Innenriks

Ja til Østmarka

Et område på 50 til 70 kvadratkilometer i Østmarka er egnet til nasjonalpark, mener Miljødirektoratet.

– Dette bekrefter naturverdiene i Østmarka og er et viktig steg på veien mot en nasjonalpark der, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), til Dagsavisen.

Allerede som byråd i Oslo i 2013, foreslo han en nasjonalpark i Østmarka, etter et innspill fra Østmarkas Venner.

Naturreservater

Området som Miljødirektoratet mener kan fylle kravene til en nasjonalpark, er ikke nærmere avgrenset, men tar utgangspunkt i Ramstadslottet naturreservat, Østmarka naturreservat og offentlig eiendom i tilknytning til dem.

De to naturreservatene, som til sammen er på 20,1 kvadratkilometer, ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen kommune. Både Oslo og Ski kommune eier områder som grenser opp til disse naturreservatene.

– Skog eid av Oslo kommune har hele tiden vært utgangspunktet for forslaget om nasjonalpark, sier Elvestuen.

Også Ski kommune har lenge vært positiv til en nasjonalpark i sine områder av Østmarka.

– Naturreservat innebærer en strengere form for vern enn nasjonalpark. Hvordan stiller du deg til å innlemme de to aktuelle naturreservatene i en mulig ny nasjonalpark?

– Dette er blant de tingene vi nå må vurdere. Miljødirektoratet anbefaler dessuten tilbakeføring av tekniske inngrep i området, blant annet veier og demninger. Det er også noe som vil stå sentralt i en høring, som del av prosessen videre, svarer Elvestuen.

Regjeringen, med klima- og miljøministeren i spissen, startet arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka i mars i fjor, som «en første fase mot en nasjonalpark».

I desember konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at områder i Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til en nasjonalpark. Miljødirektoratets konklusjoner bygger på dette arbeidet, og de er nå overlevert Klima- og miljødepartementet.

– Regionale hensyn

Alle kommunene som kan bli berørt, har vært positive til en utredning av en nasjonalpark i Østmarka, med unntak av Enebakk. Der har oppfatningen vært at markaloven innebærer et godt nok vern.

– Kan det bli en nasjonalpark i Østmarka mot Enebakks vilje?

– Det kan det. I Granavolderklæringen til regjeringen åpnes det for å ta regionale hensyn ved opprettelsen av nye nasjonalparker, som for eksempel i Østmarka, men helst vil vi ha et godt samarbeid med alle de aktuelle kommunene, svarer Elvestuen.

– Når kan det bli fattet vedtak om en nasjonalpark i Østmarka?

– Det er vanskelig å si, slike prosesser tar tid.

Mer fra Dagsavisen