Navn i nyhetene

Livsfarlig syk av støy

Gunn Marit Aasvang forteller at nest etter luftforurensning er støy den miljøfaktoren som bidrar med mest helsetap i Europa.

Foto: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Hvem: Gunn Marit Aasvang (50)

Hva: Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Hvorfor: Deltar i dag under Støykonferansen 2019 i regi av Norsk forening mot støy.

Hvorfor deltar nettopp du på Støykonferansen 2019?

– Fordi jeg synes det er viktig å synliggjøre støy som et folkehelseproblem. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er støy blant miljørisikofaktorene som bidrar til størst helsetap i Europa. WHO kom med nye retningslinjer for miljøstøy i fjor og dette tydeliggjør viktigheten av å jobbe med forebygging av helseproblemer som skyldes støy.

Hva innebærer WHOs nye retningslinjer?

– WHO har kommet med nye retningslinjer for støy fra trafikk, vindturbiner og fritidstøy. Anbefalingene er basert på en grundig og systematisk prosess hvor all relevant forskning de siste årene er gjennomgått. Anbefalingene er det vi kaller kunnskapsbaserte og har som formål å forebygge helseproblemer som skyldes støy. De anbefalte grenseverdiene er til dels strengere enn i dagens norske regelverk.

Hvor farlig er støy for folkehelsa?

– Høye lyder, spesielt impulslyder, kan gi akutte skader på hørselen. Støy fra trafikk, industri og annen næringsvirksomhet i bomiljøområder når ikke opp i nivåer som er skadelig for hørselen, men kan gi forstyrrelser av kommunikasjon, hvile og søvn. Dette bidrar til støyplage og mistrivsel for dem som er støyutsatt. Nest etter luftforurensning er støy den miljøfaktoren som bidrar med mest helsetap i Europa. De senere år har det vært en økt forståelse for mulige langtidsvirkninger av støy. Siden støy kan være en stressfaktor og kan forstyrre søvnen, kan vedvarende utsettelse for støy øke risikoen for sykdom. Spesielt støy om natten som gir søvnproblemer, kan ha store konsekvenser for folkehelsen. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor støy, og virkningene av støy på helse og trivsel vil være avhengig av en rekke samvirkende og motvirkende faktorer.

Hva slags sykdommer er aktuelle?

– De senere årene har flere studier vist en sammenheng mellom trafikkstøy og økt risiko for overvekt, fedme, diabetes, forhøyet blodtrykk, hjerteinfarkt og slag. I WHOs gjennomgang ble det avdekket at de mest konsistente funnene er gjort for vegtrafikkstøy og hjerteinfarkt, hvor man nå mener det er sterke holdepunkter for at langvarig utsettelse for vegtrafikkstøy øker risikoen for hjerteinfarkt.

Blir det mer støy?

– Kartlegginger av støy fra samferdsel og industri som gjøres hvert femte år, viser at antall personer som er utsatt for støy over anbefalte nivåer er økende. Dette på tross av at vi har et nasjonalt støymål som sier at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999. Det jobbes med virkemidler og utarbeides handlingsplaner for å redusere støyen, men man er langt fra å nå støymålet.

Hvordan bør hver enkelt av oss forholde seg til støy?

– Alle bør bli mer bevisst på lydmiljøet vi omgir oss med. Et godt lydmiljø er viktig for rekreasjon, trivsel og helse. Bor man i et område med mye utendørs støy kan det være at man har krav på tiltak for å redusere støyen innendørs etter forurensningsforskriften. Da er det imidlertid snakk om svært høye støynivåer og mange vil oppleve å bli plaget selv om støynivåene er lavere enn forskriftskravet. Ønsker man å klage på støy kan man ta kontakt med kommunen man bor i. Det er kommunen som er ansvarlig for å gjøre vurderinger og eventuelle rettinger etter Folkehelseloven.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er mange. Hvis jeg skal trekke frem en bok må det bli Dag Østerbergs «Det Moderne», et essay om Vestens kultur.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min, godlyd, gode venner og gode samtaler.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg tilkjennegir uenighet på andre måter, for eksempel i heisen…

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En som jeg tilfeldigvis var veldig uenig med i viktige spørsmål, så kunne vi brukt tiden på en heftig diskusjon.

Lest denne?: Plages du av bråkete kumlokk? Det er bare å melde ifra.