Kommunen har liten mulighet til å føre tilsyn med overnattings-SFO

Lokaler som er godkjent for overnatting har i utgangspunktet tillatelsen i ubegrenset tid, forklarer byggesaksleder i Drammen kommune Tone Hau Steinnnes.

Dagsavisen Fremtiden har ettergått hvilke muligheter kommunen har til å føre tilsyn med lokalene i de bygningene som det i Aftenposten lørdag er avdekket at fortsatt fungerer som sovesaler for skoleelever  – systematisk i lengre perioder og kanskje brukt av flere enn tidligere omtalt.

Bygget som Aftenposten kaller «gutteskolen» skal ha en godkjenning fra 2004, som tillater 22 elever å sove der. «Jenteskolen» skal ha godkjenning for overnatting for 20 elever.

Tone Hau Steinnnes er avdelingsleder for byggesak i Drammen kommune, og er også virksomhetsleder for byggesak i den nye storkommunen fra 1. januar.

Hvor lenge er slike godkjenninger gyldig?

– En tillatelse etter plan- og bygningsloven gjelder i ubegrenset tid, så lenge tiltaket er satt i gang/utført innen tre år, frister som følger av loven § 21-9. En tillatelse kan selvfølgelig også være tidsbegrenset, men da må det stå uttrykkelig i vedtaket, sier Steinnes.

Finnes det graderinger som skiller mellom lokaler der det er «fast» overnatting, altså at noen bor der hele uka, og «anledningsvis» overnatting, for eksempel enkelte helger?

– Det kan det gjøre, men da må det fremgår klart av vedtak i byggesaken. Dersom det bare godkjennes «for overnatting», vil det ikke være noen gradering.

Hva skal til for at det utføres tilsyn i privateide bygg, som disse eid av en forening?

– I forbindelse med en byggesak kan kommunen føre tilsyn med bygget, foretakene, dokumentasjon og så videre. Slikt tilsyn kan føres når som helst i løpet av selve byggesaken, og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt. Dette gjelder uavhengig av type bygg og hvem som er eier, vi kan føre tilsyn i bygg som er privateid – og det er i hovedsak det vi gjør, ettersom det er mest privat byggeaktivitet, forklarer Steinnes.

Plan- og bygningsloven kapittel 25 gir kommunen en rett og plikt til å føre tilsyn. Men dersom der er mer enn 5 år siden ferdigattest er gitt, kan kommunen som bygningsmyndighet ikke føre ordinært tilsyn. Kommunen kan imidlertid følge opp eventuell ulovlig bruk gjennom ulovlighetsoppfølging.

– Men dette innebærer jo at det er gjort eller gjøres noe som er i strid med lov, forskrift og gitte tillatelser, påpeker hun.

Er det kun teknisk utforming som er gjenstand for tilsyn – eller kan det være knyttet til drift, for eksempel at det drives undervisning eller SFO-aktivitet der?

– Dersom bygningsmyndighetene fører tilsyn (eller foretar ulovlighetsoppfølging), kan man også se på selve bruken av lokalene. Er for eksempel noe godkjent til undervisningslokaler, men brukes som hotell, vil man kunne følge opp det. Men vår oppfølging kan kun være knyttet til det som følger av plan- og bygningslovgivningen. Hvordan man faktisk driver en lovlig virksomhet, for eksempel hvilke aktiviteter man har på SFO, er det ikke bygningsmyndighetene som skal følge opp.

LES OGSÅ: Fylkesmannen ikke informert om SFO-overnatting

Politikerne Jon Helgheim (Frp) og Abid Raja (V) tar i Aftenposten begge til orde for at det bør føres tilsyn. Hvem har hjemmel til å utføre et slikt tilsyn?

– Hvis det skal føres tilsyn etter plan- og bygningsloven, så har kommunen som bygningsmyndighet direkte hjemmel til det i loven. I Drammen i dag er det tilsynsgruppa i byggesaksavdelingen som utfører tilsyn på kommunens vegne. Tilsyn kan «bestilles» av f.eks. kommunens politikere eller rådmannen, dette er også fastslått i kommunens tilsynsstrategi som er vedtatt i formannskapet. Forutsetningen for tilsyn er som sagt likevel at det er gått mindre enn fem år siden ferdigattest ble gitt, sier Steinnes.

Drammens Tidende har i flere saker skrevet om Det Islamske Kultursenters eiendomshandler, som at menigheten har kjøpt tidligere Grønland trelast i Neumansgate. Her er det ifølge Aftenposten planlagt et større overnattingstilbud. Foreløpig har ikke kommunen mottatt noen søknad om bruksendring av bygget, opplyser Steinnes til Dagsavisen Fremtiden.

– Det ble avholdt en forhåndskonferanse om bygget sommeren 2015, hvor planene var «Menighetssenter, SFO med overnattingsmulighet, kontorer, parkeringskjeller.». Men vi har ikke mottatt noen søknad etter det, sier hun.

Utdanningsdirektør Lillian Eilertsen: – Jeg skal ikke svare for mine forgjengere, men det står fortsatt litt igjen