Kommentar

Stopp velferdsprofitørene!

KOMMENTAR: Mange betaler sin skatt med glede. Jeg er én av dem. Men når våre skattepenger går til utbytte for eiere av kommersielle velferdsforetak blir jeg forbanna.

Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV

Høyresiden framstiller seg sjøl som veldig opptatt av hvor mye skatt vi betaler og hva skattepengene til folk flest går til. Det er en viktig debatt. Derfor er det uforståelig at de er så lite bekymra når våre skattepenger forsvinner til skatteparadis og til rike velferdsprofitører.

Høyresiden er bekymra for at mange av dem som ikke kan arbeide og mener de lever på statens regning. De gjør det så vanskelig som mulig å være syk og fattig. Men de millionærene som eier «velferdsbedrifter» og som faktisk lever på statens regning, har høyresiden som bruker alle sine krefter på å forsvare dem. Som vanlig ser vi at vi har en interesseregjering for landets rikeste.

Det er en stor vekst i antallet private selskaper som vil ha tilgang til den offentlige pengesekken. Det kan man jo forstå, fordi det offentlige er en sikker og stor betaler. Høyresiden snakker om mangfold, men i realiteten blir det mer monopol. Noen få, store selskaper har overtatt store deler av sektorene de opererer i, og skviser ut små, private ideelle aktører. Der de snakker om mer mangfold, så blir det i virkeligheten mindre mangfold. Noen tror kanskje SV har allergi mot private aktører, men vi kjemper jo med de ideelle aktører for å sikre gode supplement til offentlige tjenester. Det er de kommersielle aktørene som er problemet.

Noen påstår dette er velferdsinnovasjon og snakker om dem som gründere. Det mest innovative og kreative er metodene de bruker for å ta ut profitt og redusere bemanning, lønn og pensjoner.

Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, framfor å gå til barnehage, sykehjem, asylmottak eller barnevern? SV lover at vi skal ha profittfri velferd i Norge. Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode!

Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne – folk flest, som noen kaller dem – til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. I tillegg skal vi håndheve dagens profittforbud i skolen.

Ipsos har utført en måling, på oppdrag fra SV, som viser at 51 prosent mener det er galt at «eiere av virksomheter som driver velferdstjenester kan ta ut utbytte», mens 26 prosent mener det er rett. Det er bare i velgergruppene til Høyre og Frp at det er flertall for utbytte. Men også i disse velgergruppene sier henholdsvis 29 og 37 prosent at de mener det er galt at private aktører i velferdssektoren kan ta ut utbytte. Målingen hadde 933 respondenter.

Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den fikk SV gjennomført. Det var en viktig seier og har gjort livet bedre for tusenvis av unger og familier, men det var ikke uten svakheter.

I dag eies 54 prosent av barnehagene av private. De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.

Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode. Likevel ser vi fra SSB at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle. Halvparten av ungene som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene. Oppkjøp og salg av barnehager er blitt big-business. Dessverre har vi grunn til å tro at noen kommersielle selskap tar ut et skjult utbytte, for eksempel ved å gi skyhøye styrehonorar til seg selv, eller at ett selskap leier ut lokaler til et søsterselskap, som betaler leie over markedspris.

Økt profitt til eierne skapes også ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft, lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær. Lønns- og arbeidsvilkårene er ofte dårligere enn i kommunale barnehager.

Dette er en alvorlig trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer ungene, foreldrene og de ansatte.

Samme kreativitet ser vi innenfor stadig flere deler av velferdsstaten. Og hvis vi fortsetter ubekymra videre vil dette bare bli et større problem i framtiden. Det er skuffende å så hvor lite Arbeiderpartiet vil gjøre for å stanse utbyttefesten for velferdsprofitørene. Derfor er profittfri velferd et av SVs hovedkrav til en ny regjering. Dette skal vi ha gjennomslag for!

Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte. Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må̊ sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre. Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.

Denne måten å ta fellesskapets midler til egen konto kan vi ikke akseptere. Vi må få en stans på velferdsprofitørene. Du og jeg skal ikke lenger betale regningen for dem. Den får de ta sjøl. Det er slutt på snyltingen nå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: