Nyheter

Gikk flere uker uten å ha en krone å leve for

– Sosialtjenesteloven skal sikre at vi har en sosial og økonomisk trygghet; den er vårt siste sikkerhetsnett, sier brukerombud Barbro Wærnes. Likevel opplever innbyggere å stå uten støtte til livsopphold i perioder.

Av: Arne Børresen

Wærnes sørger for at Fredrikstads beboere får den støtten vi har krav på i møtet med det offentlige. Gjennom det siste året har hun ved flere anledninger vært i kontakt med brukere som har opplevd å få en stopp i sine utbetalinger fra Nav når de av ulike årsaker ikke har tilfredsstilt krav knyttet til den økonomiske støtten de er innvilget. 

 – Det har vært saker der barnefamilier har stått uten midler, forteller hun.

Utgangspunktet for tildelingen av økonomisk stønad er at midlene blir utbetalt uten vilkår, men Nav kan stille krav som knyttes direkte til den tildelte støtten. Det kan for eksempel være å fremvise ulike former for dokumentasjon. Oppfyller man ikke kravet, vil støtte kunne stanses. 

Uten penger til mat i flere uker

Det har Jorun Olsen fått erfare. Da Nav ikke kunne se kopien av hennes innboforsikringspolise på knappe to hundre kroner, stoppet utbetalingene, ifølge Olsen.

– Jeg gikk flere uker uten å ha en krone å leve for, forteller 63-åringen, som måtte få hjelp fra venner og bekjente da den faste utbetalingen på 3000 kroner uteble.

En av disse vennene er tidligere omsorgsarbeider, Robert Stubberud (69). Han fortviler over et system han opplever ikke tar hensyn til den enkelte: 

– Joruns sak viser med all tydelighet at vi har fått et samfunn som er både hensynsløst og umenneskelig. Her er det viktigere å se på en kvittering til 187 kroner og 83 øre enn å gi et menneske penger til mat i hverdagen. Det sier sitt. Jeg må si dette er svært sjokkerende. Hun risikerte å gå rundt å være sulten hver dag om ingen rakk ut en hånd, sier han alvorlig.

Barbro Wærnes, bekrefter at også Brukerombudet har erfart at det ikke alltid er gjort tilstrekkelige vurderinger av konsekvensen det kan ha når Nav holder tilbake økonomisk støtte.

Les også: – Øyesykdommen endret livet mitt (Demokraten+)

– Alle vedtak kan påklages

Leder i Nav Fredrikstad Lise Mette Paulsen, presiserer via sin kommunikasjonsavdeling at hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men forsikrer at deres veiledere jobber for å ivareta stønadsmottakere:

– Vi er ikke ukjent med at stønadsmottakere ikke følger opp vilkårene som ligger i vedtakene. Hvis en person ikke forstår innholdet i et vedtak eller mener et vilkår er uforholdsmessig byrdefullt, kan vedkommende ta kontakt med veileder. Vi i Nav Fredrikstad må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt. Veilederne ved vårt kontor har god kunnskap og kompetanse til å gi informasjon og veiledning om tjenester, inkludert å forklare hva vedtaket innebærer. Alle vedtak som fattes i Nav er fattet etter forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages.

Jorun Olsen opplevde også i 2018 at bostøtten uteble i syv måneder. Den gang beklaget Nav og bekreftet situasjonen skyldtes et skifte av saksbehandler, men fortsatt har Olsen liten tillit til det offentlige.

– Jeg må innrømme at jeg har gått rundt og vært redd siden nyttår, forteller Olsen, og fortsetter:

– For å si det som det er, jeg stoler ikke på Nav. Det er nettopp det som skaper en voldsom usikkerhet. Jeg vet ikke hva de kan finne på.

Brukerombudet vil hjelpe og støtte

Lise Mette Paulsen trekker frem brukerombudet for innbyggere som opplever et problematisk møte med ulike instanser.

– Fredrikstad kommune har et brukerombud, opprettet av bystyret, med det formål å ivareta brukernes behov, interesser og rettssikkerhet. Her kan innbyggere i Fredrikstad få gratis råd og veiledning. Alle som ønsker kan oppsøke Brukerombudet, dersom de mener de ikke får tilstrekkelig bistand i sin sak fra NAV, skriver Paulsen via kommunikasjonsleder Sigmund Haugedal.

– Jorun Olsen er selvfølgelig velkommen til oss, sier brukerombud Barbro Wærnes.

– Hun kan påklage behandlingen hun har mottatt i form av en serviceklage, og hun kan også klage på vilkår som er gitt i vedtaket. Vi kan bistå med å skrive disse klagene.

###

Barbro Wærnes håper de som trenger det søker støtte fra Brukerombudet. Foto: Tomm Pentz Pedersen


Wærnes forklarer videre at regelverket gir rom for bruk av skjønn og at sosialtjenesteloven skal gi en sikkerhet som tar hensyn til de fleste ulike livssituasjoner. Dersom midler holdes tilbake, skal Nav vurdere om det er forsvarlig og søker skal varsles. 

– Søker har i slike situasjoner anledning til å søke nødhjelp ved mangel på midler til mat og drikke. Denne søknaden kan ikke avslås muntlig, men må besvares i form av et vedtak slik at bruker får klagerett på vedtaket, forsikrer Wærnes.

Vanskelig for digitalt uerfarne

Problemet for mange av dem som søker støtte og hjelp hos brukerombudet, er det tilgjengeligheten til Nav som skaper trøbbel for mange. Kort åpningstid og begrenset tilgjengelighet på telefon, gjør at det er mest hensiktsmessig å ta kontakt med Nav på nett.

– Men det er en utfordring at mange ikke er digitale brukere av tjenestene. Det gjelder for mange av dem som søker om økonomisk stønad, sier Barbro Wærnes.

Brukerombudet i Fredrikstad 

Mener du at du ikke får oppfylt dine rettigheter som bruker eller pårørende? Er du ikke fornøyd med de tjenestene du får? Da kan du ta kontakt med brukerombudet.

Brukerombudet skal ivareta dine behov, interesser og rettssikkerhet.

Tilbudet er gratis.

Hva kan brukerombudet hjelpe deg med?

Brukerombudet skal blant annet

- klargjøre om saken er riktig behandlet
- oppfordre tjenesteapparatet til å vurdere saken din på nytt
- oppfordre instanser til å endre faglig og/eller administrative forhold for å bedre tjenestetilbudet
- gi informasjon, råd og veiledning om dine rettigheter som bruker eller pårørende
- være samtalepartner og drøfte dine erfaringer
- bidra til å løse konflikter og bistå i dialog med tjenesteapparatet
- bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett instans

Hvem kan få hjelp?

Du kan ta kontakt med brukerombudet hvis du er bosatt i Fredrikstad

- er søker eller mottaker av trygdeytelser eller sosiale tjenester
- er syk
- er funksjonshemmet
- er over 67 år

Les også: En annonse fra Gravferdsetaten endret alt for Andrea

Mer fra Dagsavisen