Innenriks

Greta Thunberg angriper Olje-Erna

Greta Thunberg anklager statsminister Erna Solberg (H) for å sette livene og helsa til barn verden rundt, i fare.

– Din regjering fortsetter å støtte ny oljeproduksjon, til tross for beregninger som viser at Norge ikke vil nå målene for utslippsreduksjoner i 2020 og 2030 med dagens politikk.

– Ved å øke olje- og gassproduksjonen ansikt til ansikt med klimakrisen, bryter Norge rettighetene skjenket hvert eneste barn i verden i henhold til FNs barnekonvensjon.

Les også: Nei til både kull, olje og gass

Ber om oljestans

Dette går fram av et brev det internasjonale advokatfirmaet Hausfeld sender Erna Solberg i dag på FNs menneskerettighetsdag, på vegne av den 16 år gamle milljøaktivisten Greta Thunberg og 15 andre barn fra i alt 13 land.

I brevet blir Solberg innstendig oppfordret til å stanse letingen etter og utvinningen av mer olje og gass, og også om å legge en plan for en hurtig utfasing av den pågående produksjonen. Det må til for å opprettholde Norges forpliktelser både med hensyn til menneskerettigheter og klimakutt, ifølge brevet.

– (Disse barna) har førstehånds kjennskap til truslene som oppstår ved hver eneste brøkdel av en grads økning av den globale oppvarmingen, heter det i brevet.

Les også: Hun er klimaforkjemperen som «rister» systemet: – Greta Thunberg har vært helt avgjørende

– Stadig mer utsatt

– Skogbranner har brent ned deres hjem og forgiftet lufta. De blir stadig mer utsatt for smittsomme sykdommer. Vannreservene deres er truet og begrenset på grunn av tørke. Stormer har oversvømt hjemmene og skolene deres. Stigende havnivåer drukner hjemlandene deres. Temperaturforandringene ødelegger matkildene deres og truer urfolks tradisjoner og levebrød, heter det videre.

I tillegg til Sverige, som er Greta Thunbergs hjemland, kommer de aktuelle barna fra Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Marshalløyene, Nigeria, Palau, Sør-Afrika, Tunisia, Alaska og USA.

– Huset vårt brenner

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) ble vedtatt 20. november 1989 og ratifisert av Norge 8. januar 1991.

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn», heter det i konvensjonens artikkel nummer tre.

Videre oljeutvinning vil på ingen måte være fordelaktig for verdens barn, understrekes det gang på gang i brevet fra Thunberg og de 15 andre barna.

– Mer produksjon av fossil energi vil bidra til katastrofale og unngåelige klimaendringer.

– Ytterligere oppvarming (ut over målet om 1,5 grader) vil føre til millioner av dødsfall og ødeleggelser for tusenvis av milliarder dollar.

–  Klimakrisen er her. Huset vårt brenner nå. Verden går i retning 3,2 graders oppvarming.

Det vises også til 2019-utgaven av The Lancet Countdown-rapporten, hvor det konkluderes med at livet til hvert eneste barn født i dag, i ekstremt stor grad vil bli påvirket av klimaendringene, og at ytterligere oppvarming vil påvirke helsesituasjonen deres helt fra fødselen av.

Les også: Halvparten av natur- og miljøoppdragene er forsinket

– Kortsiktig prioritering

– Stopp kortsiktig prioritering av økonomisk gevinst foran framtiden til norske barn og barn alle andre steder i verden, heter det også i brevet til Solberg.

Hun blir i tillegg oppfordret til å gjennomføre en klimapolitikk i Norge, som er i tråd med den klimapolitikken Norge ivrer for internasjonalt.

Brevet blir i dag også sendt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Norges FN-ambassadør Mona Juul og FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd.

Et lignende brev sendes også til Canadas regjering, som i likhet med Norge er opptatt av å ha en internasjonal lederrolle i klimapolitikken, men som på hjemmebane legger opp til mer olje- og gassutvinning i tiårene framover.

–  Ved å øke oljeproduksjonen og utslippene av klimagasser på et tidspunkt hvor verden bør gå i motsatt retning, setter Canada og Norge livene til barn i fare og bryter deres fundamentale rettigheter i henhold til internasjonale lover, konstaterer Michael D. Hausfeld, grunnlegger av og styreleder i Hausfeld, i en pressemelding.

Elvestuen: – Må sette en klar grense 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre er blitt forelagt Greta-brevet av Dagsavisen og har sendt over sine kommentarer på epost.

– Ungdommens utålmodighet er berettiget, og min viktigste oppgave er å sørge for at Norge klarer å kutte utslipp i et mye større tempo framover, skriver han.

Ministeren forklarer at Norge skal kutte utslipp med 40 prosent innen 2030, og være et lavutslippssamfunn i 2050.

– Vi vil endre utslippsintervallet i det lovfestede klimamålet for 2050 slik at klimagassutslippene i 2050 reduseres 90 til 95 prosent, fortsetter Elvestuen.

– Jeg mener vi må sette en klar grense for petroleumsaktivitet og la oljen ligge i Barentshavet nord, nettopp av hensyn til klima og natur, skriver han.

Mer fra Dagsavisen