Innenriks

Femdoblet budsjettpost, kan ikke svare for seg

Assisterende direktør Patrick Stark økte budsjettposten som ville vise at skolebyråden brøt anbudsreglene i fjor høst. Verken kommunaldirektøren eller kommuneadvokaten har godtatt Starks forklaring.

Det er noe av det som kommer fram etter at Dagsavisen har bedt om innsyn i brevkontakt og e-postkorrespondanse fra tida etter det alvorlige varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen 7. september i fjor.

Så sent som 5. februar i år måtte Utdanningsetaten nok en gang redegjøre for budsjettendringen som verken kommunaldirektøren eller kommuneadvokaten mente de hadde fått en god forklaring på, og som sto sentralt i det alvorlige varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Denne gangen var det ikke avgått skoledirektør Astrid Søgnen, men derimot hennes høyre hånd; sittende assisterende direktør, Patrick Stark som ble stilt til ansvar.

Les også: Etat-topper ivret for omstridt innkjøp – så bråsnudde de 

Beskyldt for lovbrudd

Beskyldningene om brudd på reglene om offentlige anskaffelser sto helt sentralt i varselet mot byråden. Dette gjaldt særlig to forhold:

* At Thorkildsen hadde begunstiget sin tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken (FF) ved å gi dem oppdrag i Osloskolen.

* At dette hadde skjedd i strid med loven som krever at anskaffelser på over 100.000 kroner skal ut på anbud.

Nå viser det seg at etaten i sitt opprinnelige budsjettutkast til byrådsavdelingen datert 22. august, kun hadde lagt inn 70.000 kroner til Forandringsfabrikken – altså under lovens grenseverdi.

Budsjettforslaget underbygget dermed ikke de alvorlige anklagene i varselet som ble sendt inn dagen etter at Astrid Søgnen fikk vite at hun ikke fikk fortsette som etatssjef.

Så kom endringen.

Les også: Her er hele varselet mot Inga Marte Thorkildsen

Oversendt av Søgnen

Onsdag 12. september, dagen etter at nyheten om varselet sprakk gjennom et oppslag i Aftenposten, grep assisterende direktør Patrick Stark inn og økte potten til Forandringsfabrikken til 350.000 kroner.

To dager senere, den 14. september, ble forslaget oversendt til byrådsavdelingen av tidligere direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen.

Saken fortsetter under bildet. 

Åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen - Kultur- og utdanningskomiteen. Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Konstituert direktør Kari Andreassen. Tidligere direktør Astrid Søgnen.

Tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Foto: Mimsy Møller 

Verken i e-posten eller i selve budsjettforslaget var endringen markert eller kommentert. Byrådsavdelingen var dermed ikke umiddelbart klar over at de hadde mottatt en budsjettendring som ville styrke varselet mot byråden.

Mangler en brikke

Den 30. oktober, etter at saken hadde rast i mediene i ukevis, kom Kommuneadvokatens 15 sider lange vurdering av varselet mot Thorkildsen. Både påstandene om at kommunen hadde foretatt ulovlige anskaffelser, at byråden hadde pålagt etaten å bruke FF og at Thorkildsen var inhabil, ble avvist.

Samtidig ble det stilt spørsmål ved årsaken til at assisterende direktør Patrick Stark plutselig endret pengepotten til Forandringsfabrikken tre uker etter at utkast til budsjett var oversendt byrådsavdelingen. Kommuneadvokaten skriver:

«Av informasjonen og dokumentasjonen Kommuneadvokaten har fått oversendt, fremgår det ikke hva som er bakgrunnen for at UDE i september 2018 oppskalerte budsjettet.»

Etter å ha pekt på noen mulige årsaker konkluderer kommuneadvokaten:

«Dette forklarer likevel ikke på langt nær hele forskjellen.»

Vel to uker senere skrev kommunaldirektør Bente Fagerli, utdanningsdirektørens nærmeste overordnede, et brev til Utdanningsetaten der hun krevde svar på hvorfor budsjettposten til Forandringsfabrikken ble økt.

Les også: Tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl ble truet med varsel

Misfornøyd med svaret

Fem dager senere kom et tre sider langt svar fra assisterende direktør Patrick Stark og prosjektleder og områdedirektør Bjørn Indrelid.

Fagerli var imidlertid fortsatt ikke fornøyd med svaret. Så sent som 2. januar i år skrev hun derfor et nytt brev til Utdanningsetaten:

«Vi oppfatter ikke at etatens brev, datert 22.11.2018 begrunner hvorfor budsjettrammen ble økt, og ber derfor om en ny redegjørelse for dette.»

Denne ganger overlater Patrick Stark ansvaret for å svare til etatens nyutnevnte direktør, Kari Andreassen.

Både innhold og formuleringer i etatens svar av 5. februar, er nærmest identisk med Starks første redegjørelse. Det nye er at det denne gangen ikke er den som foretok budsjettendringen som svarer.

Dagsavisen har stilt kommunaldirektør Bente Fagerli flere spørsmål knyttet til saken. Hun svarer kort i en e-post:

– Det er riktig at vi har mottatt redegjørelser i to omganger fra UDE knyttet til budsjettforslag om Forandringsfabrikken. Jeg forutsetter at etaten er kjent med og følger gjeldende regler for anskaffelser. Vi anser oss nå ferdige med denne saken, skriver Fagerli.

– Har det som har skjedd gått ut over din tillit til nestkommanderende for etaten, Patrick Stark?

– Dette er et spørsmål som direktør for UDE må svare på, svarer Bente Fagerli.

Les også: Thorkildsen innhentes av fortida – for tredje gang i Kontrollutvalget

Utenom linjen

Dokumenter Dagsavisen har gjennomgått, viser nye og hittil ukjente detaljer om hva som skjedde rett før og i dagene etter at varselet mot Thorkildsen ble kjent.

Fredag 7. september, dagen etter at Bente Fagerli ga Astrid Søgnen beskjed om at hun ikke lenger var ønsket i jobben, tok assisterende direktør Patrick Stark et uvanlig initiativ.

Klokken 08:36 sendte han en e-post til Birte Stenrød, komitésekretær for kultur- og utdanningskomiteen i bystyret. Kontakten gikk utenom linjen for kommunikasjon mellom administrasjon og folkevalgte.

I e-posten ber Stark om å få vite om to rapporter, som begge setter etaten og Osloskolen i et heldig lys, er behandlet i komiteen – noe Stenrød avkrefter.

Klokken 22:24 er informasjonen bakt inn i varselet mot Thorkildsen:

«Ledergruppa i UDA opplever gjentatte ganger at byråden unnlater å informere bystyret og komiteen. All dokumentasjon som ville sette leveransene eller arbeidet i Utdanningsadministrasjonen eller Osloskolen i et positivt lys, holdes unna.»

De to rapportene Stark har etterspurt, brukes som eksempel.

Tre dager senere blir Stark skriftlig irettesatt av kommunaldirektør Bente Fagerli i en e-post:

«Jeg ser at du tar direkte kontakt med sekretæren for KOUK. Til det vil jeg bemerke at kontakten skal gå via OVK. (…) Rapporten fra Internrevisjonen er for internt formål i bystyreavdelingen og dets oppfølging av underliggende etat, og skal ikke behandles i komiteen.»

Les også: Dette er de påståtte lovbruddene som kan skape problemer for Thorkildsen (+)

Avbrutt midt i møte

Det som videre skjer utover fredagen den 7. september, er følgende:

Ved lunsjtider var Astrid Søgnen på vei til byrådsleder Raymond Johansen for å diskutere sin videre skjebne.

Patrick Stark hadde på sin side avtalt et møte med Marit Sanner i Forandringsfabrikken for å diskutere samarbeid rundt U22-prosjektet.

Like etter klokken 13.30 går døren til møterommet opp: «Astrid er tilbake. Du må komme», lyder beskjeden til Stark, som avbryter møtet umiddelbart.

I et notat fra Forandringsfabrikken til byrådsavdelingen datert 10. desember 2018, skriver Sanner:

«Ingenting var da avtalt med tanke på innhold og økonomi i prosjektet. Det ble avtalt å snakkes nærmere 21. september 2018.»

Likevel, uten noen klar avtale i boks, dukker FF opp som et sentralt punkt i varselet som tikker inn klokken 22:24 samme dag.

Fortsatt er en av de alvorligste anklagene mot byråden ikke tilstrekkelig dokumentert.

Assisterende skoledirektør Patrick Stark tar nytt initiativ.

Les også: Carl I. Hagen: Virker som om varslerne vil bli kvitt en byråd de ikke liker

Visste ingenting

Lørdag morgen klokken 09:04 sender Patrick Stark en e-post til Marit Sanner i FF. Han beklager at gårsdagens møte ble avbrutt og ber henne komme med en kostnadsramme for deres eventuelle bidrag. Stark, som kjenner anbudsreglene godt, nevner ikke dette med et ord overfor Sanner og skriver:

«Fint om du kan sende meg et beløp slik at jeg kan formidle det til økonomidirektøren vår. Budsjettet for 2019 blir cirka 15 milliarder, men det er viktig at vi vet om alle innsatsene for å være presis i en konsekvensanalyse vi legger fram.»

All den tid det ikke var avklart om, hvordan og eventuelt i hvilket omfang FF skulle delta, stusset Marit Sanner over henvendelsen fra Stark tidlig lørdag morgen. Uten å vite om varselet som var sendt inn kvelden i forveien, bestemte hun seg for ikke å besvare Starks e-post.

Senere har Marit Sanner bekreftet skriftlig overfor byrådsavdelingen at hun aldri kjente til Utdanningsetatens budsjettramme for samarbeid med FF – verken de 70.000 eller 350.000. «Vår eneste kjennskap til UDEs budsjett er mail fra Stark 09.09.18» skriver Sanner i sitt notat.

Slik svarer etaten

– Det er ikke riktig at jeg «plutselig har endret pengepotten» til For­and­rings­­fabrikken, sier Patrick Stark.

Dagsavisen har latt Utdannigsetaten lese saken om assisterende direktør Patrick Starks rolle knyttet til varslingen mot skolebyråden i fjor høst. I en e-post kommenterer Stark saken slik:

– Den 22. august 2018 sendte Utdanningsetaten ned et foreløpig budsjett for samarbeidet med Forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken sendte en e-post 31.08 til en område­direktør hvor de klargjorde at de tar 20.000 kroner for et dagsoppdrag. Da så områdedirektøren, som planla samarbeidet, at beløpet ble større en først varslet, skriver Stark og fortsetter:

– Vi så behov for å redegjøre for dette overfor byrådsavdelingen. Søgnen oversendte nytt forslag til budsjett 14.09. Det er selvsagt slik at dersom budsjettet hadde blitt godkjent, skulle innkjøpet ut på anbud med flere inviterte aktører.

Selv om konstituert direktør Kari Andreassen besvarte det andre brevet fra kommunaldirektøren 5. januar i år, ønsker hun ikke å svare detaljert på Dagsavisens spørsmål. I en e-post skriver hun:

– Jeg ønsker ikke å gjøre vurderinger av enkelthendelser som skjedde mange måneder før jeg tiltrådte.

Saken fortsetter under bildet. 

Åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen - Kultur- og utdanningskomiteen. Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Konstituert direktør Kari Andreassen. Tidligere direktør Astrid Søgnen.

Kari Andreassen, konstituert utdanningsdirektør (t.h.). Her sammen med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller 

På spørsmål om hvordan hun vurderer innholdet i det som nå kommer fram, sier hun:

– Dette er en sak med mange detaljer og stammer fra en tid før jeg ble utdanningsdirektør. Mitt fokus har vært på hva som skal skje framover.

På vårt spørsmål om det som har skjedd har gått ut over hennes tillit til assisterende direktør, Patrick Stark, svarer Andreassen:

– Jeg har full tillit til Stark.

Videre skriver hun:

– Jeg har nå vært direktør for etaten siden 1. desember og har i den perioden ikke opplevd at noen i etaten har forsøkt å svekke eller ramme skolebyråden.

Mer fra Dagsavisen