Innenriks

Sparer på barselomsorg

Mer av barselomsorgen overlates til kommunen når den nye kvinneklinikken åpner i Bergen. Men kommunen vil ikke ta regningen.

Den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen blir den første i sitt slag i Norge som sender hjem kvinner inntil seks timer etter at de har født. Hittil er det kvinneklinikken som har tatt seg av kvinner som skrives ut tidlig, men det ansvaret skal nå overlates til kommunen, forklarer klinikkdirektør Susanne Albrechtsen.

– Vi jobber med å få etablert andre tilbud til barselkvinner, men kommunene er selvstendige enheter. De må selv finne ut hvordan dette tilbudet skal være, sier Albrechtsen.

Liggetiden etter fødsel var i snitt på 2,8 døgn ved Haukeland i fjor, ifølge tall fra sykehuset selv.

Bakgrunn: Mor og barn sendes hjem stadig tidligere etter fødsel uten at barselomsorgen i kommunen er på plass. Nå varsler fagfolk at babyer kan dø.

Får stadig mer å gjøre

Albrechtsen kan ikke svare på hvor mye Haukeland sparer på å korte ned liggetiden, men sier at det er en utfordring for sykehuset å til enhver tid holde seg innenfor budsjettrammene.

– Vi må bruke helsekronene effektivt. Spesialisthelsetjenesten blir stadig dyrere fordi vi må gjøre stadig flere oppgaver. Derfor må vi sikre at barselomsorgen blir gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte, sier Albrechtsen.

Som Dagsavisen skrev mandag, har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 til 2,7 døgn på knappe ti år, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Samtidig er det mangel på jordmødre i kommunene. Fagfolk frykter økt spedbarnsdødelighet.

Krever kompensasjon

Bergen kommune er ikke innstilt på å ta på seg merkostnaden som vil følge av at barselkvinner skrives ut tidligere, forklarer helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF).

– Etter gjeldende avtale med Helse Bergen skal det ved oppgaveoverføring følge med både kompetanse og økonomiske midler med. Dette er en juridisk bindende avtale vi må forholde oss til, skriver Ljosland i en epost til Dagsavisen.

Ifølge Ljosland tilsier dagens avtale også at Helse Bergen, som Haukeland hører inn under, har ansvar for barselkvinner fram til femte dag etter fødsel.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kvinnenes ønske

Ljosland understreker at hun mener det er positivt at Helse Bergen vil legge opp til en mer familiebasert fødselsomsorg, men stiller spørsmål ved avgjørelsen om at 40 prosent av barselkvinnene skal skrives ut etter seks timer.

– Dersom det er basert på en faglig vurdering og kvinners ønske om å dra tidlig hjem, er det annerledes enn om det er basert på økonomi. Jeg har stor respekt for tøffe prioriteringer, men da må det være en åpenhet rundt at det er hovedbegrunnelsen for hvorfor kvinnene skal så raskt ut, skriver Ljosland.

Albrechten viser på sin side til erfaringer fra nærjordmorsentre og mener rask utskriving er noe kvinnene selv ønsker.

– Vi er i ferd med å utvikle en moderne barselomsorg etter familienes egne behov. De er annerledes enn for ti-fem år siden. Kvinnene i dag ønsker mer hjemmeomsorg, og det må vi ta hensyn til, sier Albrechtsen.

Hun mener også de nasjonale retningslinjene for barselomsorg fra Helsedirektoratet tilsier at mer av barselomsorgen skal skje i hjemmet.

Helsedirektoratet bekrefter at alle pasientgrupper skal ha kortere opphold ved sykehusene etter samhandlingsreformen fra 2012.

Mer fra Dagsavisen