Nyheter

Krever millionerstatning

Oslo Handelsgym saksøkes for å ha handlet «grovt uaktsomt» da skolen ikke gjorde mer for å beskytte lærer Clemens Saers (65) mot et livsfarlig elevangrep.

Bilde 1 av 2

Det er kjernen i en 37 sider lang stevning som nylig er oversendt Oslo tingrett og Oslo kommune.

I praksis er dette første steg på veien mot en rettssak der en skoleeiers plikt til å beskytte sine ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen, i tråd med Arbeidsmiljøloven, kan bli prøvet i norsk rett.

Det er advokatfirmaet Grette, ved advokatene Sigurd-Øyvind Kambestad og Thorkil H. Aschehoug, som bistår Clemens Saers i søksmålet mot Oslo kommune.

Ifølge advokat Aschehoug er skolens, og dermed også arbeidsgivers, plikt til å informere sine ansatte om enkeltelevers trussel- og voldspotensial et av søksmålets mest sentrale spørsmål:

– En rettslig avklaring i denne saken vil kunne få betydning for resten av norsk skole. Sakens prinsipielle karakter er også bakgrunnen for at stevningen er såpass omfattende, sier advokat Thorkil H. Aschehoug.

Les om saken her: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev

Risikovurdering

Oppreisningskravet mot Oslo kommune er begrenset oppad til én million kroner.

Etter at lærer Clemens Saers ble angrepet av en elev som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet der han underviste 15. mai 2014, har han fått varige skader på stemmebåndet etter et fatalt strupetak. Han har også utviklet posttraumatisk stressyndrom (PTSD) med hyppige flashback. Skaden er godkjent som yrkesskade.

Den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium ble senere dømt til seks måneders fengsel i Oslo tingrett for vold mot læreren. Forholdet ble aldri meldt til Arbeidstilsynet, slik loven krever.

I søksmålet mot Oslo kommune blir det hevdet at:

* Kommunen gjorde en mangelfull risikovurdering av den aktuelle eleven, tross god kjennskap til hans risikoatferd og risikopotensial.

* Skolen unnlot å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak, blant annet ved at man ikke informerte Saers om den skade- og sikkerhetsrisiko eleven representerte.

* Oslo kommune anses å ha opptrådt grovt uaktsomt. Det vil si sterkt klanderverdig og markert avvikende fra det som for skoleledelsen ville ha vært forsvarlig opptreden i den aktuelle situasjonen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Systemsvikt

– Vilkårene for oppreisningserstatning etter skadeerstatningsloven er etter vårt syn klart oppfylt, sier advokat Thorkil H. Aschehoug.

Han mener det er en klar årsakssammenheng mellom skolens og kommunens handlemåte, og den skaden Clemens Saers er påført.

– Denne saken har avdekket flere kritikkverdige og sjokkerende forhold. Det synes å dreie seg om omfattende og grov systemsvikt på flere nivåer når det gjelder læreres arbeidsmiljø og sikkerhet, sier han.

Rektor på Oslo Handelsgymnasium, Trond Lien, har tidligere uttalt til Dagsavisen at saken har vært vanskelige å takle, og de har prøvde å gjøre det riktige hele veien.

Av egen lomme

Clemens Saers har i over 30 år vært tillitsvalgt og medlem av Utdanningsforbundet. Like før han ble overfalt i mai 2014, hadde han imidlertid meldt seg ut av Utdanningsforbundet for å melde seg inn i Lektorlaget. Dessverre inntraff overfallet før fagforeningsbyttet formelt var ordnet. Dermed er han nå tvunget til, av egen lomme, å betale for en rettslig avklaring av det han anser som et prinsipielt spørsmål.

– Jeg har vært lærer i snart 47 år og nærmer meg pensjonsalder. Når jeg nå fronter denne saken, er ikke det kun for min egen del. Jeg gjør det også for at unge lærere som kommer etter meg, skal oppleve at de er trygge på jobb og har en arbeidsgiver som både prioriterer og tar sikkerheten deres på alvor, sier Clemens Saers til Dagsavisen.

Oslo kommune har nå frist til 27. september for å komme med tilsvar i saken.

Les også: Var ikke informert – fulgte ikke opp

Etaten svarer

Onsdag i forrige uke mottok Oslo kommune stevningen fra Saers.

I et skriftlig svar til Dagsavisen bekrefter Utdanningsetaten i Oslo at de har mottatt stevningen fra Clemens Saers.

– Den vil bli besvart når kommunen gir sitt tilsvar. Tilsvarsfristen i denne saken har retten satt til 27. september. Vi ønsker ut over dette ikke å forhåndsprosedere saken i media, skriver Trine Lie Larsen, kommunikasjons­direktør i Utdanningsetaten.

Les også: Slik brukes vektere i osloskolen

Les også: Bekrefter «verstingliste»

Vold og trusler i Oslo-skolen

* Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Lærere har fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem.

* I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

* Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet. Et klart lovbrudd mener professor emeritus Henning Jakhelln.

* Forsker Børge Skåland ved HiOA, har skrevet doktorgrad om vold mot lærere. Et hovedfunn er at lærere som opplever vold ofte føler seg sviktet og isolert. Flere føler seg direkte motarbeidet av skoleledelsen når de vil anmelde forholdet til politiet.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Nyeste fra Dagsavisen.no: