Innenriks

1,5 prosent parkerer parken

98,5 prosent av de berørte er for nasjonalpark i Østmarka. Likevel får de ikke viljen sin.

Bilde 1 av 3

Det er konsekvensen av at Sp, Høyre og Frp på Stortinget mener at «det må foreligge politisk enighet fra alle berørte kommuner», i spørsmålet om ny nasjonalpark, påpeker Naturvernforbundet

– Ingen logikk

Dermed hjelper det ikke at både Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski, med til sammen mer enn 700.000 innbyggere, er positive til å utrede nasjonalpark i Østmarka. For i Enebakk, med om lag 11.000 innbyggere, er nemlig politikerne imot en slik utredning.

– Det er ingen logikk i at 1,5 prosent av de berørte innbyggerne skal blokkere interessene til hele regionen, mener Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.

At det foreslåtte området ligger i Enebakk, endrer ikke på dette, mener han.

– Enebakk har verken eiendomsrett eller inntekter fra området. Oslo kommune eier det, og et overveldende flertall i bystyret ønsker å avgi det til nasjonalpark.

Les også: Vil utrede park

– Ikke noe stort behov

Dagsavisen har flere ganger omtalt muligheten for ny nasjonalpark i Østmarka, etter at SV, Venstre, MDG og Ap fremmet forslag om dette i februar i fjor. Sist uke fikk parkforkjemperne et alvorlig skudd for baugen, i og med at Høyre, Frp og Sp, som sammen har flertall på Stortinget, gjorde det klart at de ikke støtter forslaget.

Dagsavisen har stilt representanter for de tre partiene følgende spørsmål:

Hvorfor mener du det er nødvendig med 100 prosent oppslutning om eventuelle nye nasjonalparker?

Trenger Norge flere nasjonalparker eller har vi vernet nok natur?

Sps Marit Arnstad svarer følgende:

– Hele det aktuelle området for vern ligger i Enebakk kommune. De vedtok så sent som i desember med et stort flertall å gå imot vern. For å redusere konflikter knyttet til verneprosesser i sin alminnelighet, anser Sp det som en forutsetning for vernevedtak i regjering eller Storting at alle lokalt berørte kommuner og grunneiere er enige. Det har også vært lagt til grunn i en rekke andre vernesaker. Området for forøvrig underlagt markaloven som allerede i dag gir restriksjoner på bruken».

Videre sier Arnstad:

– Vi ser ikke noe stort behov for nye nasjonalparker i Norge. Vi har allerede 44 nasjonalparker og naturreservat, noen av dem er av et betydelig omfang. Det er fortsatt behov for et frivillig skogvern og det vil i årene framover være økt behov for marint vern langs kysten.

Les også: Enebakk sier nei

– Langt over målet

Frps Jan Henrik Fredriksen svarer blant annet slik:

– I denne saken er det Enebakk kommune som vil bli mest berørt av et slikt vedtak om å opprette nasjonalpark, og Frp forutsetter da at denne kommunens syn på saken skal ha mer vekt enn de øvrige kommunene.

Til det andre spørsmålet svarer Karlsen blant annet at «17,1 prosent av Norges fastlandsareal (er) vernet, hvorav nasjonalparker utgjør cirka 9,7 prosent», og «med Svalbard inkludert ligger Norge langt over nasjonale mål for vern».

Høyres Eirik Milde mener det er «viktig at de berørte kommunene har positive vedtak». Han viser i tillegg til stortingsmeldingen «Natur for livet», hvor et av forslagene var å starte opp fylkesvis, supplerende arbeid med vern. «Det (er) naturlig at en eventuell utredning av en nasjonalpark i Østmarka skjer i forbindelse med dette arbeidet», mener Milde.

– En garanti mot vern

I Naturvernforbundet forblir frustrasjonen stor over Sp, Høyre og Frps krav om 100 prosent oppslutning.

– Hvor mange nasjonalparker hadde vi hatt i Norge dersom dette hadde vært lagt til grunn når Rondane, Jotunheimen og Hardangervidda ble nasjonalparker? I praksis er ideologiske kjepphester med krav om lokal enighet en garanti mot vern av natur, sier Håpnes.

– Når Sp, Høyre og Frp ikke en gang vil vurdere muligheten, lukker de øynene hardt igjen for at Østmarka er det eneste lavereliggende skogsområdet i Sørøst-Norge som med hensyn til størrelse og intakte naturverdier, faktisk kvalifiserer til status som nasjonalpark, fortsetter han.

– Holder det ikke med markaloven, som Arnstad viser til?

– Når hun viser til at verneverdiene skal være ivaretatt gjennom markaloven, er det åpenbart mot bedre vitende. Siden markaloven ikke gjelder for skogbruket, noe primært Sp sørget for, er det i prinsippet nærmest fritt fram for drift som kan ødelegge naturverdiene i det øyeblikk eieren ønsker det.

Mer fra Dagsavisen