«Styrking av lærerårsverk»

«I valget mellom jevn fordeling av lærere i Fredrikstad-skolen og prioritering av ressurser til de som trenger det mest, har vi valgt det siste. »

Victor Kristiansen (Ap)
leder oppvekstutvalget

Silje Waters (SV)
nestleder oppvekstutvalget

 

Oppvekstutvalget fattet 13.05.20 følgende vedtak (AP, SV og MDG): I fordelingen av lærerårsverk til skolene for skoleåret høsten 2020/2021, bes kommunedirektøren prioritere å opprettholde styrkingen av levekårsutsatte soner. Dette med bakgrunn i Bystyrets vedtak i Handlingsplan 2020-2023 og budsjett 2020, side 69. Utvalget aksepterer at man da på noen skoler ikke vil oppnå lærertetthet jfr. lærernorm.

I utgangspunktet er dette altså en påpekning av Bystyrets bestilling i budsjett og handlingsplan vedtatt i desember (Vedtatt av Ap, MDG, SP, Rødt, SV og BYM). Nevnes må også at kommunedirektør i sitt forslag til politikerne foreslo en reduksjon i antall lærere til et nivå under lærernorm. Flertallet la inn igjen 15 millioner kroner til lærerårsverk, den desidert største styrkingen i inneværende års budsjett.

I valget mellom jevn fordeling av lærere i Fredrikstad-skolen og prioritering av ressurser til de som trenger det mest, har vi valgt det siste. Det betyr allikevel ikke at det vil bli underernæring på lærere noen steder, det vil være snakk om små justeringer som tilgodeser de mest sårbare. 

Bakgrunnen er en årelang satsing i denne retning som har gitt positive resultater. Oppvekstutvalgets medlemmer mottok også et brev fra Utdanningsforbundet 7. mai med betraktninger rundt kutt i stillinger i «røde soner». Det er lett å si at man støtter prioriteringen av levekårsutsatte områder, men at det bare er å legge inn penger på toppen. Vi er dog glade for at vi har det samme forståelsesgrunnlaget når det gjelder utsatte barn og unge og ser fram mot godt samarbeid med forbundet også i framtida.

Uansett er det nok behov for en økonomisk realitetsorientering:

- Normen er underfinansiert fra staten for Fredrikstad kommune

- Fredrikstad kommune er inne i en periode med økonomiske utfordringer og store krav til innsparinger

Kvaliteten på statlige reformer er avhengig av at det følger med ressurser. For Fredrikstad sin del har det vært en gjennomgangsmelodi at vi kommer dårlig ut i forbindelse med mange nye pålegg.

Les også: «Hvordan sikrer vi både lærernorm til alle elever/skoler og ekstra ressurser til skoler?»

Forskriften om lærertetthet på skolenivå er svært omdiskutert både faglig og politisk. Vi mener, i likhet med KS, at norm på skolenivå går ut over det kommunale selvstyret i en slik grad at vi nå er villige til å utfordre den. Vår politikk kommer de mest sårbare til gode.

Til slutt vil vi nevne at forslag til ny opplæringslov ligger ute på høring og Bystyret skal avgi sin uttalelse 18. juni. Her støttet oppvekstutvalget det regjeringsoppnevnte utvalget sin vurdering om at lærernormen ikke videreføres. 

Leserbrev: «Jeg fikk melding fra en ung kristen mann hvor det stod at jeg var en skam for hans Norge»