Innenriks

Ønsker ren strøm i Afrika med norsk hjelp

Afrika har potensial til å bli et gedigent marked for norske selskaper innen fornybar energi, mener Norad.

– Jeg har stor tro på at en storskala fornybarsatsing i Afrika vil gi god avkastning både økonomisk og i form av en enorm miljøgevinst. Norske selskaper kan være en bidragsyter til det med sin kompetanse og erfaring, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen.

Stor strømmangel

Fortsatt er det 615 millioner innbyggere i Afrika som ikke har tilgang til elektrisitet, selv om hele 40 prosent av verdens potensial for solenergi er å finne der, ifølge Norad.

Samtidig anslår Det internasjonale energibyrået (IEA) i en ny rapport, at Afrikas befolkning vil øke med om lag 1,1 milliarder mennesker fram mot 2050.

Behovet for mer energi for å kunne bedre levevilkårene til kontinentets mange innbyggere, blir dermed stadig mer skrikende.

Afrika har store forekomster av kull, men IEA regner med at verdens etterspørsel etter kull vil halveres innen 2030. Det kan bety synkende priser og redusert lønnsomhet for nye kullprosjekter.

IEA regner også med en halvering av etterspørselen etter olje innen 2040, noe som kan ramme oljeindustrien hardt, både i Norge, men også i afrikanske land som Nigeria.

Kostnadene ved å produsere sol- og vindenergi er derimot allerede lavere enn for de fossile alternativene i mange regioner. IEA regner med et videre fall i produksjonskostnadene for slik fornybar energi i årene fram mot 2030 og 2050.

Mange utviklingsland har allerede en del fossil energiproduksjon. I Mosambik for eksempel, sto kull, olje og gass for 23 prosent av total energiforsyning i 2018. Men med blant annet IEAs konklusjoner friskt i minnet, regner Norad med at nye fornybare energiprosjekter etter hvert vil kunne fortrenge både eksisterende og planlagte fossile kraftverk.

Det at praktisk talt alle FNs medlemsland har sluttet seg til Parisavtalen, taler selvfølgelig også til fordel for den fornybare energien, både i Afrika og i utviklingsland andre steder.

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Minimale investeringer

Likevel har norske selskaper så langt bare i minimal grad satset i utviklingsland. Kun 0,23 prosent av de private norske utenlandsinvesteringene i perioden 2013-2018, gjaldt fattige land, går det fram av en nylig framlagt rapport fra Norad.

Denne andelen ønsker Norad å øke, blant annet ved å åpne flere dører for bærekraftig næringsvirksomhet, spesielt innen ren energi.

Et virkemiddel for å oppnå det er regjeringens nye garantiordning for fornybar energi. For perioden 2021–2025 er det satt av inntil 1,5 milliarder kroner til formålet, om lag 300 millioner årlig. Ordningen skal bidra til å redusere risikoen ved investeringer i utviklingsland på flere måter, blant annet gjennom å finansiere forstudier for å finne ut om de tekniske forutsetningene er gode nok.

Norad-direktør Både Vegar Solhjell mener det er gode grunner til at norske selskaper bør benytte seg av denne ordningen.

– Mange aktører har vist at det går an å satse lønnsomt på kontinentet, deriblant norske selskaper som Scatec, Empower New Energy, KLP og Norfund, påpeker han.

– Samtidig vet vi at dette er krevende markeder å operere i, og nettopp derfor trengs det risikoavlastning. Norads støtte til garantier reduserer finansieringskostnadene som følger av å investere i land med høyere risiko, og bidrar dermed til å utløse private investeringer i ny fornybar energi som ellers ikke ville kommet. Vi videreutvikler også garantiene for gjøre dem mer relevante og lettere tilgjengelig for særlig små investorer.

Nye muligheter

WWF Verdens naturfond har lenge påpekt viktigheten av å skaffe flere i Afrika energi.

– Behovet er stort for både store og små anlegg, sier Marte Ness, seniorrådgiver, energi og utviklingspolitikk i WWF.

– Status er at sør for Sahara har folk flest ikke strøm, ettersom folk flest bor på landsbygda. I stedet har de ekstremt helsefarlige løsninger. De fyrer opp parafinlamper og barna sitter og leser lekser i soten fra dem. Samtidig hogges skogen ned for å skaffe ved til matlaging.

Strøm i form av solceller på taket eller andre enkle løsninger, vil kunne snu tilværelsen på hodet for mange, påpeker Ness.

– Det vil ha stor helsegevinst, barn får mulighet til å lese lekser uten å bli syke, lykkes bedre på skolen, skaffe seg en utdannelse og klare seg selv. Med strøm vil de også kunne høre på radio, lade mobilen og koble seg til verden. Noen kan få en liten inntekt ved å la andre lade mobilene sine hos seg. Og så vil strøm har stor betydning for likestillingen. Kvinner vil ikke lenger måtte bruke store deler av dagen på å hente ved til matlaging, slik som nå.

Ness tilføyer at det å skaffe Afrika nok strøm, dessuten vil være i tråd med FNs sjuende bærekraftsmål. Det handler om å «sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.»

– Norads garantiordning for fornybar energi vil være bra bruk av bistandspenger, konkluderer Ness.

Norad trekker fram Mocuba solkraftanlegg, Mosambik første større anlegg av denne typen, som et godt eksempel på hva norske selskaper kan bidra med for å sikre Afrika mer fornybar og etterlengtet energi.

Strøm uten nett

– Jeg sier ja takk, begge deler, er responsen fra Bård Vegar Solhjell på WWFs ønske om både store og små anlegg for fornybar energi i Afrika.

– For at alle skal få tilgang til moderne og bærekraftig energi innen 2030 er både store og små prosjekter veldig viktige. Løsninger via mini-grids eller mindre systemer som et solcellepanel med batterier som kan gi lys, lade mobil og gi strøm til en radio, vil bli en veldig viktig del av løsningen på universell tilgang, fortsetter han.

– IEA antar faktisk at over halvparten av dem som i dag mangler tilgang, vil få dette via slike systemer som ikke er koblet til strømnettet. Samtidig har Norge blant verdens fremste ekspertise på vannkraft, som ofte dreier seg om store prosjekter, og som blir spesielt viktige framover for å balansere strømforsyningen når det ikke blåser og sola ikke skinner.

– Hvordan oppfatter du interessen fra afrikanske land for å legge til rette for at norsk næringsliv kan rykke inn og igangsette prosjekter for fornybar energi?

– Vi opplever stor interesse, og at Norge blir sett på som en seriøs og kompetent aktør, svarer Solhjell.

– Norges mer enn 100 år lange historie som energinasjon bygger opp under dette bildet. I Mosambik for eksempel skjedde den første storskala utbyggingen av solkraft i regi av et norsk selskap, Scatec. Norge har vært en viktig partner for Mosambik i flere tiår, og det er stor tillit til den assistansen og ekspertisen vi kan bringe.

– Det er veldig gøy å se at det nå er flere sol- og vindprosjekter under bygging og planlegging i Mosambik etter veldig lik modell fra Scatec sitt prosjekt. Det viser hvor viktig det er å få det første prosjektet ferdigstilt slik at andre ser at det går og følger etter.

­PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen