Verden

Equinor: Britene bedre enn Norge på karbonfangst og -lagring

Equinor trenger kunder som inngår langsiktige kontrakter hvis selskapet skal bygge fabrikker for blått hydrogen. Erfaring fra oljealderens barndom hentes frem når selskapet skal være med å utvikle et hydrogenmarked i Europa.

Den statsdominerte norske energikjempen Equinor deltar i dag i 14 CCS- eller hydrogenprosjekter i Europa, fire av dem i Norge. Storbritannia er det landet der det norske selskapet har flest slike prosjekter, hele sju. Britene er i ferd med å ta Norge igjen som «CCS-landet.» CCS står for karbonfangst og -lagring.

– Selv om det norske Northern Light er det enkeltprosjektet som er kommet lengst, er det britene som er i front med en helhetlig tenkning rundt fangst og lagring av CO₂ og hydrogenprosjekter.

Det sier direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, Grete Tveit til Energi og Klima.

Direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, Grete Tveit, mener britene er i ferd med å bli førende på CCS.

EU presser på, men det tar tid

EU-kommisjonen la i desember fram et forslag til revidert gassmarkedsdirektiv og planer for å skape et marked for hydrogen. Forslagene behandles som en del av EUs «Fit for 55-pakke.» Det er betegnelsen på en pakke av lovforslag fra EU-kommisjonen som skal sørge for at EU når klimamålet om minst 55 prosent utslippskutt i 2030 (sammenlignet med 1990).

Omstillingen til bruk av hydrogen til kraftproduksjon og i industrien er i gang. Men tiden løper.

Equinor presenterte på sin kapitalmarkedsdag i fjor ambisiøse planer fram til 2035:

Investeringsbeslutningene lar vente på seg.

– Det haster med avklaring rundt rammebetingelser og utforming av støtteordninger for å opprettholde fremdriften i prosjektene og nå målene vi har satt oss, understreker Tveit.

Hun ser en veldig offensiv holdning hos britene mens Norge, Nederland, Belgia og Tyskland fremdeles ligger litt bak.

– Britene er mer fleksible enn de andre landene.

Langsiktige kontrakter

Helt siden 1990-tallet har EU drevet fram en liberalisering av energimarkedet. Dette har på mange områder fått konsekvenser for EØS-landet Norge. Langsiktige gasskontrakter, som sikret utbyggingen av gassgigantene på norsk sokkel, ble avviklet. Nå kan dette verktøyet være på vei tilbake for å sikre et hydrogenmarked.

– Vi trenger kjøpere for å kunne gjøre en investeringsbeslutning om å bygge en hydrogenfabrikk. Ikke nødvendigvis kjøpere til all produksjon i all fremtid, men en prosentvis andel må være solgt over en viss periode, sier Tveit.

Hun ønsker ikke å konkretisere dette nærmere.

Slik ser en for seg at CO2 skal fraktes og plasseres trygt under havbunnen. Illustrasjon.

Kunder for hydrogen vil typisk være jern- og stålverk, men også til kraftverk. I dag har Equinor inngått samarbeidsavtaler (såkalt MOU-avtaler, memorandum of understanding) med tyske Thyssen Steel, britiske British Steel og amerikanske US Steel.

Men det finnes ingen inngåtte kontrakter med sikte på å levere hydrogen. Det finnes andre som kraftsektoren og kunstgjødsel som også er interessante kunder.

Hvor skal hydrogen produseres?

I dag sender Norge omkring 120 milliarder kubikkmeter gass til britiske og europeiske kunder. Equinor selger i underkant av halvparten av dette. EUs mål er en gradvis utfasing av gass innen 2050. Den skal erstattes av helst grønt hydrogen, sol- og vindkraft. Men omdannet til hydrogen, ser aktører på norsk sokkel et forlenget liv for gassen.

Spørsmålet for Equinor og partnere i lisensen på norsk sokkel er: Hva kommer til å lønne seg? Lage hydrogen av naturgass i Norge og frakte denne til kontinentet og Storbritannia gjennom dagens rørledninger og sende CO₂ den korte veien til lagring under havbunnen på norsk sokkel? Eller sende gassen som i dag i rør til kontinentet og Storbritannia for å lage hydrogen der og sende CO₂ tilbake til norsk sokkel?

Denne problemstillingen drøfter Equinor med kunder og ikke minst med Gassco som er operatør av norske gassrørledninger til Europa og Storbritannia. Hva som blir resultatet av denne vurderingen, vil ikke Tveit si noe nærmere om i dag.

– Alle alternativer er på bordet, understreker hun.

Bruke rør som er der

EU-kommisjonen foreslo i desember å gi hydrogen og lavkarbongass forrang i ledningssystemet. I dag er omkring 5 prosent av gassen i EU såkalt lavkarbon, det vil si at det er blandet inn hydrogen eller biogass i den. EU ønsker å øke denne andelen, og ikke minst at det skjer ved å bruke grønt hydrogen. Dette er tiltak som skal virkeliggjøre EUs hydrogenstrategi.

I flere land ser en nå aktivt på å bruke ledningsnettet for gass til hydrogen. Nederland, som snart ikke lenger har produserende gassfelt, ønsker å kickstarte bruken av sitt 15.000 kilometer lange nett til hydrogen. I Storbritannia og Tyskland satser en på det samme, men i mindre målestokk, skriver Bloomberg. Nederlands satsing er mer omfattende.

Tveit understreker at en bruk av det eksisterende gassrørnettet for frakt av hydrogen vil være rimeligere enn å legge nye rør.

Teknisk finnes det flere løsninger for bruk av både gassrørledningene fra Norge, og de som i dag frakter gass på kontinentet.

Gassen som transportmetode

Tveit forklarer at Equinor ser på muligheten av å blande hydrogen inn i gassen som sendes fra Norge til mottaksterminalene i Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland.

– Gassen kan da enten selges med en viss prosent hydrogen, eller så kan man skille ut hydrogen igjen ved mottaksterminalene. Da kan en selge hydrogen for seg og gassen for seg. Det store problemet er å finne kunder som er villig til å betale for dette. For ingen av disse løsningene er i dag billige, forklarer Tveit.

En nylig offentliggjort studie fra Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology (IEE), viser nettopp hvor vanskelig dette kan bli. En 20 prosent innblanding av hydrogen vil øke kostnadene med mer enn 23 prosent i snitt i EU-markedet, men bare føre til et kutt i utslipp av CO₂ med 6 til 7 prosent, skriver Recharge som omtaler rapporten.

Denne ordningen er også omstridt og kritisert av en rekke miljøorganisasjoner som et forsøk på å forlenge gassens liv i den europeiske energimiksen. (Energi og Klima)

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen