Innenriks

Dukker horndykkeren under?

– Kommunene har et stort ansvar for å ta vare på natur, fastslår Ola Elvestuen (V).

PÅ DYPT VANN: Horndykkeren er en av mange fuglearter som nå sliter tungt i deler av Norge. I Troms og Finnmark ble bestanden redusert fra 228 til 23 hekkende par i 52 undersøkte lokaliteter, i perioden 2001-2016, ifølge Norsk Ornitologisk Forening. FOTO: HÅVARD EGGEN

Det påpeker klima- og miljøministeren etter en artikkel i Dagsavisen fredag. Der kom Norsk Ornitologisk Forening (NOF) med harde utfall mot kommuners nedbygging av viktige leveområder for truede fuglearter. Horndykker, vipe, lappspove, storspove og sjøorre er noen av de mange artene NOF frykter skal dukke under.

«Lokalt anarki» har ført disse fuglene «ut på kanten av stupet», ifølge NOF.

– Deler du NOFs bekymring over at kommuner prioriterer næringsinteresser, nye boliger og infrastruktur foran hensynet til fuglelivet?

– Kommunene har et stort ansvar for å ta vare på natur, og regjeringen skal støtte dem i deres arbeid, svarer Elvestuen.

Les også: Bygger ned så fjæra fyker

– Svært alvorlig

– Gode beslutninger er avhengig av god kunnskap om naturen rundt oss, og vi jobber derfor aktivt for å skaffe bedre kunnskap om norsk natur. Et av de siste eksemplene på dette er den nasjonale kartleggingen av norske insekter som starter denne våren, fortsetter han.

– NOF ber om at du stanser kommuners «vettløse ødeleggelse av verdifull natur». Hvordan vil du respondere på det?

– Regjeringen har satt i gang flere viktige arbeider for å ta vare på truet natur, svarer Elvestuen.

Statsråden nevner i den sammenheng:

* En ny, stor tiltakspakke for trua natur, som kan føre til flere utvalgte naturtyper og prioriterte arter.

* Et påbegynt arbeid med å verne ytterligere arealer i alle fylker, som for eksempel naturreservater.

* Et pågående arbeid med en nasjonal tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede arter.

– Hvordan ser du på den til dels betydelige tilbakegangen for en rekke fuglearter?

– Dette er svært alvorlig. Vi har et ansvar for å ta vare på norsk natur, noe som selvsagt omfatter alle våre fuglearter. Det er derfor et omfattende samarbeid på tvers av sektorene for å lykkes med dette. Eksempelvis arbeider vi nå med en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugl.

Saken fortsetter under bildet.

###

Miljøvernminister Ola Elvestuen. Foto: Mimsy Møller

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

82 arter på rødlista

Rødlista for fugler omfatter hele 82 arter med tilhold i fastlands-Norge. 18 arter som holder til på Svalbard, kommer i tillegg.

Av de 82 aktuelle artene i fastlands-Norge, er tre arter klassifisert som regionalt utdødde. 46 arter har plass i kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. 33 arter er plassert i kategorien nær truet.

«En av de viktige truslene mot norske rødlistede fuglearter (...) antas å være arealendringer», skriver Artsdatabanken.

Elvestuen er av samme oppfatning.

– Årsakene til utviklingen for mange fuglearter er sammensatt. Arealbruksendringer er en sentral påvirkningsfaktor. Regjeringen arbeider på mange fronter for å redusere de negative effektene. Vern og bærekraftig bruk av arealene er en viktig del av dette. Derfor har regjeringen i Granavolden-plattformen gått inn for å tilrettelegge for økt bevaring av våtmarker, påpeker han.

– NOF vil ha statlige retningslinjer for all type våtmark. Vil NOF få innfridd dette ønsket?

– Dette har NOF allerede delvis fått innfridd. I Granavolden-plattformen skriver regjeringen at det spesielt skal legges til rette for økt bevaring av våtmarker. Også i revidert statlig planretningslinje for klimatilpasning er det nå vedtatt at kommunene bør kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning. Spesielt nevnes våtmarker, myrer, elvebredder og skog, som viktig natur for å dempe effektene av klimaendringer.