Debatt

Setter MDG virkelig riksvei 19 i spill?

Vår politikk betyr ikke at alle heretter må sykle, året rundt, eller at vi svikter Moss sitt prosjekt om å løse trafikkutfordringene i Moss.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Flere mossepolitikere, med god hjelp fra begge byens aviser, gikk tirsdag ut og kritiserte høylytt nyheten om at Miljøpartiet De Grønne vil nedskalere RV19 i sin alternative nasjonale transportplan. Sånt blir det engasjement av. Stort sett negativt engasjement dessverre …

MDG har hele tiden sagt at vårt primære ønske for RV19 er tunnel fra Kleberget til Årvoll. Vi vil ikke ha en vei som gir økt veikapasitet, fordi det gir økt trafikk. Derav begrepet «nedskalere». Det kan i praksis bety toløpstunnel til Årvoll, ikke firefeltsvei i tunnel til Ekholt slik Statens vegvesen sin «korridor 4» foreslår.

For vi vil ha en løsning på RV19 som skiller på ferjetrafikken og lokaltrafikken, for å kunne løse byens egne trafikkutfordringer uten ferjetrafikken. I tillegg inneholder vår løsning en såkalt «bypakke» der det satses stort på kollektiv, sykkel og gange. Det gjenstår imidlertid å se hvilke konkrete alternativ som blir fremlagt for vedtak når tiden er moden for det. Frem til da er det opp til partiene å få innspill og fremme sine ønsker.

MDG ønsker en norsk samferdselspolitikk der det satses på vedlikehold av vei, inklusiv rassikring og ulykkessikring, tilretteleggelse for myke trafikanter og kollektiv, som bussfelt og toglinjer. Dette er for å minimere utslipp, støv, mikroplast, energibruk, støy, ulykker og arealbruk fra bilbruk. Motorveier bygger ned enorme mengder matjord, myr og annen natur. Jernbane er klart den mest energieffektive måten å frakte folk og gods på, og tar veldig mye mindre areal enn vei. Derfor sier vi altså helt konkret, at vi vil ha stor satsing på jernbane og vil prioritere det, i hele landet.

Nei, vår politikk betyr ikke at alle heretter må sykle, året rundt, eller at vi svikter Moss sitt prosjekt om å løse trafikkutfordringene i Moss. Vi setter ingenting i spill, eller lever i en eventyrverden slik tidligere ordfører Tage Pettersen påstår «friskt». Men det betyr at vi generelt ønsker løsninger for at fler vil finne det effektivt, lønnsomt, praktisk og sunt å velge sykkel og buss til en del av sine hverdagsreiser. Og at flere vil velge tog når de skal til andre norske byer, eller der de tidligere ville valgt å fly. Vi ville dessuten fått vesentlig færre vogntog på veien, til fordel for gods på bane.

Jeg har dessuten flere ganger tatt til orde for at nå må kommunen selv legge godt til rette for en bred og god faktabasert diskusjon om hva som er fakta og prosess fra vegvesenets side, hva vi i Moss vil få til, og hva vi risikerer med de ulike forslagene for RV19 som Statens vegvesen jobber med. Og innbyggerne må inviteres med i diskusjonen. Det har jeg fått signaler om at er på gang.

Jeg vil oppfordre de andre partiene til å legge fram egen troverdig politikk på hvordan de skal kunne stå ved valgløfter om «økt satsing på jernbane, reduserte klimagassutslipp og naturvern» når de fortsetter å bygge motorveier over hele landet. MDG mener det ikke går an å prioritere begge deler.

For eksempel så har regjeringen lagt fram Nasjonal transportplan der den nye Ringeriksbanen, fra Sandvika til Hønefoss, skal bygges etter at det er bygget ny firefelts vei på samme strekning..! Da har banen tapt allerede før den er bygget og veldig mye verdifull våtmark og annen natur er bygget ned. Dette er ikke god samferdselspolitikk i en tid der FN sier at klima- og naturkrisa er vår tids største problemer. Kanskje ikke MDG sin politikk om bane først er så dum likevel?

Mer fra: Debatt