Debatt

Derfor sa Senterpartiet nei til Fair Play Bygg

Senterpartiet er overrasket over kommunestyrets økonomiske støtte til byggeforbundenes Fair Play Bygg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Moss Avis 7. mai 2021 kunne fortelle at Senterpartiet brøt ut av flertallet med regnbuealliansen og stemte mot å gi 450.000 kroner til Fair Play Bygg. Ap, Rødt, SV, MDG Krf og NK støttet søknaden, mens Frp, H og SP stemte mot.

Det er flere som forundrer seg over hvordan de ulike partiene voterte i forbindelse med søknaden om kommunal økonomisk støtte til Fair Play Bygg i kommunestyret den 4 mai. 2021.

Byggmesterforbundet Østfold, NELFO i Østfold, Østfold Fagforening og EL&IT forbundet i Østfold søkte om tilskudd fra flere kommuner i Østfold til etablering og drift av et nytt initiativ for å bekjempe et useriøst arbeidsliv i byggenæringen. Prosjektet er ment å motvirke arbeidslivskriminalitet ved å innhente informasjon om kriminell aktivitet via tips fra arbeidsplasser, kvalitetssikre informasjonen og formidle den videre til offentlige etater.

Søkernes intensjoner er gode. Og alle i kommunestyret stilte seg bak arbeidet for å bekjempe et useriøst arbeidsliv.

Hva er da problemet med å ta fra innbyggernes felleskasse for å støtte dette gode initiativet?

Fair Play Bygg er en privat virksomhet. Det er også en virksomhet som er etablert, støttet og styrt av byggenæringen selv. Og det er uvanlig at kommunen gir økonomisk støtte til aktiviteter som fagforbund selv har igangsatt. Når dette i tillegg er igangsatt for å kontrollere egen næring og næringens konkurransevilkår, blir dette i bunn og grunn en oppgave med å kontrollere seg selv.

I dag har vi offentlige myndigheter som har nødvendig hjemmelsgrunnlag for å etterforske og straffe dem som bryter loven. Å få tips fra byggenæringen selv er noe offentlig myndighet alltid har vært avhengig av. Men at byggenæringen selv skal få offentlige midler til å samle inn tips, blir som at bukken passer havresekken.

Det er også mange etiske utfordringer med dette.

At AP, Rødt, SV, MDG og Krf støtter dette er for Senterpartiet problematisk av 5 grunner:

1. Søknaden blir fremmet i et trangt budsjettår der kommunen må gi tilleggsbevilgning.

2. Fagforbundene, ved å etablere Fair Play Bygg, har ikke hjemmel, myndighet eller rettsgrunnlag for oppgaven.

3. Offentlige myndigheter sliter med reduserte økonomiske rammer. Økt offentlig støtte til private initiativ forsterker den offentlige myndighetsutfordringen.

4. Kontrollfunksjonen beveges fra en offentlig oppgave til at byggenæringen kontrollerer seg selv.

5. Økonomisk støtte kan rokke ved folks syn på myndighetenes integritet og uavhengighet.

Med økonomisk støtte til Fair Play Bygg, kan dette sees på som en del av den ønskede privatiseringen av offentlige funksjoner som vi også har sett Regjeringen har tilnærmet seg i andre sektorer. Derfor er vi i Senterpartiet også overrasket over Frp og Høyres motstand til forslaget, da de ellers støtter opp om slike initiativ som fremmer nyliberalisering og marginalisering av offentlige oppgaver.

At Ap støtter denne retningen er nok ikke like overraskende som at både SV og spesielt Rødt er med å støtte en retning der byggenæringen får offentlig støtte for å kontrollere seg selv. Etter vår oppfatning er dette en privatisering av offentlig virksomhet som over tid vil marginalisere folkestyret til fordel for et selvregulerende og selvkontrollerende næringsliv hvor forbrukermakten og kapitalen blir et mer tydelig korrektiv.

Med støtten til Fair Play Bygg ser Senterpartiet en trussel mot offentlig myndighet gjennom en marginalisering av folkedemokratiet. Derfor støtter ikke Senterpartiet økonomisk private initiativ på bekostning av offentlige myndighetsoppgaver.

Mer fra: Debatt