Høyre mangler troverdighet

DEBATT: Partiet Høyre har i de 24 år vist feighet, mangel på troverdighet og kunnskapsløshet om norske lover.

Av Stein Vassøy

Både gruppeleder John Peter Hernes og stortingsrepresentant/kommunestyrekandidat Aleksander Stokkebø har ved flere anledninger i den senere tid gitt uttrykk for Høyres ønsker om konstruktivt samarbeid, hvor fornuftig partiet har styrt byen de siste 24 år, og hvor god næringspolitikk de har vist.

Da er det på sin plass å minne om at det var dette partiet som styrte byen, og med ordfører fra Høyre, når Stavanger kommune førte rettssak i mer enn fem år mot en av byens eldste og lønnsomme fiskeribedrifter (Vassøy Canning ANS), og kommunen tapte enstemmig (11 dommere) i alle tre rettsinstanser.

LES OGSÅ: Høyres svar til Stein Vassøy om Vassøy

Stavanger Byrett var pågående med kommuneadvokaten om å vise litt vilje i retten til det «konstruktive samarbeidet» disse i sine avisinnlegg viser til at Høyre i byen praktiserer.  Retten tok pause og oppfordret kommuneadvokaten til å kontakte byens ledelse.  Kommuneadvokaten opplyste retten om at den saksøkte avviste rettens forsøk på forhandlinger både i forkant av, og under hele rettssaken.   

Med Hernes sin deltakelse i bystyret har Stavanger kommune i ettertid endret reguleringsbestemmelsene på saksøkers eiendom, i strid med bevis fremlagt for Norges Høyesterett.  

Dette har bidratt til mye salt i åpne sår for de næringsdrivende som investerte cirka 15 millioner kroner i tillit til rettskraftig dom i Norges Høyesterett, og de bevis med ny Reguleringsplan kommunen hadde fremlagt for Lagmannsrett og Høyesterett.  De tre siste boligtomter blir nå nektet bebygd grunnet urimelige nye reguleringsbestemmelser. 

Fem av de byggeklare boligtomter ble solgt til familier med byggeplaner, og de ble også stoppet av samme grunn.  Søknader om dispensasjon har hittil blitt avvist, med urimelige begrunnelser.
I kommunens egen stedsanalyse konkluderes: «Vassøy er uten fastlandsforbindelse, en kjensgjerning som også oppleves umiddelbart ved ankomst. …….og det generelle fraværet av trafikksus gir Vassøy en annen karakter enn for eksempel Roaldsøy.  Forskjellen mellom Vassøy og de andre byøyene er påfallende … .»

Høyre har ingen troverdighet når man kunne bebygge saksøkers eiendom mens saken stod for Lagmannsrett og Norges Høyesterett, men etter saksøkers og fem boligkjøperes betydelige investeringer ser bort fra sine løfter i de fremsatte bevis, og påfører tomteeierne og saksøker tap på adskillige millioner kroner uten saklig grunnlag.

Høyre begrunnet den ulovlige byggestoppen av næringsbygg til saksøker med at Vassøy skulle bebygges med boliger, men de 22 år som har gått beviser at det er planer byen aldri har hatt.  De har motarbeidet boligbygging og brobygging hele tiden etter at rettssakene var avsluttet.  

Høyre har for mange av byens innbyggere derfor ingen troverdighet i sine påstander om at «Stavanger er den beste vertskapsbyen for næringslivet i Norge», og at det viktigste for partiet er «å legge til rette for flere arbeidsplasser i privat sektor». 

Høyre har i de 24 år vist feighet, mangel på troverdighet, kunnskapsløshet om norske lover, villedet og feilinformert Lagmannsrett og Norges Høyesterett, og vist vilje til å avskaffe både 80 år gammel bedrift i fremtidsrettet næring og arbeidsplasser uten saklig grunn.  På ett sted der arbeidsplassene var der folket bodde, gav byen mer kortreist mat enn noen andre, i en næring som samtidig ble byens satsingsområde. 

Også Høyres leder Erna Solberg viser i intervju med NTB til at hennes partikollegaer alt for ofte «leter etter grunner til å si nei, i stedet for å lete etter grunner til å si ja».  Stavanger kommune bør være det beste eksempel på at den politiske ledelse de siste 24 år i alt for mange saker har vært meget svak, styrt i strid med gjeldende lover, og vært svært kostbar for byens skattebetalere. 

At oppslutningen om partiet avtar, synes forutsigbart og naturlig. En kursendring må til.