Innenriks

Velger trygghet

Når arbeidsledigheten stiger, søker studentene seg til utdanninger med trygge jobbmuligheter, ifølge professor Torberg Falch ved NTNU i Trondheim.

– Internasjonal forskning finner at økende arbeidsledighet fører til to ting; for det første at flere søker seg til høyere utdanning. For det andre at de som gjør det, velger utdanningsveier de opplever som ganske trygge og sikre med tanke på jobb, sier Torberg Falch, professor og forsker i utdanningsøkonomi ved NTNU i Trondheim.

Det er også et mønster at vanskelige tider innenfor enkelte yrker eller bransjer gir fall i søkertallene til nettopp disse studiene.

– Vi så dette tydelig i fjorårets søkertall til ingeniørstudier rettet mot petroleumssektoren. I år må vi nok regne med å se en noe bredere negativ trend med færre søkere til flere ingeniørutdanninger og økonomistudier, mener Falch.

Når søknadsfristen til høyere utdanning går ut i dag, 15. april, er det grunn til å tro at mange unge har endret sine utdanningsplaner som et svar på den generelle samfunnsutviklingen.

Øyeblikksbilder

– Det vil være å undervurdere dagens ungdom om spørsmål om studievalg ikke ses i lys av all oppmerksomheten konjunktursituasjonen har i mediebildet, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI til Dagsavisen.

– Samtidig mener jeg at unge generelt bør være forsiktig med å basere studievalg på øyeblikksbilder. Slik samfunnet er i dag, med hurtig endring og omstilling, er det aller viktigst å finne noe man brenner for, mener Henjesand.

BI-rektoren påpeker at det tar tre år å fullføre en bachelorgrad og fem år å ta en mastergrad.

– Konjunkturer endrer seg raskt. Omstilling stiller nye krav samtidig som arbeidsmarkedene blir mer internasjonale. Det er derfor viktig å ha en solid utdanning som gir brede muligheter i et arbeidsliv i stadig forandring, sier Henjesand.

Det er et synspunkt NTNUprofessor Torberg Falch langt på vei støtter:

– Produktivitetskommisjonen er opptatt av at Norge utdanner for få innen teknologi og realfag. Selv om disse fagområdene er mer sårbare for konjunktursvingninger, vil denne kompetansen høyst sannsynlig være veldig etterspurt på lengre sikt, mener han.

Fall i privat sektor

NTNU-forskeren tror hans eget universitet vil oppleve en nedgang i søkertallene til studier rettet mot privat sektor:

– Vi har sett en svak økonomisk nedgang i privat sektor i et års tid, noe som påvirker etterspørselen etter tjenesteyting og konsulenttjenester, sier Torberg Falch, som utroper studier rettet mot offentlig sektor til en klar søkervinner:

– Jeg tror vi snart får se et ytterligere oppsving i søkningen til lærerutdanning, sykepleierutdanning og andre helse og omsorgsyrker, sier han.