Innenriks

Oslos nye sykehus på Gaustad vil mangle plass til nyfødte

Dårlig sykehusplanlegging gjør at liv og helse hos de mest sårbare nyfødte står i fare, mener medisinske eksperter.

Norges nye, topp moderne sykehus som planlegges på Gaustad, framtidas Oslo universitetssykehus (OUS), har ikke plass til å ta imot de nærmere 13.000 babyene som årlig fødes i hovedstaden.

I et infoskriv til ansatte fra ledelsen ved Nyfødtintensiv OUS kommer det fram at 10.000 fødsler nå er planlagt plassert på Aker sykehus – uten en fullverdig nyfødtintensiv og uten tilknytning til resten av barneklinikken.

Dermed må babyer som trenger rask og tett oppfølging, flyttes til Gaustad i ambulanse: «Med 10.000 fødsler vil det uansett bli et volum av uventede dårlige barn og vi må sørge for å bygge opp tilstrekkelig transportkapasitet som innehar kompetansen våre pasienter trenger», heter det i ledelsens informasjonsskriv fra oktober i år.

Nå slår fagfolk alarm.

Les også: – Bygg Aker sykehus så fort som mulig

En av ti må ha hjelp

– Transport av syke nyfødte er en kjemperisiko uavhengig av hvor langt det er snakk om. Det er udiskutabelt. Det å bygge et nytt sykehus basert på at man skal transportere de mest sårbare pasientene fra et sykehus til et annet, synes vi er svært uklokt når man kunne gjort det så mye bedre. Det er ikke et mål å legge seg på nederste nivå av forsvarlighet, sier Tor Einar Calisch, overlege ved nyfødtintensiven og klinikktillitsvalgt ved Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Han får støtte fra tungt faglig hold.

Morten Breindahl er klinikksjef ved Rikshospitalet i København, men hadde inntil nylig ansvaret for transport av premature barn og behandling av de tidligst fødte ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Erfaringen derfra gjør at han mener Norge er i ferd med å gjøre en stor tabbe dersom ikke alle føde- og nyfødtavdelingene samles på ett sted i det nye OUS.

– Jeg er ikke i tvil om at det er utrolig viktig at all nyfødtmedisin lokaliseres på ett sted. Dette er et høyspesialisert område hvor det er svært viktig at kompetansen er samlet og tilgjengelig slik at man kan gi den beste behandlingen når det behøves, sier Breindahl.

Han viser til at mellom sju og ti prosent av alle nyfødte trenger hjelp i overgangen fra å være beskyttet i mors liv, til å komme ut i verden. For mange kan det stå om livet.

– Statistisk sett går det bra for det store flertallet av fødende kvinner. Men i de tilfellene der et barn trenger hjelp etter fødselen, så vet vi at tida er en meget kritisk faktor, sier den danske klinikksjefen til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Kostbart

Morten Breindahl forteller at han ikke har opplevd å miste en baby under transport mellom sykehuslokaliteter i Stockholm, men sier likevel:

– Det skyldes ikke at risikoen er lav, men at vi har hatt et høyt spesialisert transportteam med topp avansert utstyr. Det er svært kostbart og ressurskrevende å gjennomføre slike transporter. I tillegg må det være beredskap 24 timer i døgnet. Fødsler skjer hele tida, fastslår Breindahl.

I beslutningsprosessen for nye OUS har det også kommet fram sterke føringer for å dele fødevirksomheten mellom de to enhetene Gaustad og Aker. Tanken var at det store flertallet av fødslene skulle skje på Gaustad med all barnemedisinsk ekspertise parat, mens Aker skulle være en avlastning for «lettere fødsler».

Heller ikke dette er en løsning den danske klinikksjefen vil anbefale:

– Det finnes mange gravide som venter et sykt barn. Det kan være for tidlige fødsler eller misdannelser. Men selv når vi trekker fra disse fødslene, vil det alltid oppstå uventede komplikasjoner hos normalt fødende kvinner. En fødsel kan gå fra normal til veldig dramatisk på kort tid, sier Morten Breindahl, som er sikker i sin sak:

– Jeg synes man skal være parat til å kunne behandle et sykt nyfødt barn uansett. Derfor er det min klare holdning at man ikke skal planlegge et nytt sykehus med 10.000 fødsler uten at man har direkte tilgang til nyfødtintensiv avdeling.

Det er et synspunkt flere av Breindahls tidligere kolleger støtter.

Kommentator Bente Rognan Gravklev: «Er det tårnene på Gaustad som skal velte utbyggingen av Norges største sykehus?»

Mot strømmen

I april i år var representanter fra Sykehusbygg og nyfødtavdelingen på OUS på besøk hos Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Under besøket gikk daværende virksomhetsleder Boubou Hallberg ved Nyfødt Karolinska så langt som å fraråde på det sterkeste at det etableres en isolert nyfødtavdeling under det nye OUS.

I 2017 samlet Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 10.500 fødsler «under ett tak». Før det hadde man i en periode på over 20 år drevet på tre og senere to forskjellige steder. I likhet med i Stockholm var erfaringen at nyfødtmedisinsk behandling på flere steder medførte en omfattende og uheldig transport av syke babyer.

Tilsvarende grep er også tatt i Helsinki, der 11.000 fødsler og all gynekologi nå er samlet på ett universitetssykehus.

Lena Bachmann er jordmor og tillitsvalgt for jordmødre på Ullevål og Rikshospitalet. Hun er svært kritisk til den pågående prosessen rundt planleggingen av nye OUS.

– Jeg mener helseminister Bent Høie må be helseforetaket i Helse Sør-Øst om å gå en runde til for å få til en samlet lokalisering. Det fortjener Oslos kvinner og barn. Ved å splitte opp tilbudet, er det en reell fare for at babyer kan dø, sier Bachmann i Den norske jordmorforening til Dagsavisen.

Les også: Tregere post truer nyfødte

Overraskelse

Ifølge overlege og OUS-tillitsvalgt Tor Einar Calisch kom det som en stor overraskelse på de ansatte ved nyfødtmedisin at planen nå er å legge 10.000 fødsler til Aker og mellom 2.500 og 3.000 på Gaustad. Fordelingen er basert på beregninger av hvor mange fødsler det vil bli i årene framover.

– Dette har på ingen måte ligget i kortene. Tvert om. Når vi spør av hvem og når denne beslutningen er tatt, får vi ikke noe svar, forklarer Calisch.

I en tverrfaglig uttalelse fra et samlet føde- og nyfødtmiljø ved Ullevål og Rikshospitalet, stilet til ledelsen ved OUS og Helse Sør-Øst, ble det før sommeren pekt på tunge faglige og ressursmessige argumenter for at all føde- og nyfødtvirksomhet bør samles på ett sted. Likeverdighet i tilbudet og økt pasientsikkerhet for mor og barn er noe av det som løftes fram. En geografisk samling av Gaustad og Aker vil dessuten gjøre at «OUS kan bli et faglig og forskningsmessig flaggskip i kvinne- og nyfødthelse i mange tiår framover», heter det i uttalelsen fra de OUS-ansatte.

Les også: Ga ordføreren 2.100 underskrifter mot nedleggelse av Ullevål sykehus

OUS svarer: – Å samle fødslene på Gaustad blir for stort

Einar Sorterup Hysing, medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, mener det er naturlig at Aker syke­hus får ansvar for fødsler.

– Sykehuset på Gaustad skal være et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner. Aker sykehus skal være et stort akutt- og lokalsykehus som inkluderer fødetilbud. Det er naturlig at et fullverdig akuttsykehus på størrelse med det nye sykehuset på Aker også håndterer normale fødsler. Samling av hele fødselsmiljøet på Gaustad vurderes å bli for stort, skriver Hysing i en e-post til Dagsavisen.

45 plasser på Gaustad

– Alle fødsler og all gynekologi ved Ullevål overføres til Aker. Profilen på fødeenhetene er ikke avklart i detalj, men Gaustad planlegges med rundt 45 plasser til nyfødtintensiv og Aker i underkant av 20. Dette betyr også en sortering der de kompliserte fødslene i stor grad vil håndteres på Gaustad.

– Denne løsningen vil innebære behov for transport av de mest sårbare nyfødte fra Aker til Gaustad. Fagfolk frykter at liv og helse kan stå i fare. Erkjenner ledelsen ved OUS at dette vil utsette de mest sårbare barna for økt risiko?

– Vi mener at nyfødtavdelingen på Aker vil gi et forsvarlig og godt tilbud til syke nyfødte som trenger det. Aker blir et stort og trygt akuttsykehus med føde, gynekologi og nyfødtintensiv. Aker vil ha en stor nyfødtintensivenhet i norsk målestokk, med barnelege til stede døgnet rundt. Aker vil også ha et stort anestesi- og intensivmedisinmiljø, svarer Hysing.

Legger opp til transport

De fødende vil bli sortert slik at kompliserte fødsler hvor man kan forvente at den nyfødte vil kreve spesiell intensivoppfølging, som for eksempel veldig for tidlig fødte, vil skje på Gaustad, ifølge Hysing.

– Vi vet det likevel kan oppstå uventede komplikasjoner under og etter fødsel på Aker. De syke nyfødte vil oftest kunne behandles ved vår nyfødtintensivavdeling på Aker, mens noen uventet alvorlig syke nyfødte vil måtte transporteres med intensivambulanse til Gaustad. Slik det også er for andre føde- og nyfødtenheter i landet, dog da med mye større avstander. Rikshospitalet tar i dag imot alvorlig syke nyfødte fra hele landet.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel

Mer fra Dagsavisen