Innenriks

– Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven

Arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt skal innføres i alle nye statlige kontorbygg. Det bryter med arbeidsmiljøloven, hevder overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Av Nina Hanssen/LO Media

Arbeidstilsynet er fag-, tilsyns- og godkjenningsmyndighet for arbeidsmiljø i yrkesbygg og kontorlokaler. Men da myndighetene via Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle utrede og lage ny politikk på dette området, spurte de ikke Arbeidstilsynet eller andre offentlige fagorganer.

Dette reagerer Bakke på.

Frykter spredning

– Jeg lurer på hvorfor KMD utredet og arbeidet med arealnormen og «aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser» (ABW, red. anm.) i flere år uten å kontakte Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets byggesaksbehandlere kan og skal godkjenne de enkelte byggesakene hvis de er i tråd med arbeidsmiljølovens krav, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet til FriFagbevegelse.

Han mener at arealnormen vil bryte med en rekke bestemmelser i dagens arbeidsmiljølov, blant annet tilgang til dagslys.

– Jeg er redd dette kan spre seg videre også til kommunale og private kontorbygg og er bekymret nå, sier han.

Overlegen frykter at mange arbeidsgivere blir altfor lojale til arealnormen heller enn å prioritere de ansattes arbeidsmiljø og det som står i arbeidsmiljøloven.

– Mange statsansatte har individuelt konsentrasjonskrevende utredningsoppgaver med ulike kompliserte oppgaver innen juridiske, økonomiske, politiske og andre fagfelt. Det krever ro og konsentrasjon. Dette blir vanskelig hvis de blir avbrutt ofte eller stadig må flytte på seg eller lete etter arbeidsplass og samarbeidspartnere, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen mestring

Mange opplever at de ikke lenger mestrer jobben sin når de ser at produktiviteten faller. Mangel på mestring og kontroll i jobben gir stress med økt risiko for hjerte-/kar-, muskel/skjelett- og psykiske lidelser og økt fare for tidlig utstøting fra arbeidslivet. Det avgjørende for arbeidsmiljø kan ikke være en arealnorm, men om arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø oppfylles, mener han. Bakke mener regjeringen ikke har lyttet til ekspertene og kompetanseinstitusjoner på feltet i Norge.

– Det virker som om det er mangel på kunnskap og respekt for eget regelverk, sier han.

Les også: Norske forskere har samlet tilgjengelig forskning om muskel- og skjelettplager. Resultatet er forbløffende, fastslår STAMI-forsker.

En halv million nordmenn

Selv mener Bakke at «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» ikke er løsningen for alle som jobber på kontor. En av tre yrkesaktive i Norge jobber nå på kontor, og ifølge en ny Stami-rapport oppgir 19 prosent at de arbeider i åpent kontorlandskap, og ytterligere 18 prosent har delt kontor.

– Hvis vi begrenser oss til dem som oppgir at de jobber på kontor mer enn halvparten av arbeidstida, utgjør de som deler kontor med andre om lag 20 prosent av alle. Dette tilsvarer i overkant av en halv million yrkesaktive, sier Bakke.

Selv om det ikke blir så mange endringer for de som allerede har kontor i dag, så vil arealnormen ramme flere tusen arbeidstakere framover i nybygg, blant annet i forbindelse med nytt regjeringskvartal.

Tidligere i år fastsatte KMD/Statsbygg rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal, 6.200 arbeidsplasser og 15 milliarder kroner. Det er meningen at dette skal bli aktivitetsbaserte arbeidsplasser der arealrammen settes til 23 kvadratmeter brutto per ansatt.

Bakke reagerer på at de ikke hadde rådført seg med Arbeidstilsynet før de bestemte seg for dette. Han tror dette vil skape store utfordringer for de ansatte og mener også at dette er lovstridig og ikke i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

– Våre byggesaksbehandlere kan og skal godkjenne de enkelte byggesakene hvis de er i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Men i stedet for å spørre oss, har myndighetene brukt konsulentfirmaer til å utrede det faglig/vitenskapelige kunnskapsunderlaget, inkludert inneklima, helse og arbeidsmiljø.

– Vi har ikke funnet dokumentasjon for at regjeringens egen utredningsinstruks er tilfredsstillende fulgt opp med hensyn til krav om helserisikovurderinger ved regelverksendringer som påvirker helse, slår han fast.

Bakke synes det er spesielt at politikerne har brukt private konsulentfirmaer som tjener penger på et gitt resultat.

– Det ser ut til at de har selektert forskningsfunn som «passer med konklusjonene» og utelatt viktige resultater som tilsier helt andre konklusjoner om aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser.

Vil ikke følge normen

Bakke sier at Arbeidstilsynet ikke vil følge normen på 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) for egne ansatte.

– Vi har etter risikovurderinger for egne ansatte vedtatt en øvre norm for nybygg på 32 kvadratmeter BTA. Det avgjørende for oss er ikke BTA, men om arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø oppfylles, sier han.

Portrett: Gudmund Hernes: Min akademiske karriere begynte med å plagiere min mors stiler (Dagsavisen+)

Fleksibel arealnorm

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til FriFagbevegelse at arealnormen er fleksibel.

– For kontorer eller kontordelen i nye statlige bygg har KMD fastsatt en arealnorm på 23 kvadratmeter brutto per ansatt. Normen er fastsatt med hjemmel i Instruks for bygge- og leiesaker i staten. Normen er fleksibel og ikke absolutt, presiserer han.

Chaffey sier videre at der det er behov for å gå ut over normen, skal dette begrunnes i den forutgående utredningen før byggeprosjekter vedtas.

Han sier at i Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legges det til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst seks kvadratmeter. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpne landskap.

– Med dette som utgangspunkt vil 23 kvadratmeter BTA per ansatt ligge godt innenfor Arbeidstilsynets krav. Vi har derfor ikke ansett det som nødvendig å be om tilsynsmyndighetens vurdering, særlig i lys av at normen på 23 kvadratmeter kan fravikes ved behov, sier Chaffey.

Han sier videre at KMD ikke stiller krav til eller har ansvar for hvilke arbeidsplasskonsepter som skal være i de enkelte byggeprosjektene.

– Det er det enkelte ansvarlige departement som har ansvaret for, sier han. (LO Media)

En slask på tinget: Pulter hulter til bulter. Snart slipper ikke engang Stortinget unna åpent landskap.

Mer fra Dagsavisen