Innenriks

Bygger ny jernbane i nord

Mens regjeringen vil ha nok en utredning om jernbane i Nord-Norge, går nordsatsingen allerede på skinner i vårt naboland i øst.

Bilde 1 av 3

* I 2010 sto den 190 kilometer lange Botniabanan mellom Ångermanland og Umeå i Sverige, ferdig.

* Nå planlegges Norrbotniabanan, den 270 kilometer lange forlengelsen videre nordover til Luleå. Byggingen starter trolig neste år, ifølge det svenske Trafikverket.

* Også i Finland er man opptatt av jernbane i Nord. Planleggingen av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes starter til sommeren. Hvis planene blir realisert, vil det tilsi en ny jernbanestrekning på 450-500 kilometer, opplyser det finske Trafikverket.

Les også: 18 milliarder skal gi mer gods på bane

Venter på bestilling

Mange har gledet seg over at regjeringen i Nasjonal transportplan for 2018-2029, gir beskjed om at den «vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning Fauske - Tromsø».

Dette betyr likevel ikke at vi med det første vil få svar på hva et slikt prosjekt kan komme på i kroner og øre.

– Generelt settes det ikke i gang nye utredningsarbeider før NTP er behandlet og det kommer konkrete bestillinger fra Samferdselsdepartementet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

– Direktoratet skal jo også utarbeide et handlingsprogram til NTP i løpet av året, der en går mer i detalj, tilføyer han.

I dag tar det godt over 16 timer med toget fra Oslo til Fauske i Nordland. Like fullt ble flere av avgangene i dagene før påske utsolgt. Hva synes så NSB om mulighetene for å kunne frakte togreisende ytterligere 400 kilometer nordover?

– NSB har ingen meninger om Nord-Norgebanen, svarer pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

– Når det gjelder belegget på Nordlandsbanen, er nok det et utslag av økt etterspørsel som følge av påsken. Vanligvis er det ledige plasser, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Godstrafikk

Heller ikke i det svenske eller finske Trafikverket, er de primært opptatt av togpassasjerer. Norrbotniabanan er først og fremst ment å styrke godstrafikken, er beskjeden fra svenskene. Trafikverket der tror at transportkostnadene for godstrafikken kan bli redusert med cirka 30 prosent med den nye banen. I tillegg regner man med at utslippene av CO2 vil bli redusert med om lag 80.000 tonn i året. Halverte reisetider for persontrafikken, noe som gjør pendling langt enklere, er også en del av gevinsten.

Finnene setter sin mulige jernbanesatsing i nord i sammenheng med godstrafikk til resten av Europa, og etableringen av Rail Baltica.

Rail Baltica-prosjektet innebærer sammenhengende jernbane fra Helsinki i Finland via de baltiske statene og videre til Warszawa i Polen. Første del, en strekning på 119 kilometer fra den polske grensen til Kaunas i Litauen, ble innviet i oktober i fjor. Del to, mellom Kaunas, Riga og Tallin, er planlagt ferdigstilt innen 2025, mens forbindelsen til Warszawa skal stå klar i 2030.

Det kan også drøye før en eventuell jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes kommer på plass.

– Planleggingsarbeidet starter i sommer og skal vare i fire år. Vi skal ikke lage en detaljert plan, bare gjennomføre en studie for å finne mulig plassering av en jernbanetrasé, opplyser seniorrådgiver Anni Rimpiläinen i Trafikverket.

Dette skjer som del av utviklingen av en regional plan for den nordligste delen av Finland fram mot 2040.

Les også: Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger

Norsk engasjement

Rimpiläinen regner med at norske myndigheter blir involvert i utredningen av en ny jernbaneforbindelse etter hvert.

– Det finske miljødepartementet vil sannsynligvis spørre norske myndigheter om å ta del i denne prosessen, sier hun.

Regjeringen har allerede signalisert at den er innstilt på et slikt samarbeid.

«Dersom finske statlige jernbanemyndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet», heter det i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Kostnaden ved Norrbotniabanan ble beregnet til cirka 29 milliarder svenske kroner i 2013.

Det er så langt ikke gjort noe kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning mellom Rovaniemi og Kirkenes, opplyser Rimpiläinen.