Innenriks

– Utslipp kan ikke avgjøres lokalt

Får lokalpolitikerne alene bestemme hvor mye bilkjøring vi skal ha, når vi ikke klimamålene, mener SVs Bård Vegar Solhjell.

Bilde 1 av 2

Han er bekymret for hva som kan komme til å skje, etter at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) godkjente bygging av 110-115 nye boliger i et område uten kollektivtilbud på Svartskog i Oppegård.

Statens vegvesen har påpekt at «bilbruken vil øke», på grunn av denne utbyggingen.

– Ikke lokaldemokrati

– Når Sanner har sagt ja til Oppegård, kan det bli svært vanskelig for ham å si nei til andre kommuner som ønsker å gjøre det samme, sier Solhjell.

– Sanners statssekretær Paul Chaffey (H), sier til Dagsavisen at «vi er opptatt av at lokaldemokratiet ikke skal overkjøres». Hva synes du om det?

– Det holder ikke, svarer Solhjell, og viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Denne «fortettingsplanen», som er godkjent av kommunene selv, tilsier at 80-90 prosent av boligbyggingen skal skje i noen prioriterte vekstområder og nær kollektivknutepunktene.

– Planen skal nettopp hindre slike vedtak som det i Oppegård. Det er ikke lokaldemokrati at én kommune kan overkjøre en felles plan, sier Solhjell.

– Det aller viktigste nå er å planlegge for lavutslippssamfunnet. Da kan vi ikke planlegge for nye klimagassutslipp. Det å legge boligfelt «ute på et jorde», er det samme som å produsere mer biltrafikk og høyere klimagassutslipp, fortsetter han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Trosset alle

I flere artikler har Dagsavisen omtalt Sanners godkjennelse av boligutbyggingen i Svartskogområdet, til tross for protester fra både Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen.

NHOs regiondirektør Nina Solli frykter at godkjennelsen kan undergrave hele «fortettingsplanen».

Den skal endelig vedtas av Oslo bystyre og Akershus fylkesting i november.

LES OGSÅ: - Et veldig godt klima­budsjett

Stortingsvedtak

Bakgrunnen for «fortettingsplanen» er odelstingsproposisjon 10, 2008-2009, hvor det går fram at regjeringen mener det er behov for «et pålagt plansamarbeid om areal- og transportplanlegging» mellom Oslo og Akershus. «Miljøverndepartementet vil lede arbeidet.»

På den tiden var Erik Solheim (SV) miljøvernminister. I 2012 overtok Solhjell den posten, og med det ble han involvert i plansamarbeidet.

23. august 2013 godkjente Solhjell «Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus».

– Oslo og Akershus er allerede et felles bolig- og arbeidsmarked, og vi må legge enda bedre til rette for det i framtida. Da trenger vi gode transportløsninger og mindre privatbilisme. Strategien vil gjøre det mulig å utnytte arealene bedre, styrke kollektivknutepunkter og etablere langsiktige byggegrenser mot matjorda, marka og strandsonen, uttalte Solhjell i en pressemelding da.

Alt dette er det viktig å holde fast ved, ikke minst av hensyn til klimaet, sier stortingsrepresentanten Solhjell nå, snart to år senere.

– Det å få til kutt i utslippene av klimagasser i Oslo og Akershus er et av de viktigste klimatiltakene i Norge. Nesten en fjerdedel av befolkningen bor i hovedstadsregionen, og Akershus er det fylket i Norge hvor det kjøres mest bil per innbygger. Det skjer fordi vi har bygd opp fylket vårt på en slik måte at vi er avhengig av bilen hele tiden, sier Solhjell.

LES OGSÅ: Frykter ny E18

LES OGSÅ: Sanner overkjørte alle

Flere Oppegård-vedtak?

For at hovedstadsregionen skal bli mer klimavennlig må det tas overordnede grep som omfatter alle kommunene, slik «fortettingsplanen» legger opp til, understreker Solhjell.

– Men det synes å være lite interesse for dette hos Sanner, konstaterer han.

Det sier Solhjell med henvisning til svaret han fikk da han på Stortinget i juni, stilte Sanner spørsmål om regjeringens boligpolitikk.

– Byplanlegging er i hovedsak et kommunalt ansvar. Det vil jeg holde fast ved. Økt statlig detaljstyring vil svekke byenes eget ansvar, uttalte Sanner da.

– Solhjell (…) ber om mer statlig styring i boligpolitikken. Det mener jeg er feil vei å gå, fortsatte Sanner.

Dermed kan nok flere kommuner enn Oppegård få godkjent bilbaserte og klimafiendtlige boligprosjekter i tiden framover, frykter Solhjell.

Som Dagsavisen skrev forleden dag, ønsker både Bærum og Ås å bygge som Oppegård.

Mer fra Dagsavisen