Nyheter

Ordførere ønsker seg T-bane

Ordførere i Akershus mener det er mye som er viktigere enn utbygging av E18 i Vestkorridoren.

Både i Lørenskog, Nannestad, Hurdal og Skedsmo mener ordførerne at Ahusbanen bør prioriteres foran en E18-utbygging.

Det viser en rundspørring Dagsavisen har foretatt, kort tid før forhandlingene om Oslopakke 3 må avsluttes. I morgen møtes representanter for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten til nytt forhandlingsmøte. Det blir trolig ikke det siste.

– Jeg tror nok at det blir et møte 31. mai også, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder i Oslopakke 3-sekretariatet.

– Hvorfor må forhandlingene avsluttes innen 1. juni?

– Fordi det partene blir enige om skal vedtas av Oslo bystyre og fylkestinget i Akershus i midten av juni, slik at regjeringen rekker å innarbeide forslag i utkast til statsbudsjettet over sommeren. For å få en forsvarlig saksbehandling må derfor forhandlingene avsluttes snart, svarer Rognlien.

Les også: Frp vil ha T-bane døgnet rundt

E18-fokus

Så langt har det vært et veldig fokus på E18 i Vestkorridoren når partene har uttalt seg om Oslopakke 3-forhandlingene. For byrådet i Oslo har det vært av avgjørende betydning å unngå en utbygging som innebærer mer biltrafikk inn til Oslo. For Akershus fylkeskommune har derimot behovet for en oppgradering av veistrekningen vært et ufravikelig krav, blant annet for å sikre godstrafikken god framkommelighet og for å få løst opp dagens lange køer.

Flere ordførere, ikke minst Askers Lene Conradi (H) og Bærums Lisbeth Hammer Krog (H), har vært blant dem som gang på gang, også i Dagsavisens spalter, har understreket at de støtter en utbygging i tråd med Statens vegvesens planer.

Men E18 med flere felt er altså på langt nær det eneste ordførere i Akershus er opptatt av.

– Nye baner

– For Lørenskogs vedkommende er det Ahusbane/Romeriksbane som vi mener bør ha førsteprioritet sammen med ny sentrumstunnel gjennom Oslo, sier kommunens ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til Dagsavisen.

Runar Bålsrud (V), ordfører i Hurdal, svarer med følgende prioriterte tiltaksliste: Sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, Ahusbane, E18, mer penger til drift av kollektivtrafikken og sykkelsatsing.

Skedsmos ordfører, Ole Jacob Flæten (Ap), er opptatt av at utfallet av Oslopakke 3-forhandlingene blir slik at også Follo og Romerike blir tilgodesett, og at det ikke blir en ubalanse til fordel for Vestkorridoren. Spesifikt nevner også han en prioritering av Ahusbanen/Romeriksbanen.

– Den kan serve både Groruddalen og resten av Oslo, men minst like viktig er det at den kan bidra til byvekst for Lillestrøm, som har Norges tredje største kollektivknutepunkt med Lillestrøm stasjon, påpeker Flæten.

Også Ordfører Hans Thue i Nannestad er opptatt av at det må bli tenkt i nye baner.

– Nannestad er, av naturlige årsaker, mest opptatt av et styrket transporttilbud mellom Oslo/Nedre Romerike, og den vekstkraftige regionen rundt Oslo lufthavn. Ahusbanen vil kunne bidra til å styrke det interne kollektivtilbudet på Nedre Romerike samt gi innbyggerne på Øvre Romerike alternative reisevalg mot vårt sykehus på Lørenskog og hovedstaden, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Tog og buss

Thue peker også på betydningen av et godt samspill mellom buss og tog, for å kunne tilby alle innbygere i Akershus og Oslo et miljøvennlig alternativ til privatbilen.

– Den tunge satsingen på nye banesystemer må derfor kompletteres med en satsing på buss ved frekvens, pris, miljøvennlig drivstoff og framkommelighetstiltak, mener han.

– For meg en det viktigste at det blir et mer effektivt transportsystem i Oslo og Akershus, sier ordfører i Nes, Grete Sjøli (Ap).

– På Akershus Arbeiderpartis årsmøte i mars vedtok vi en uttalelse som jeg stiller meg bak. Den sier at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, en dreining av bompengene mot tids- og miljødifferensierte takster, og at vi ønsker en økning av kollektivandelen i Oslopakke 3 til 70 prosent, sier Sjøli.

– I tillegg er det jo klart at jeg som ordfører i Nes kommune er spesielt opptatt av prosjekt Kongsvingerbanen og utviklingen av denne, tilføyer hun.

Enebakks innbyggere er opptatt av god og enkel avvikling av trafikken inn mot Oslo, påpeker Øystein Slette (Ap), ordfører i Enebakk.

– Siden vi ligger på østsiden av Oslo er selvsagt alt som går i den retningen svært viktig for oss. Ny T-banetunnel er viktig, men det er også Fornebubanen og trafikken på E18 mot vest. Mange av våre innbyggerne pendler også til den siden av byen, fortsetter han.

– Fylkesvei 156

– Viktigst for meg i Nesodden er uten tvil den svingete og utrygge fylkesvei 156, vår eneste veiforbindelse med omverdenen, karakterisert av Statens vegvesen som Akerhus fylkes verste innfartsvei, sier Nina Sandberg (Ap), som er ordfører der.

Hun er dessuten opptatt av at trafikkveksten må tas kollektivt og med gange og sykling, både i Oslo og Akershus.

Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker, mener det er mye som mangler i Oslopakke 3 slik den nå er.

– For eksempelk er det ingen prosjekter som er vurdert nord for Lillestrøm. Ergo er hele Øvre Romerike utelatt, noe som ikke er i tråd med vedtatt areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Det er et tankekors i seg selv, sier Staahle.

Slik det nå ligger an han mener han det er avgjørende å sikre utbygging av ny T-banetunnel gjennom Oslo, E18-utbyggingen og en sterkere kollektivsatsing.

Les også: – Oslos kollektivtransport vokser mest i Europa

– Klart høyest nytte

Byrådsleder Raymond Johansen svarer for Oslo.

– Vi er opptatt av å få et resultat som er framtidsrettet og som gjør det enda lettere for folk å gjøre miljøvennlige valg. Derfor vil vi prioritere de store pengene til kollektivsatsing framfor store veiprosjekter, sier Johansen.

Han viser til de ambisiøse klimamålsettingene som regjeringen har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen, og som innebærer behov for store kutt i utslippene av klimagasser.

– I Oslo står transportsektoren for 63 prosent av disse utslippene, minner Johansen om.

– Det prosjektet som gir klart høyest klima- og samfunnsøkonomisk nytte er en ny T-banetunnel gjennom Oslo, fortsetter han.

– I tillegg er det viktig å få på plass T-bane til Fornebu, og et nytt signalanlegg på T-banen som gjør at vi kan kjøre mange flere tog på T-banenettet. Vi ønsker også en kraftig satsing på sykkelveier som oslofolk har ventet på i flere tiår, og bygge trikk på Ring 2, sier Johansen.

Sykkel er derimot ikke noe som opptar Tom Staahle i Ullensaker.

– Sykkelsatsingen er etter mitt syn lite fornuftig bruk av pengene da det er vinter i cirka seks måneder i året i dette landet. Få sykler gjennom hele året og få går på ski til og fra jobb, sier han.

Mer fra Dagsavisen