Innenriks

Sanner overkjørte alle

Statsråd Jan Tore Sanner (H) overkjørte alle faginstanser og klimamål da han ga klarsignal til 110-115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård.

Bilde 1 av 4

Blant dem som ikke ble hørt var klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Alle hadde de alvorlige innvendinger mot planene.

Kommunal- og moderniseringsministeren ignorerte også protester fra lokalbefolkningen på Svartskog og motstand fra ulike organisasjoner.

Jens Nordahl i Miljøpartiet De Grønne (MDG), er ikke nådig når han skal oppsummere hva Sanner har gitt tillatelse til.

– Utbyggingen er både unødvendig, klimafiendtlig og miljøskadelig, sier han.

Også Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet gir Sanner det glatte lag.

– Kommunalministerens vedtak fører til økte klimagassutslipp og er i direkte strid med norsk klimapolitikk, sier han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Bilbasert område

Dagsavisen skrev lørdag om politikernes dobbelfiasko. Ikke bare bygges det for få boliger, i mange tilfeller bygges de også på feil sted.

– Ved hjelp av plan- og bygningsloven er det mulig å sette i verk tiltak som i sterk grad begrenser klimautslippene, men regjeringen benytter seg ikke av dette virkemiddelet, påpekte Tor Fr. Rasmussen, professor emeritus i samfunnsgeografi.

Et bedre eksempel på dette enn utbyggingen i Svartskogområdet, skal det godt gjøres å oppdrive. Området er nemlig svært dårlig egnet til boligbygging sett i et klimaperspektiv.

«Planområdet er bilbasert, og avstanden til Kolbotn er cirka 8 kilometer med en anslått kjøretid på 10-15 minutter. Det er per i dag verken skole, dagligvarehandel eller arbeidsplasser av større omfang i området», heter det i Klima- og miljødepartementets vurdering av reguleringsplanen.

– Økt bilbruk

«Bilbruken vil øke», konstaterer departementet.

Samtidig finnes det bedre alternativer for ny boligbygging i kommunen, påpeker departementet.

«Det er på det rene at det i Oppegård kommune er rom for fortsatt utbygging og fortetting i nærheten av jernbanelinjen og i Kolbotn sentrum», skriver departementet.

Det å legge til rette for at så mye som mulig av trafikken kan skje med tog, er «svært viktig», mener departementet.

«Gode areal- og transportløsninger i kommunene rundt Oslo er avgjørende for at man skal nå målsettingen i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», understreker departementet .

Nei og atter nei

Da regjeringen sendte ut pressemelding om at Sanner hadde godkjent reguleringsplanen, ble det opplyst at Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde fremmet innsigelse «fordi det mangler god kollektivdekning». Det står ikke noe i pressemeldingen om at Miljødirektoratet var enig med fylkesmannen i dette.

Etter at Miljødirektoratets fagfolk hadde vært på befaring, kom de til at den planlagte boligbyggingen «er i strid med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene.»

Også Statens vegvesen mener byggeplanene er problematiske fordi «etableringen av så mange nye boliger er konfliktfylt» satt opp mot de samme retningslinjene.

– Arter i fare

Det er også andre alvorlige sider ved Sanners godkjennelse av boligplanene, påpeker MDGs Jens Nordahl.

– Oppegård er allerede den tredje tettest befolkede kommunen i Norge etter Oslo og Stavanger. Det lille som er igjen av urørt natur i Oppegård må bevares for kommende generasjoner og som rekreasjonsområde for dagens befolkning, sier han.

En videre nedbygging av den urørte naturen kan i tillegg ramme dyre- og plantelivet hardt.

– Indre Oslofjord er landets mest artsrike område. Mange arter her er rødlistet og utrydningstruet. Nedbygging av urørt natur innebærer økt sannsynlighet for utryddelse av truede arter, påpeker Nordahl.

Før regjeringsskiftet var det Miljøverndepartementet som avgjorde slike saker, opplyser Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Hadde det fortsatt vært slik, ville utbyggingen blitt stanset, konstaterer han.

Mer fra Dagsavisen