Nyheter

Halverer penger til oppussing

Helse Sør-Øst har dårlig råd. Det rammer helt nødvendig oppussing på Drammen sykehus.

Drammen sykehus har forfalt i mange år i påvente av at det skal bygges et nytt sykehus. Det anslåtte vedlikeholdsetterslepet er nå på 540 millioner kroner, ifølge Vestre Viken HF.

Gleden var derfor stor da helseforetaket i fjor fikk lov til å låne 400 millioner kroner over fire år av Helse Sør-Øst til helt prekær opprusting. De første investeringene er allerede gjort, og på baksiden av sykehuset bygges det nå en helt ny operasjonsavdeling.

I 2015 skulle Vestre Viken egentlig bruke 128 millioner kroner på Drammen sykehus. Men likviditetsproblemer hos Helse Sør-Øst fører til at bare 59 millioner ligger inne i administrasjonens forslag til budsjett.

- Vestre Viken har fått redusert sine investeringsrammer med nesten 100 millioner. Det fører til at vi ikke kan gjøre en god del av det vi hadde tenkt å gjøre, sier Nils Fr. Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

 

Ny operasjonsavdeling

Byggingen av ny operasjonsavdeling er allerede i gang og vil uansett bli fullført. Hva som må utsettes av andre vedlikeholdsprosjekter, vet Wisløff foreløpig ikke.

- Vi må ta en gjennomgang av de planlagte investeringene. Styret vil få en sak om dette i februar, sier han.

Wisløff legger ikke skjul på at han er bekymret for situasjonen som har oppstått. De planlagte oppgraderingene skulle bidra til en enda mer effektiv drift, noe sykehuset er avhengig av for å klare budsjettet sitt.

- Dette blir en brems. Vi hadde selvsagt ønsket å kunne investere mer, sier Wisløff.

 

- Demotiverende

De ansattes tillitsvalgte er svært glade for at byggingen av operasjonsavdelingen i alle fall går som planlagt. De er likevel svært skuffet over at det blir under halvparten så mye investeringsmidler i 2015 som det de var forespeilet.

- Det er svært demotiverende for de ansatte når forutsetningene endres underveis, fastslår Geir Bye Gundersen.

Han er hovedtillitsvalgt på Drammen sykehus og foretakstillitsvalgt i Vestre Viken for Norsk fysioterapeutforbund.

Legeforeningens mann i de samme vervene, Tom Henri Hansen, er enig:

- Vestre Viken er fortsatt den fattige fetteren i Helse Sør-Øst. Nå ser vi at noen tar sparepengene våre, sier han.

 

Nødvendig opprusting

Hansen mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan Helse Sør-Øst, som eier Vestre Viken, har skjøttet økonomien sin.

- Det har blant annet kommet en del kritikk mot pengebruken på flere store IT-prosjekter, sier han.

Det nye sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2022. Selv om det bare er sju år til, er det ifølge en ny rapport fra Norconsult helt nødvendig å ruste opp Drammen sykehus i mellomtiden.

- Det er blitt stilt veldig høye krav til de ansatte, og de leverer. Drammen ligger over gjennomsnittet i Helse Sør-Øst når det gjelder effektivitet, sier Live Gusfre, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Drammen sykehus.

- Skal vi klare å bli enda mer effektive slik budsjettforslaget legger opp til, er vi avhengig av å få gjort de planlagte investeringene.

 

Flytting fra Lier

Drammen sykehus er ikke den eneste klinikken i Vestre Viken som rammes av likviditetskrisen i Helse Sør-Øst. Også Klinikk for psykisk helse og rus står overfor store utfordringer.

- Hvis den nye akuttbygningen på Blakstad ikke blir ferdig, kan ikke pasienter fra Lier sykehus flyttes dit, sier Line Spiten, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

- Da klarer ikke klinikken å nå effektiviseringsmålene sine, og Lier sykehus kan heller ikke selges.

Administrasjonen i Vestre Viken budsjetterer med et overskudd på 200 millioner kroner i 2015. 20 av disse skal komme fra salg av Lier sykehus.

 

200 millioner mindre

Dagsavisen Fremtiden har spurt Helse Sør-Øst om årsaken til likviditetsproblemene. Det har foretaket ikke svart på, men konserndirektør Atle Brynestad skriver følgende i en e-post:

- Det legges i opp til et investeringsnivå i 2015 som er lavere enn i 2014, men fortsatt skal det investeres cirka 4,4 milliarder. Det er naturlige svingninger i investeringsnivå fra et år til et annet, blant annet som følge av at store investeringsprosjekter vil ha ulikt kostnadspådrag gjennom en periode.

Brynestad opplyser at investeringer for 200 millioner kroner forskyves. «Vestre Viken vil kunne øke sine egne investeringsmuligheter ved å oppnå resultatmessige overskudd over tid», skriver han.