Nyheter

75 millioner til klimatiltak

Byrådet vil legge 75 friske klimamillioner på bordet. Pengene skal gå til lokale klimatiltak, og saken behandles i byråd tirsdag ettermiddag. Byrådet satser også videre på idrett, og legger inn 28.5 millioner ekstra for å forberede bygging av nye idrettsanlegg.

Byrådet vil gjøre det lettere for innbyggerne og næringsliv å ta klimavennlige valg, og foreslår å sette av 75 millioner kr i 2017 til klimatiltak. Fra før har Oslos innbyggere fått støtte til utfasing av oljefyr, energisparetiltak, rentbrennende vedovner, utslippsfri anleggsdrift og el-sykler.

Byrådet setter også av mer penger til forberdelse til nye idrettsanlegg.

«Det foreslås avsatt 75 mill. til ordninger for å stimulere til gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes. Midlene foreslås derfor inntil videre avsatt til et ubundet fond. Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelse av sak 1/2018», heter det i teksten i revidert budsjett.

Spille på lag

– Det skal lønne seg å velge grønt og klimavennlig. Kommunen må spille på lag med innbyggere og næringsliv for å nå klimamålene, og i revidert budsjett legger vi opp til at enda flere kan få støtte til å gjennomføre klimatiltak, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel til Dagsavisen.

Kommunens mål er å redusere klimautslippene med 95 % innen 2030, og det er behov for stor innsats på mange områder dersom utslippstrenden skal snu. Tilskudd til klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å stimulere til klimatiltak og energieffektivisering i privat sektor, til blant annet utfasing av oljefyr, nye rentbrennende vedovner og energieffektivisering i bygg.

– Byrådet har høye ambisjoner om mer energieffektivisering gjennom målrettede støtteordninger og smarte teknologiske løsninger. Derfor foreslår byrådet å sette av 75 millioner kroner til ordninger for å stimulere gjennomføring av klima- og miljøtiltak, sier finansbyråd Robert Steen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tilskudd

Tilskudd til klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner. Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,57 TWh siden fondets opprettelse (1982) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80.000 tonn CO2 siden 2008.

– Innbyggerne i Oslo fortjener en stor takk for deres innsats i klimadugnaden. Når kommunen gir støtte til klimatiltak gjennom Klima- og energifondet, så er det alltid en privatperson eller et borettslag som står for størsteparten av investeringen – som oftest opp mot 80  prosent. Det sier noe om viljen til å investere i klima- og ENØK-tiltak, sier miljøbyråden.

Fondet er tilført kapital fra bykassa tre ganger i nyere tid: 50 mill. i 2007, 10 mill. kr i 2008 og 10 mill. kr i 2009.

– Når vi nå setter av et rekordbeløp til klimatiltak, er det fordi vi ønsker å bidra til at enda flere innbyggere kan bidra inn i det grønne skiftet. Men det er engasjementet og investeringsviljen fra private borgere som gjør utslippskuttene mulig, Oslo kommune er kun en bidragsyter, sier miljøbyråden.

Klima- og energifondet

* Fondet ble opprettet i 1982, og ble opprinnelig finansiert av avgift på strømregninga, og ble opprettet for å støtte energieffektivisering og etter hvert klimatiltak blant innbyggere og næringsliv. Årlig avsetning lå på ca. 60 mill. kr i perioden 1982-1992.

* Det er siden opprettelsen utbetalt tilskudd ca 550 mill. kr totalt. Det er beregnet at det har spart til sammen 1,57 TWh energi siden opprettelsen (=ca 15 prosent av Oslos energibruk), og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80 000 tonn CO2 siden 2008 (litt under 7 prosent av Oslos utslipp).

«Fondet har vært  veldig viktig for å ta fram og markedsintrodusere nye teknologier, og for å kunne føre en aktiv klimapolitikk. Støtteordningen til solceller åpnet opp for denne teknologien i Oslo, og Norge. Elsykkelstøtten har hatt samme funksjon. Støtten til utfasing av oljefyr og skifte til rentbrennede vedovn har fått opp utskiftingstakten. Den har vært en stor suksess. Støtten til elbillading er viktig for å lykkes med elbil, ikke minst når byens mange garasjeanlegg i borettslag må bygges om til å være ladeklare. Fondet er et viktig virkemiddel i klimapolitikken, og bidrar ikke minst også til å aktivisere folk flest i klimapolitikken», skriver miljøbyråden i en e-post til Dagsavisen.

Mer til idrett

–  Byrådet satser videre på idrett. Vi har fått til et taktskifte i idretten. Det gjelder å ha prosjektene klare, og at det er realistiske planer som det er satt av nok penger til. Derfor styrker vi idretten med utredningsmidler i revidert budsjett, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Flere nye anlegg vil få midler.

– Det er satt av 4,1 mrd til investeringer i idrettsanlegg de neste fire årene. Oslo har et enormt etterslep på idrettsanlegg. For å komme i gang gjelder det at vi får gode utredninger og regulering av prosjektene. I revidert legger vi inn 28,5 mill til å forberede bygging av flere idrettsanlegg. Vi trenger gode beregninger på hva prosjektene kommer til å koste, og vi må vite om prosjektene er realistiske. Vi trenger for eksempel å regulere skibakken i Grefsenkleiva og idrettsparken på Voldsløkka. Vi skal sette i gang forprosjekt på Tokerud flerbrukshall og Dælenenga flerbrukshall, og jobbe videre med nytt bad på Manglerud, sier byråden.

Mer fra Dagsavisen