RA.

Tidligere er det Apotek 1 som har levert multidose til kommunene. Med dem opplevde de ikke feil i medikamentleveransene, forteller Dehli, som betegner dagens situasjon som uholdbar.

Også i Kristiansand fører feilen fra NMD til at de må bruke store ressurser på å passe på at pasientene deres får den medisinen de er forskrevet.

– Dette går utover ressursene vi har til distribusjon. Det er ineffektivt og ikke i henhold til det vi har avtalt og kan forvente, sier hun. 

LES OGSÅ: Roboten minner Alf Tor (78) på å trene og spise (RA+)

– Kritisk situasjon

Utfallet av dialogen som Stavanger kommune har med NMD for å finne en løsning, kan bli førende også for de 72 andre kommunene som har NMD som leverandør av multidoseruller. I anbudsprosessen har Stavanger kommune vært sekretariat for dem, og spiller derfor en sentral rolle.

– Det er de som leder an dialogen med NMD, og deretter får man ta en felles vurdering på hva som skal bli gjort. Det er en kritisk situasjon, og vi kan ikke risikere full stopp i medikamentforsyningen, sier Dehli.

Dette svarer leverandøren

RA har sendt en rekke spørsmål til Norsk Medisinaldepot (NMD) om feilleveransene av multidoseruller til norske kommuner. De ønsker å svare på e-post.

– Hvorfor er det feil i leveransene av multidoseruller fra NMD?

– NMD overtok en stor kontrakt i januar i år, og dessverre har det oppstått enkelte overføringsfeil fra tidligere leverandør til oss. Vi vet også at det i oppstarten var enkelte innmeldte endringer som ikke ble registrert i tide til at endringen kom med i medisinen som ble pakket, skriver Miriam Skåland, strategidirektør og pressekontakt i NMD.

 – Hva gjør dere for å løse dette?

– Alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget. Det er naturligvis høyst beklagelig overfor multidosepasienter og kommunene at det har oppstått feil.

 – Hvorfor opplyser dere ikke til kommunene at det mangler medisiner i multidoseruller?

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre.

 – Helsesjefen i Stavanger mener legemiddelsituasjonen fortsatt ikke er tilfredsstillende og vurderer sanksjoner. Mener dere at situasjonen nå er på et tilfredsstillende nivå?

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Sammen med kommunene jobber vi med å utbedre disse oppstartsutfordringene.

Jobber med å forbedre sine prosedyrer

 – Hvordan kan kommunene være sikre på at de får medisiner fra dere som er uten feil?

– Vi jobber med å forbedre våre prosedyrer, eksempelvis at vi raskere får informasjon ut til kommunene om legemiddelmangel.

 – Er det oppdaget feil også i andre medisiner levert av NMD?

– Så langt vi er kjent med er utfordringene isolert til multidoseleveranser.

 – Hvor mange avviksmeldinger har dere mottatt totalt?

– Vi snakker i hovedsak om to typer avvik. Den første er utfordringer i oppstartsfasen knyttet til enkelte feil i pakking av legemidler i multidose. Feilene ble raskt rettet. Den andre typen avvik er knyttet til servicenivå, som eksempelvis ventetid på telefon, og her jobber vi med kommunene for å utbedre situasjonen.

– Hvor mange kommuner har meldt fra om avvik i multidoseruller til dere? 

– Dette er noe vi må komme tilbake til.

Fylkeslegen i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, opplyser at fylkeskommunen blir løpende orientert om situasjonen rundt multidose-leveransene.

«Vi anser at Stavanger kommune har satt i verk nødvendige tiltak for å oppdage og rette opp feil, og at de følger opp NMD som leverandør», skriver hun i en e-post til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: