Innenriks

Laveste norske klimagassutslipp siden 1995

Utslippet av CO2 i Norge var i fjor på 52 millioner tonn. Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året før. Utslippet er det laveste siden 1995.

Av Dag Kjørholt

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 450.000 tonn CO2-ekvivalenter ifølge tall fra SSB.

Det største bidraget til nedgangen i 2018 ligger i andre kilder som inkluderer bruk av HFK-gasser, som blant annet brukes i klimaanlegg i biler og bygninger. Utslipp av disse gassene hadde en samlet reduksjon i fjor på 143 tonn HFK, tilsvarende 540.000 tonn CO2-ekvivalenter. De samlede utslippene for fjoråret er nedjustert fra tallene som ble publisert i juni i år.

– Det er gledelig å se at utslippstallene gikk ned også i 2018. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å kutte utslipp. Vi skal øke tempoet for å utvikle nullutslippsløsninger og vi skal kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Regjeringens klimamål for 2030 er å redusere de norske utslippene med 40 prosent.

– Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Da må vi fortsette å utvikle nødvendige teknologier og nye næringer uten utslipp, som samtidig gir oss økt, grønn konkurransekraft, sier Elvestuen.

Veitrafikkutslipp økte

Selv om de samlede tallene viser en nedgang fra 2017 til 2018, økte utslippet i noen sektorer.

Utslipp fra veitrafikk økte med 2,8 prosent. Det skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen dette året.

I samme periode økte også utslipp fra traktorer, anleggsmaskiner og annen motorredskap med 9,3 prosent som følge av økt bruk av anleggsdiesel. Tilsvarende var det også en økning innen innenriks sjøfart og fiske på 3 prosent på grunn av økt bruk av marine gassoljer.

De to største utslippskildene, olje- og gassutvinning og industri og bergverk, hadde en reduksjon på henholdsvis 1 og 0,5 prosent i fjor. Lavere olje- og gassproduksjon og nedgang for enkelte industriområder (jern, stål og ferrolegeringer, oljeraffineri og sementindustri) førte til dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Laveste siden 1995

Klimagassutslippene i 2018 var 1,1 prosent høyere enn i 1990, men 8,7 prosent lavere enn i toppåret 2007.

Fjorårets utslipp er de laveste siden 1995 og er på et lavere nivå enn før finanskrisen i 2009. Økningen fra 1990 til 2018 skyldes først og fremst utslipp fra olje- og gassutvinning som har hatt en oppgang på 73 prosent.

Også veitrafikk har økt kraftig i løpet av perioden og i fjor var utslippene 26 prosent høyere enn i 1990. Industri har hatt en utslippsreduksjon på 39 prosent fra 1990 til 2018.

Mer fra Dagsavisen