Debatt

Verden står i brann – løsningen er lokal

Før du stemmer må du spørre politikerne om de forstår klimaendringene og konsekvensene av dem.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skogbranner og hetebølge i Sør-Europa er den nye normalen. Tornado i Sveits og styrtregn vi ikke har sett maken til. Varmere hav og undervannsdød er bare forsmaken på hva vi kan vente oss. Effektene av klimaendringene kommer nærmere og nærmere. Bare spør din nærmeste bonde, de som kjenner det på kroppen allerede.

Mange argumenterer med at det ikke har noe å si hva vi gjør i Stavanger. Vi er for små til å utgjøre en forskjell. I en kommune der vi ellers er gode på å framsnakke hva vi kan få til både innenfor næringsliv, akademia og kultur er det litt rart at mange mener at akkurat på klima, der kan vi ikke gjøre en forskjell. Men det er heldigvis ikke sant! Vi både kan og må ta grep før det er for sent. Da er det viktig at du stemmer i kommunevalget. Før du stemmer må du spørre politikerne om de forstår klimaendringene og konsekvensene av dem. Ikke om de tror på dem. Vi er langt forbi der at tro, håp og lavere eiendomsskatt kan redde oss. Vi må handle nå og vi må handle lokalt!

Når Stavanger innførte gratis SFO så viste vi vei. Det vi gjorde ble lagt merke til, og vi kan nå glede oss over at dette har blitt en nasjonal ordning og et prioritert satsningsområde. På samme måte som vi har gått foran med gratis SFO, må vi også gå foran med klimatiltak.

De to største kildene til klimautslipp i Stavanger er transport og energibruk i bygg. Det er stort press på grøntarealer og vi bygger fortsatt ned for mye matjord. Bit for bit bygger vi ned de små hundremeterskogene, hjemmene til de små dyrene og insektene som er viktige for matproduksjonen. Dette naturtapet forsterker effektene av klimakrisen og gjør oss mer sårbare.

Kostnadene ved å ikke tilpasse oss det nye klimaet vil bli enorme. Rent økonomisk påvirker både priser på fôr og andre innsatsfaktorer i landbruket oss direkte med økte matpriser. På lengre sikt blir vi mindre robuste når større deler av matjorda bygges ned. Når vi ikke lenger har stabile forutsetninger for matproduksjon, blir vi mer avhengige av import og enda mer følsomme for prisøkninger på mat. Nasjonale mål for stans i nedbygging av matjord påvirker i liten grad den daglige jobben i de enkelte kommunene. Det er derfor et sterkt SV i kommunestyret vil være en garantist for stans i nedbygging av matjord. Vi skal gå foran og sørge for at Stavanger blir en arealnøytral kommune uten tap av matjord og naturverdier. Dette gjør vi gjennom et forpliktende naturbudsjett med en målsetning om å bli en naturpositiv kommune. En kommune der vi restaurerer natur og legger til rette for å bygge opp mer dyrkbar jord. For å sikre oss og våre barnebarn trygg tilgang på mat også i fremtiden.

Vi har og skal ha et sterkt landbruk i Stavanger. Vi skal derfor sørge for at bøndene har de virkemidlene de trenger for å ta vare på matjorda og klimatilpasse driften. Vi må jobbe for å senke terskelen for installering av solenergi på driftsbygninger – det må være enkelt og forutsigbart. Stavanger kommune skal være en stor innkjøper av lokalprodusert mat – bøndene skal være sikre på at vi går foran og bruker lokalprodusert mat så langt det er mulig. Vi vil også legge til rette for mer plantebasert matproduksjon i Stavanger og legge til rette for reduksjon av fossil energibruk i landbruket.

Stavanger har med sin lange sjølinje et ansvar for å forvalte sjøen og strandsonen. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for sjøen er å sørge for at den er tilgjengelig for alle. Et stadig press for privatisering av strandsonen gjør den mer utilgjengelig. I tillegg til de positive effektene av at sjøen er tilgjengelig for rekreasjon, så tror vi at når innbyggerne bruker strandsonen så passer de også på den. Vi blir mer oppmerksomme på forurensning og nedbygging av strandsonen og bygger eierskap til sjøen. For det er vår sjø i fellesskap og vi skal ta vare på den sammen.

Vi skal stanse utslipp til sjøs og styrke arbeidet med å fjerne og dekke over forurensning i sjøen. En av de største forurensningskildene til sjøen er veitransport. Gummi og metall fra dekk og bremser blir til små partikler som skylles ut i havet. Vi skal sørge for at alle har mulighet til å velge å reise mer miljøvennlig. Vi har allerede vært med og innført gratis kollektiv for de som bor i Stavanger. Nå må vi se fremover og gjøre det enda mer attraktivt å reise miljøvennlig.

Stavanger er en kommune som skal vokse og da må vi sørge for at infrastrukturen er på plass i form av et moderne transportsystem og ikke i en bilfantasi fra 60-tallets USA. Vi vil bygge et høykvalitets sykkelnettverk som sammen med dagens buss og fremtidens bane dekker transportbehovene til de aller fleste. Vi skal vise hvordan vi bygger en kommune der alle kan komme seg til skole og jobb effektivt og miljøvennlig. Med Sykkelstamvegen som en hovedåre mellom Stavanger og Sandnes har vi en unik mulighet til å bygge et finmasket sykkelnett ut i bydelene som vil gjøre det mer attraktivt å sykle. Det er ikke dårlig vær eller bratte bakker som hindrer folk i å sykle mer. Det er trygghetsfølelsen de fleste savner. Derfor må vi prioritere areal til de som sykler. Vi må ta vekk gateparkering og bruke arealet til sykkelnett for fellesskapet - ikke lagring av privatbiler og tilhengere. Vi må sette ned fartsgrensene i nabolag slik at det blir tryggere å sykle. Vi må bygge sikre sykkelparkeringer ved alle kollektivknutepunkt og offentlige bygg i Stavanger.

Det er lokalt vi kan gjøre de gode tiltakene som gjør livet enklere. Det er lokalt vi skal møte klimaendringene med tiltak som fungerer. Vi skal jobbe for de gode løsningene med involvering av de som bor i kommunen. SV vil ta vårt ansvar og vise hva som er mulig å få til. Stavanger skal fortsatt gå foran og vise vei, og du bestemmer hva som er viktigst - en levelig planet eller lavere eiendomsskatt?

Mer fra: Debatt