Roganytt

Gårdbruker ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann fra Ryfylke ble slått konkurs. I Stavanger tinghus ble det opplyst at bakgrunnen for det er et krav på 873.645 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift med mer.

Mannen har drevet med gårdsbruk som et enkeltpersonforetak. Mannen opplyste i forkant av rettsmøtet at han ikke motsatte seg åpning av konkurs, og at han ikke kom til å møte i rettsmøtet.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det ble den 30. januar 2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Øystein Hus er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai.


Mer fra Dagsavisen