Innenriks

Reineier tapte i Høyesterett - tar saken videre

Reineieren Jovsset Ánte Sara (25) må redusere flokken fra 116 til 75 dyr etter at staten vant i Høyesterett. Han vil ta saken til menneskerettighetsdomstolen.

Av Per Helge Berg
Avgjørelsen fra Høyesterett kom torsdag formiddag etter en avstemning der fire av fem dommere stemte i statens favør.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er fornøyd med avgjørelsen.

– Grunnen til at vi vinner, er at Høyesterett er enig med oss i at inngrepet er nødvendig for å sikre reindriftssamene en økologisk bærekraftig reindriftsnæring, sier landbruksministeren til NTB.

Saksøkte staten

Den unge reineieren Jovsset Ánte Sara saksøkte staten etter at han fikk pålegg fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere reinflokken som del av en større regulering av beiteområder. Sara mente det var umulig å leve av en så liten flokk, og har tidligere vunnet fram med sitt syn både i tingretten og lagmannsretten.
Flertallet i Høyesterett var imidlertid enig med staten.

– Også jeg erkjenner at det for enkelte reineiere er krevende. Jeg har sympati med Jovsset Ánte Sara, som har saksøkt staten. Det er klart det er utfordrende. Men nå gir Høyesterett staten rett i at denne reduksjonen er en konsekvens av at reindriften ikke har brukt de mulighetene de selv har til å finne en fornuftig regulering og et øvre reintall, sier Dale.

Han mener at saken på nåværende tidspunkt ikke kan løses på noen annen måte enn at reinflokken reduseres.

Tar saken videre

Sara hevder at kravet om å kutte ned på flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.
– Jovsset Ánte var selvsagt skuffet. Vi kommer til å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen, og han kommer ikke til å redusere reinflokken, sier Saras advokat, Trond Pedersen Biti, til NRK.

Sametingspresident Aili Keskitalo er dypt skuffet over at reineieren tapte rettssaken. Hun vil nå gå i dialog med Sara om hva Sametinget kan gjøre videre i denne saken.

– Jovsset Ante er en ung barnefar som over flere år har måttet kjempe for sin rett til å leve av reindrift. Å vinne både i tingretten og lagmannsretten, for så å tape i Høyesterett, må være en tung belastning for ham. Jeg har flere ganger latt meg berøre av å se ham koftekledd i rettssalen, ung, rakrygget og med håp for framtiden, men samtidig prisgitt et rettssystem som er bygd på andres rettsforståelse, sier Keskitalo.

Prinsipiell

Dette er den første saken om reintallsreduksjon som har vært oppe i Høyesterett, og avgjørelsen er derfor prinsipielt viktig.
I vurderingen la flertallet av dommerne blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse.

– I vurderingen har det også vekt at bestemmelsen om forholdsmessig reduksjon av reintallet har demokratisk legitimitet. Den er vedtatt av Stortinget etter en grundig prosess, hvor berørte interesser er hørt, heter det i flertallets vurdering.

Kommunikasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernsalliansen er glad over konklusjonen fra Høyesterett.
– Dyrevernalliansen er opptatt av at antallet tamrein reduseres, slik at man unngår underernæring og sultkatastrofe, sier Kleveland.

Hun mener det er viktig at regjeringen benytter seg av muligheten til å redusere antall reinsdyr i Finnmark. (NTB)

Les også: 400 skaller foran Stortinget

Mer fra Dagsavisen