Innenriks

Advokat om strengere Nav-regler: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende

Advokat Anders H. Rosenberg mener Anniken Hauglie (H) viser en total mangel på handlekraft når hun ikke vil reversere innstrammingen i reglene for å motta arbeidsavklaringspenger.

– Jeg har jobbet med trygderett i hele min yrkeskarriere. Dette er det groveste eksempelet jeg har sett på en fullstendig urimelig innstramming av regelverket.

Anders H. Rosenberg, som jobber i Advokatfirmaet Andersen, har lenge tenkt at han burde gå offentlig ut og si hva han mener om regjeringens innstramminger i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Jeg er oppriktig forbanna. Det regjeringen har gjort er helt hårreisende.

Les også: Advokater om nye Nav-regler: – Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt

– Helt absurd

Gjennom flere saker har Dagsavisen beskrevet konsekvensene av regjeringens innstramminger i AAP-regelverket som trådte i kraft 1. januar. Makstida for å motta AAP ble kortet ned fra fire til tre år, og vilkårene for å få forlengelse er også kraftig skjerpet. Dette har ført til at mange mennesker som er syke og arbeidsuføre har mistet hele sin inntekt og må søke økonomisk sosialhjelp ute i kommunene.

– Dette regelverket gjelder ikke dem som kan friskmeldes eller avklares til arbeid. For dem har man egne regler om stans. Det gjelder heller ikke dem som bryter aktivitetsplikten, også for dem har man egne sanksjonsregler for stans. Dette regelverket gjelder derimot personer som Nav fortsatt mener er arbeidsuføre og syke og som ikke kan fratas ytelse på noe ordinært og saklig grunnlag. Da har man i stedet funnet på en tidsbegrensning for å ramme dem. Det er helt absurd at denne gruppen skal fratas sykdomsytelse, sier Rosenberg.

Han viser til høringsuttalene som kom forut for regelendringene, der det ble advart mot endringene.

– Statsråden sitter og ser på det som nå skjer og vil ikke gjøre noe. Det er feigt, og det viser en total mangel på handlekraft. En politiker med et minimum av respekt for velferdsstaten, kan ikke tillate at dette skjer.

Les også: Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

– Det er så grovt

Han mener det ble gjort et elendig forarbeid i forkant av regelendringene.

– Man legger opp til at AAP-perioden skal være kortest mulig, samtidig som det fortsatt skal være et omfattende og langvarig løp for å bli vurdert opp mot uføretrygd. Her er det en fullstendig mangel på sammenheng. Disse ytelsene må nødvendigvis overlappe hverandre.

Advokaten viser til at det kan ta opp mot ti år å bli ferdig avklart for uføretrygd.

– Det er ingen realisme i at det vil skje en drastisk liberalisering når det gjelder uføretrygd. Det vil også være stikk i strid med arbeidslinja til regjeringen. Konsekvensene av regelendringene er at det har åpnet seg en avgrunn for dem som nå mister AAP. De blir henvist til sosialkontorene eller privat forsørgelse gjennom ektefelle eller bruk av egen formue.

Han mener det ikke er noen tvil om at regelendringene rammer flere tusen mennesker.

– Det er litt som å hive 30 stykker på havet for å se om én kan svømme. Selv om du har gjort så godt du kan, skal du likevel fornedres og få livet ditt ødelagt fordi det tross alt er en liten mulighet for at du er en av dem som bare kan ta seg sammen. Det er så grovt.

Rosenberg oppfordrer politikerne til å sette seg inn i situasjonen til dem som nå mister sin inntekt.

– Når man så til de grader har ansvaret for andre menneskers velferd i sin arbeidshverdag, bør det være et minimum at man forsøker å sette seg inn i mottakerens situasjon. Hvordan tror de det vil påvirke egen livskvalitet og helse dersom man blir fratatt en slik ytelse? Hvordan tror de det påvirker livskvaliteten til barna? spør Rosenberg og legger til:

– Oppgaven som velferdsstatens portvokter innebærer forpliktelser utover å begrense tilgangen til sykdomsytelser på en mest mulig kreativ måte. Dette er så kynisk og så i utakt med velferdsstatens og folketrygdlovens formål om grunnleggende inntektssikring som det kan få blitt.

Les også: Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

– Hva mener KrF?

Rosenberg kan ikke forstå hvorfor regjeringen har valgt å stramme inn ytelsene for nettopp denne gruppen.

– Det er et paradoks at man strammer inn en ordning for de syke og svake, mens man på andre områder har en lang rekke rause tidligpensjonsordninger til relativt unge og friske folk. Jeg tenker da særskilt på AFP og en del tjenestepensjoner med særaldersgrenser.

Han mener det i et «bærekraftperspektiv» burde vært motsatt.

– Dersom man skal innskrenke ytelser, burde man heller redusere andre langt rausere ordninger til fordel for nettopp sykdomsytelser, som jeg mener er ryggraden i velferdsstaten vår.

Forrige uke gikk Arbeiderpartiet og SV hardt ut mot regelendringene. Rosenberg lurer på hvor KrF står i denne saken.

– I forbindelse med regjeringsforhandlingene kan man jo lure på om KrF synes dette er greit, når de selger seg som et parti som er opptatt av omtanke for syke og svake.

Tilbakeviser kritikk

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tilbakeviser kritikken.

– Selv etter regelendringene som ble innført 1. januar i år, vil det være mulig å motta sykepenger og arbeidsavklaringspenger i inntil seks år. For de aller fleste vil dette være en lang nok periode. Jeg må minne Rosenberg om at AAP er for dem som har behov for en midlertidig ytelse, skriver Hauglie og legger til:

– Etter vår vurdering er det viktig å sette en endelig grense for hvor lenge det er mulig å motta en midlertidig inntektssikring som AAP. For dem som er varig syke er det ikke AAP, men uføretrygd som er løsningen.

Hauglie skriver at innstrammingene ble gjort for å få et kortere og tettere løp for mottakere av AAP.

– Vi vet av erfaring at jo lengre en person er borte fra arbeidslivet, jo mindre er sannsynligheten for at vedkommende klarer å komme tilbake i jobb. For den enkelte vil det derfor være en stor fordel at denne perioden ikke blir lengre enn høyst nødvendig. Jeg må også minne om at selv etter regelendringen som Rosenberg kritiserer, er det fortsatt slik at den store majoriteten av dem som søker om forlengelse av perioden på AAP har fått innvilget det.

Til Rosenbergs kritikk av regjeringens prioriteringer, svarer hun at regjeringen også er i gang med å «modernisere» ordninger som avtalefestet pensjon og særaldersgrenser.

– Det er med andre ord ikke riktig at regjeringen kun er opptatt av AAP-ordningen.

Les også: Anniken Hauglie: – Helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten

Nyeste fra Dagsavisen.no: