Virksomhetsleder Sten Petter Aamodt (t.v.) ved Vei, natur og idrett, og Truls Rieger, som er avdelingsleder for vei, har stor tro på at fortauene i Drammen sentrum skal bli tryggere å ta seg fram på over nyttår. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Kommunalt «renholdspoliti»

RYDDER OPP: Om alt går etter planen skal Drammen kommune selv håndheve politivedtektene vedrørende renhold og vintervedlikehold fra nyttår av.

Forskriften som gir kommunene anledning til selv å ta jobben som «ordenspoliti» ble vedtatt sommeren 2012. Det vil si; man åpnet for at kommunalt ansatte kan få håndheve enkelte deler av de lokale politivedtektene, fortrinnsvis paragrafene som har med forsøpling, samt hus- og grunneieres plikter, å gjøre. Ordningen hadde da blitt utprøvd i både Oslo, Bergen og Trondheim, og samtlige byer ønsket å gjøre ordningen permanent da de fikk muligheten til det. Nå kommer Drammen etter. Søknaden om hjemmel til lokal håndheving av tidligere nevnte politivedtekter er nå til behandling hos Politidirektoratet.

 

Vil bruke skjønn

- Og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal få godkjenning. Det vil både avlaste politiet og bety et løft for framkommelighet og renhold i sentrum, sier Sten Petter Aamodt, virksomhetsleder for Vei, natur og idrett.

Han er først og fremst opptatt av å følge opp hvordan byens gårdeiere oppfyller sine plikter - med hensyn til rydding, snømåking, strøing, fjerning av farlige istapper og forbygging av takras. Han påpeker imidlertid at nøyaktig ansvarsfordeling mellom politiet og kommunen ennå ikke er helt avklart, men at graverende tilfeller fortsatt skal politianmeldes.

Uansett vil kommunen, når godkjenningen foreligger og ordningen trer i kraft, få myndighet til å ilegge såkalte overtredelsesgebyrer. Fortsatt skal bare politiet kunne utstede bøter, selv om forskjellen egentlig bare ligger i navnet.

- Men dette skal håndheves på lempelig måte. Alle som ikke følger opp sitt ansvar vil først få en advarsel, og mulighet til å utbedre forholdet - før de eventuelt blir ilagt et gebyr, sier Aamodt.

 

Ikke spyttepoliti

I politivedtektene for Drammen, i kapittelet om forsøpling og tilgrising, står det blant annet at det er forbudt å spytte, kaste tyggegummi, snus, sigarettsneiper og fruktskall på offentlig sted, men Aamodt er ikke med på at de skal bli noe slags «spyttepoliti».

- Nei, denne biten blir nok ikke like mye vektlagt som det å sikre de gående framkommelige bygatene, også i vinterhalvåret. Faktisk viser tellinger at Drammen er blant byene med aller flest gående her i landet, så det er viktig å sørge for at det er trygt å ta seg fram til fots her i byen, understreker han.

 

Kan få hjelp

Mannen som i første rekke skal holde oppsyn med at hus- og grunneiere er seg sitt ansvar bevisst, er veiinspektør Knut Sten Nilsen fra veiavdelingen.

Også han er nøye med å understreke at alle praktiske forhold skal avklares i nært samarbeid med politiet. Han jobbet også forrige vinter med å se til at gårdeierne i sentrum ryddet, måkte og strødde som de skulle, og flere fikk advarsler. Noen tok tak i problemet og fikk ryddet opp, mens andre ikke brydde seg nevneverdig om advarslene. Denne vinteren kan det medføre ileggelse av gebyr - og tidsklemma er ingen unnskyldning.

- For de gårdeierne som ikke selv har anledning til å brøyte og strø har «Byen Vår Drammen» fått i stand en rammeavtale med en entreprenør, som kan bistå med jobben de er pålagt som huseier, opplyser Aamodt.

 

Kan involvere P-vaktene

Flere steder i landet har man allerede involvert kommunalt ansatte parkeringsvakter i arbeidet med å håndheve politivedtektene, og virksomhetsleder Aamodt mener dette også kan bli aktuelt i Drammen - om det skulle vise seg hensiktsmessig.

- Ja, det er klart det kan være en mulig løsning - etter hvert, men foreløpig har vi ingen konkrete planer om å involvere parkeringsvaktene i dette arbeidet. Når det er sagt, så er det klart at vi gjerne samarbeider på tvers av etater og virksomheter, som for eksempel med Drammen parkering, om det skulle føre til en bedre utnyttelse av ressursene, konstaterer virksomhetsleder Aamodt.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 

prislista

Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter setter følgende retningslinjer for overtredelsesgebyrenes størrelse:

Tilgrising/ forsøpling på offentlig sted: 500-1.000 kroner

Manglende brøyting, rydding og strøing av eiendom/fortau: 1.000-2.000 kroner

Manglende sikring/ avvisere av snø- og takras: 1.000-5.000 kroner