Nyheter

Høyre med rusoppgjør mot byrådet

Oslo Høyre og Foreningen Human Narkotikapolitikk mener ruspolitikken i Oslo står til stryk, og går sammen om en ny rusplan for hovedstaden.

– Det er et stort behov for å tenke annerledes om fremtidens ruspolitikk. Pilene i Oslo peker i feil retning og byrådet fremstår handlingslammet. Vi kan ikke godta at rusavhengige plasseres i boliger uten oppfølging, at åpne rusmiljøer ikke begrenses gjennom skjermede væresteder, eller at unge ikke får den helsehjelpen de bør få, sier Høyres Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Bekymret

Han er bekymret for en rus-politikk som han mener bærer galt av sted.

– Det er en økning i antall overdosedødsfall i Oslo. Mange sliter med å komme i kontakt med brukergrupper som er vanskelige å nå, samt styrke deres tillit til hjelpeapparatet, farlige stoffer bidrar til overdoser, det er flere åpne rusmiljøer, og byrådet fikk ikke grønt lys for en lokal rusreform som dermed havarerte, sier Hassan Nawaz.

– Desentraliseringsstrategien har gått for langt. Tilbud om bolig fra Oslo kommune gjelder kun på papiret. Når boligene ikke er tilpasset hver enkelt, ender mange opp med å likevel bo på gaten, fordi de ikke klarer å leve i den kommunale boligen de har fått utdelt, men også fordi hjelpeapparatet i bydelene ikke er bygget opp tilstrekkelig.

Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester er forelagt kritikken fra Hassan Nawaz og Arild Knutsen. De vil komme med sine kommentarer i egen sak senere.

Sammen med Foreningen Human Narkotikapolitikk har Høyre kommet med en rekke tiltak for å få kontroll på rusmiljøene i Oslo.

– Byrådets ruspolitikk har ikke gitt ønskelige resultater. De neste årene er vi i langt større grad nødt til å tenke annerledes, kunnskapsbasert og forebyggende for å sikre verdighet overfor rusavhengige, færre åpne russcener, trygge boforhold, og at alle får den nødvendige helsehjelpen de har krav på, sier Navaz, som er Oslo Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson.

Byrådets ruspolitikk har ikke gitt ønskelige resultater.

—  Hassan Nawaz (H)

– Samtidig er helsetilbudet innen rus og psykisk helse kraftig nedskjært. Det sjokkerer meg at regjeringen får lov til å holde på uten at Ap-byrådet setter en brems for de inhumane kuttene som rammer byens sårbare brukere. Vi må videreutvikle hjelpetilbudet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og styrke innsatsen i overdosearbeidet. Her har byrådet og regjeringen forsømt seg i iveren etter å begrense private aktører, istedenfor å sikre alle rett til helsehjelp der de ønsker, sier han.

Prisverdig

Leder Arild Knutsen i Foreningen Human Narkotikapolitikk er glad for at Høyre nå utfordrer byrådet med en annerledes og ifølge ham, bedre ruspolitikk. Særlig er han glad for at Høyre vil se på desentraliseringsstrategien, og at de ser at hjelpeapparatet i bydelen ikke fungerer som de skal.

– Dette er Høyres utspill, men vi har hatt mange samtaler og møter om dette, sier han.

– Høyre kan komme til byrådsmakt etter høstens valg, og da er det fint å vite hva som er deres politikk innen rus. Uansett hvem som styrer, så vil det være store utfordringer, sier Knutsen.

Knudsen er bekymret over at hjelpetilbudene til de rusavhengige er blitt dårligere som følge av desentraliseringsstrategien.

Det er en glipp fra byrådets side at tilbudene blir dårligere for de som er i sentrum.

—  Arild Knutsen, leder Foreningen Human Narkotikapolitikk

– Det er en glipp fra byrådets side at hjelpetilbudene blir dårligere for de som er i sentrum. Nå er det bydelene der de bor, som skal ta seg av de rus-avhengige. Noe vi har sett ikke fungerer. Tilbudene på bydelsnivå varierer veldig, og det er langt i fra sikkert at bydelen har det rette tilbudet til den det gjelder. Godt mulig vedkommende ville fått et mer tilpasset lavterskeltilbud i en annen bydel, men har feil adresse, sier Arild Knutsen til Dagsavisen.

Han er også bekymret for de som kommer til Oslos rusmiljø utenbys fra.

– Nå som tilbudene i sentrum blir redusert, hva da med de prosentene av rusmiljøet som kommer utenfra og trenger hjelp, spør Knutsen.

I Oslo har de rusavhengige i årevis vært drevet fra skanse til skanse. Knudsen savner et sted hvor de rusavhengige kan være i fred.

– Vi har hatt et forsøksprosjekt hvor vi har åpnet opp bakhagen på Prindsen, noe som har vært svært vellykket. Her kan de være uten at de sjenerer noen, og de kan være i fred for andre kriminelle. Da har man også oversikt over miljøet, noe man ikke har når der er på flere steder, ser Knutsen.

– Først og fremst må vi ta bekymringene fra brukerne, pårørende, bymisjonen og Arild Knutsen på største alvor. Derfra må vi gå grundig til verks for å hindre at dagens feilslåtte politikk blir videreført. Derfor går vi til valg på en ny kurs for ruspolitikken, sier Hassan Nawaz.

---

Høyres tiltak

  • At Oslo kommune skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall.
  • Reforhandle lokal rusreform gjennom en ny søknad til regjeringen.
  • Evaluere desentraliseringsstrategien for å sikre verdige boforhold og hjelpetiltak for brukere.
  • Etablere et utendørs skjermet værested for rusavhengige.
  • Styrke ordningen med ruskonsulenter i bydelene for å informere om, forebygge og utsette rusbruk blant ungdom.
  • Bygge ut ACT-, FACT- og FACTung-team for gode oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet.
  • Sørge for at personer med opioidavhengighet som har falt ut av LAR får nødvendig oppfølging og behandling, for eksempel i samarbeid med Eikaklinikken, 24sju, Gatehospitalet, Feltpleien og Sykepleie på hjul.
  • Legge til rette for at ideelle aktører kan tilby analyser av ulovlige rusmidler for å hindre inntak av farlige stoffer.
  • Innføre UNODCs /FNs standarder for evidensbasert rusforebygging i kommunen.

---

Mer fra Dagsavisen