Innenriks

For mange biler

Biltrafikken må ned med 30 prosent hvis klimamålet skal nås, mener det svenske Trafikverket. Her til lands er derimot ambisjonen store utslippskutt parallelt med sterk trafikkvekst.

Utgangspunktet er det samme for Sverige og Norge. Begge landene har som mål å bli klimanøytrale i 2050 ved netto nullutslipp av drivhusgasser.

Samtidig står begge landene overfor den samme klimautfordringen: prognoser som tilsier sterk vekst i personbiltrafikken fram mot 2030, med 25 prosent for Sveriges del, og 20 prosent i Norge.

Hva som må gjøres med biltrafikken av hensyn til klimaet, og hvor fort utslippskuttene må komme, er det likevel ikke enighet om. Det framgår av nylig framlagte rapporter fra de to landenes transportetater.

Les også: På vei mot halverte utslipp?

Vil kutte mer

For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, mener Trafikverket at utslippene av drivhusgasser fra veitrafikken må reduseres med 80 prosent fram til 2030.

De norske transportetatene nøyer seg med 50 prosent kutt i utslippene fra transportsektoren, i sin klimastrategi til Nasjonal transportplan (NTP) fram mot 2030.

Både Trafikverket og de norske transportetatene peker på mange av de samme virkemidlene for å få til utslippskutt, men Trafikverket er alene om å ta til orde for mindre bilkjøring.

Satt opp mot prognosen for trafikkutviklingen fram til 2030, vil det være nødvendig med 30 prosent reduksjon av personbil- og lastebiltrafikken, ifølge Trafikverket. Dette er mulig å få til ved blant annet lavere fartsgrenser, høyere avgifter for bilbruk, mer bildeling og -utleie, og ikke minst bedre byplanlegging og en kraftig styrking av kollektivtilbudene, mener Trafikverket.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nullvekst i ni byer

På denne siden av grensen nøyer transportetatene seg med et «nullvekstmål» for personbiler i de ni største byområdene. Dette er i tråd med klimaforliket, hvor det heter at all vekst i persontrafikken i storbyene skal skje ved hjelp av gange, sykkel og kollektiv. Resten av landet har man ikke sagt noe om.

Leder av NTP-sekretariatet, Jan Fredrik Lund, påpeker at transportetatene i tillegg har anbefalt at målet om nullvekst utvides til andre byer, «der det kan legges til rette for et slikt mål».

– Hva er din kommentar til at Trafikverket mener det er nødvendig med store reduksjoner i biltrafikken?

– Det svenske Trafikverket har beregnet hva som skal til for å redusere utslippene med 80 prosent. De understreker at dette ikke er et politisk mål. Jeg kjenner ikke til dette arbeidet i detalj, men også i Norge må transportomfanget sannsynligvis reduseres hvis det settes et mål om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene fra transportsektoren, svarer Lund.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, mener på sin side at Trafikverkets rapport «har stor overføringsverdi til Norge».

– Behovet for å redusere biltrafikken påvirker også hvor lønnsomme investeringene i kollektivtransport versus veier blir, påpeker han.

Haltbrekken synes dessuten det er grunn til å merke seg at den aktuelle rapporten først ble holdt tilbake av Trafikverket, angivelig for å unngå at det måtte fattes ubehagelige politiske avgjørelser i kjølvannet av den, ifølge Sveriges Radio. Trafikverket har benektet dette.

Mer fra Dagsavisen