«Ap og SVs lærerbløff»

SV er kun et haleheng etter Arbeiderpartiet, dette er mildt sagt trist for alle barn og skoleelever i Fredrikstad.

Jorulf Elias Laabak
Bystyrerepresentant og medlem av oppvekstutvalget, Høyre

 


I oppvekstutvalgets forrige møte, ble Høyre regelrett «sablet ned» av Ap og SVs arroganse da de to partiene satt seg over vedtak fattet av regjeringen og Stortinget. Partienes vedtak betyr i praksis å bryte forskrift til opplæringsloven og skrote lærernormen i Fr.stad.

I Norge er det ikke slik at man kan sette til side og heve seg over lover og forskrifter man er uenige i, men dette gjør altså SV og Ap i vedtaks form ved at de ber kommunedirektøren bryte forskrift til opplæringsloven. Nå er det lærere som får flere elever i klassen og barn som får lærere som har flere elever å hjelpe.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en skole med et trygt og godt skolemiljø, en bedre skole forutsetter derfor en sterk satsing på lærerne. Seksten av tjue nye lærerstillinger i Fr.stad de siste fire årene, har kommet som en følge av øremerkede midler fra regjeringen. Derfor er det uaktuelt for Høyre å gå med på et vedtak som bryter forskrift til opplæringsloven og kutter i antall lærerstillinger ved skolene i kommunen.

Lærernormen bestemmer hva som er den minste lovlige totale lærerressurs på hver skole, den sikrer at alle elever i hele kommunen får et likt skoletilbud. Det er heller ikke slik at normen er til hinder for å satse på enda flere lærere på skolene, eller til skoler som har ekstra utfordringer, for eksempel i områder med levekårsutfordringer.

Debatt: «Styrking av lærerårsverk»

For inneværende år la kommunedirektøren opp til lærerkutt for 17 millioner. H, V og KrF styrket derfor oppvekstseksjonen med 17 millioner i sitt alternative budsjett, dette skulle i sin helhet gå til lærerårsverk ved skolene, i tillegg satt partiene av to millioner til skoler med ekstra utfordringer og til spesialundervisning. Samlet ville dette gitt en styrking på 19 millioner til lærerårsverk, mot posisjonens 14,7 millioner. Ap og SV vedtok derfor kutt i lærerårsverk og det er det vi nå ser konsekvensen av.

Regjeringen innførte normen med forbehold om at den skal evalueres underveis. Stortinget har også vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres, resultatet av evalueringen vil foreligge våren 2022. Det vil selvsagt være klokt å drøfte normen etter resultatet av evalueringen foreligger, men Ap og SV lokalt har tydeligvis allerede konkludert og bryr seg fint lite om å forskjellsbehandle skoler, elever og lærere gjennom å bryte forskrift til opplæringsloven.
Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter når de går inn skoleporten. Høyre skal være pådriver for at forskrift til opplæringsloven om lærernormen i skolen blir ivaretatt slik at alle barn opplever et trygt og godt lærings- skolemiljø.

Debatt: Rødt støtter lærere og foreldre ved Nøkleby skole

Under Ap og SVs politiske ledelse har kommunen brutt opplæringslovens § 9A om elevenes rett på et trygt og godt skolemiljø, de samme partiene vedtar i praksis at kommunedirektøren skal bryte forskrift til opplæringsloven om lærernorm. Dette viser også at SV kun er haleheng etter Ap, dette er mildt sagt trist for alle barn og skoleelever i Fredrikstad.