Nyheter

Tror ikke på E18-advarsler

Både Ap og Høyre fastholder at E18-utbyggingen skal gjennomføres, til tross for advarsler om enda farligere luft og større utslipp av klimagasser.

– Ja, Arbeiderpartiet er for å bygge ny E18 i Vestkorridoren, sier Sverre Myrli, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.
– Den nye veien vil gi store forbedringer for lokalmiljøet både hva angår støy og forurensning, mener Nils Aage Jegstad, medlem av samme komité for Høyre.

På kollisjonskurs

De to er dermed fullstendig på kollisjonskurs med både miljøvernere, forskere og politikere fra andre partier.
– Trafikken over bygrensen vil øke med rundt 50 prosent med nye E18, advarte Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, i Dagsavisen sist torsdag, og viste til utredninger fra Statens vegvesen.
– En rapport fra Norsk institutt for luftforskning, konkluderer med at trafikkmengden må reduseres med 20 prosent innen 2020, fordi alle grenseverdier for luftforurensning allerede brytes, uttalte Oslo SVs Marianne Borgen til Dagsavisen fredag.
I samme avis varslet Lan Marie Nguyen Berg fra De Grønne, kamp mot E18-utbyggingen. Også politikere i andre partier er skeptiske.
– Jeg mener Stortinget bare bør støtte en E18 som er i tråd med klimaforliket. Klimaforliket forutsetter at all trafikkvekst i og rundt byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier Abid Q. Raja, medlem av transport- og kommunikasjonskomitéen for Venstre.
Han forventer at prosjektet er planlagt og dimensjonert slik at det ikke bidrar til økte utslipp, når det kommer til Stortinget.

Teknologioptimist

Men Høyres Nils Aage Jegstad mener motstanderne av ny E18 engster seg uten grunn.
– E18 skal bygges ut i perioden 2017-2030. I samme periode vil InterCity-strekningene være utbygd, Fornebubanen være realisert og E18-prosjektet vil øke fremkommeligheten for bussene i Vestkorridoren. Andelen som reiser kollektivt vil ha økt som følge av økt kapasitet, økt fremkommelighet og økt frekvens, sier Jegstad.
– Vi vil også ha gjennomført det grønne skiftet i transportsektoren, noe som vil redusere utslippene fra bilparken. I 2030 vil alle nye biler være klimanøytrale og hovedtyngden av alle biler vil være vesentlig mer miljøvennlige enn i dag. Tunnelene på nye E18 vil redusere støy- og støvplagene for dem som bor langs veien, og det åpner for nye byrom langs dagens trasé, fortsetter han.
Gjentatte ganger også denne vinteren har Bymiljøetaten i Oslo advart mot svært forurenset luft.
– Er ikke dette noe som bekymrer deg?
– Luftkvaliteten er dårlig i dag, og vil måtte løses lenge før E18 står ferdig. Det vil skje ved det grønne skiftet, som blant annet gir en renere bilpark, svarer Jegstad.

Les også

– Viktig for biltrafikken

– Hvordan kan du forsvare at det bygges en ny E18 som vil føre til mer biltrafikk når klimaforliket innebærer at all trafikkvekst i storbyene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk?
– Når Oslo og Akershus alene vil måtte legge til rette for én million nye innbyggere de neste 50-60 årene, sier det seg selv at man også må bygge et veisystem som har tilstrekkelig kapasitet, svarer Jegstad.
Aps Sverre Myrli, som svarer for alle Aps fem medlemmer i transport- og kommunikasjonskomitéen, påpeker at ny E18 er et «viktig prosjekt for biltrafikken» og at prosjektet også er «viktig for å bedre fremkommeligheten for busstrafikken.»
– I tillegg bidrar det til å rydde opp i et kaotisk trafikkbilde i Asker og Bærum, tilføyer han.

–Teknologipessimist

Også Nina Solli, regiondirektør for NHO, ivrer for ny E18. Hun mener det ikke er noen grunn til å lytte til Naturvernforbundets advarsler.
– Lars Haltbrekken fremstår som en teknologipessimist, sier Solli. Hun mener mange av de samme tiltakene som Jegstad nevner vil være «løsningen for å redusere klimagassutslipp fra transport i Oslo-regionen.»
– Haltbrekken er som alltid notorisk motstander av veiutbygging, uavhengig av behov og hvilke kostnader manglende kapasitet i veinettet påfører samfunnet og næringslivet, fortsetter Solli.
– Selv med en stor utbygging av kollektivtransporten, vil befolkningsveksten og behovet for varetransport gjøre det nødvendig med større kapasitet på E18, blant annet for å unngå forurensende køer, tilføyer hun.

Les også: