Innenriks

Sprenger togdrøm

– Vi skal ikke være pionerer, sier samferdselsministeren og parkerer med det hydrogentoget i Norge.

Tidligere denne måneden skrev Dagsavisen at både Høyre, Venstre, Ap, MDG og SV ville teste hydrogentog på norske skinner.

Samme dag sendte sistnevnte parti forslag til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med forslag om et pilotprosjekt for utprøving av hydrogentog på minst én av de ikke-elektrifiserte linjene.

I sitt svar skriver Dale blant annet følgende:

«For å redusere risikoen for jernbanedrifta har Noreg ei haldning om at vi ikkje skal vere pionerar, men heller basere opp på utprøvd teknologi».

Dale skriver videre at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no».

Les også: Flertall for hydrogentog

– Eksplosjonsfare

I sin argumentasjon mot at jernbanen skal ta i bruk ny teknologi, skriver Dale også følgende:

«Biogass og hydrogen har nokre tryggleiksmessige utfordringar i kombinasjon med utslepp og eksplosjonsfare i dei norske jernbanetunnelane som er konstruert for å kunne drenere vatn. Tunellar der begge opninganene ligg på same høgde er difor bygd med det høgaste punktet midt i tunnelen. Ved uønska hendingar vil då eksplosjonsfarlege gassar kunne fangast inne i tunnelen og utgjere ein tryggleiksrisiko for dei som er inne i tunnelen.»

Dagsavisen har spurt Bane NOR om hvor mange av de godt over 700 jernbanetunnelene dette gjelder for.

– Bane NOR har ikke gjort noen kartlegging av dette foreløpig, men vil gjøre det dersom dette blir et konkret oppdrag fra våre myndigheter. Da vil vi også kunne gi svar på om dette er en utfordring og hvordan det vil kunne håndteres, svarer pressesjef Thor Erik Skarpen.

Han viser videre til at hydrogentog er under utprøving i noen delstater i Tyskland, og at «det er et spennende prosjekt.»

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

– Vil krevje investeringar

Dale er også imot hydrogentog på grunn av kostnaden ved å ta dem i bruk.

«I tillegg til naudsynte tilpassingar av infrastrukturen, vil eit prøveprosjekt med hydrogendrift eller liknande krevje investeringar i rullande materiell, samt infrastruktur for produksjon og distribusjon av hydrogen. Kostnadene ved eit slikt prosjekt kan bli høge. Det er viktig at vi ikkje påfører jernbane kostnader som gjer den mindre konkurransedyktig samenlikna med transport på veg», skriver Dale.

Like fullt skriver Dale også at «Jernbanedirektoratet har i sitt konkurransegrunnlag for Trafikkpakke 2 Nord lagt inn ein økonomisk bonus for uttesting av nullutsleppsteknologi (...). Bonusordninga i Trafikkpakke 2 Nord gjeld kun for togmateriell som har eit framdriftssystem som ikkje slepp ut CO2, NOx, partiklar eller andre klima- eller miljøskadelege stoff under drift.»

Dette er nettopp hva som er tilfellet for hydrogentog.

Jernbanedirektoratet opplyser til Dagsavisen at bonusordningen er begrenset til 2,5 millioner kroner i året, og at det totalt sett er snakk om 10 millioner kroner til formålet.

Les også: Voldtatt av 30 menn - må bruke bleie (DA+)

– Har abdisert

Aps Sverre Myrli, som tidligere har argumentert for testing av hydrogentog i Norge, konstaterer at regjeringen ikke er interessert i hydrogentog.

– Dale skriver jo det svart på hvitt!

– Hva tenker du om det Dale skriver om eksplosjonsfare og at vi i Norge ikke skal være pionerer?

– Som en følge av jernbanereformen er det ingen som har noe overordnet ansvar lenger. Alle har bare ansvar for sin lille firkant. Derfor er det heller ingen som tar ansvar for slikt som dette. Regjeringen har abdisert i jernbanepolitikken.

Mer fra Dagsavisen